Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pirmā palīdzība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

AURK_008

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Medicīna; Anatomija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Indulis Vanags

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Indulis Vanags

Kontaktinformācija:

Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, ark@rsu.lv, ark@rsu.lv, +371 67069452

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā vidusskolas programmas līmenī.

Mērķis:

Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās pirms ārsta ierašanās.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads. Kardiopulmonālā reanimācija, soļu secība. Pacienta primārā un sekundārā izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Atdzīvināšanas pamatalgoritms pieaugušajiem, bērniem un zīdaiņiem. Rīcība aizrīšanās gadījumos. Praktiskais darbs izmantojot mācību manekenus.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Pirmā palīdzība asiņošanas un šoka gadījumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Pirmā palīdzība brūču un muskuloskeletālo traumu gadījumos, kā arī pie apdegumiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Pirmā palīdzība pārkaršanas, hipotermijas (kermeņa atdzišanas), apsaldējumu un akūtas saindēšanās gadījumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Prezentāciju sagatavošana par pirmo palīdzību, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un analīzi praktiskajās nodarbībās.

Vērtēšanas kritēriji:

Pārbaudes metode: Teorētiskā ieskaite (daudzatbilžu tests vai mutiski jautājumi par kursa tematiku un katram individuāls praktiskais darbs ar pieaugušo un bērnu mācību manekeniem par atdzīvināšanas pamatalgoritmu un aizrīšanos).
Vērtēšanas kritēriji, veicot atdzīvināšanu manekenam: (1) soļu secība un rīcības algoritms, veicot kardiopulmonālo reanimāciju – jāzin un jāizpilda precīzi bez jebkādām kļūdām; (2) cietušā primārā izmeklēšana (ABC) – jāzin un jāizpilda precīzi bez jebkādām kļūdām; (3) sirds netiešās masāžas punkta pareiza atrašana un masāžas dziļums – jāzin un jāizpilda precīzi bez jebkādām kļūdām; (4) elpošanas ceļu manuālā atvēršana un mākslīgās plaušu ventilācijas „mute-mute” vai „mute-deguns” realizācija – jāzin precīzi un vismaz 70% gadījumos jāizdodas sasniegt pareizais ieelpas tilpums; (5) stabilās sānu guļas praktiskā realizācija - jāzin un jāizpilda precīzi bez jebkādām kļūdām; (6) Heimliha un citu paņēmienu realizācija aizrīšanās gadījumā - jāzin un jāizpilda precīzi bez jebkādām kļūdām.
Vērtēšanas kritēriji pirmās palīdzības sniegšanas teorētiskajā daudzatbilžu testā: vairāk kā 75% pareizas atbildes.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt soļu secību izmeklējot pacientu (cietušo) pirmshospitālā etapā, iegūs zināšanas asiņošanas apturēšanā, pretšoka pasākumu veikšanā, imobilizācijas veikšanā kaulu lūzumu gadījumos, palīdzības sniegšanā apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas un akūtas saindēšanās gadījumos.

Prasmes:

Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus, tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, konstatēt klīniskās un bioloģiskās nāves pazīmes, sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā, veikt elpināšanu ar manuālo ventilatoru un skābekļa inhalācijas caur deguna-mutes masku, diagnosticēt iekšējo un ārējo asiņošanu un veikt tās apturēšanu, kā arī demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.

Klīniskās prasmes:

Nr.

Prasme

Līmenis

1Augšējās ekstremitātes imobilizācija ar vienu trīsstūrveida lakatiņuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Ventilācija ar elpināmo maisuB1 - Pre-klīniskais (manekens)

Kompetences:

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, pacienta (cietušā) primārā un sekundārā izmeklēšana pirmshospitālā etapā, situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas, novērtēt apkārtējās vides fizikālo faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2First Aid Manual. Dorling Kindersley Limited, 2009, 288 p.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
4Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.

Papildus literatūra

1European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation (Elsevier), 2015, 95; 1-99 pp.
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008, 1202.-1211. lpp.
3Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p.

Citi informācijas avoti

1http://www.healthdirectorymoz.com/First-Aid/
2http://firstaid.about.com/
3http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/