Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vides veselība II

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

AUVMK_005

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jānis Indulis Dundurs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Aroda un vides medicīnas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Maija Eglīte

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, avmk@rsu.lv, avmk@rsu.lv, +371 67060816

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

30

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā.

Mērķis:

studentam apgūt vides veselības teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par ūdens, uztura, apdzīvotu vietu nozīmi, piesārņojumu, bērnu augšanas un attīstības vides nelabvēlīgiem, kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli un preventīvu aizsardzību pret tiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ūdens loma cilvēka dzīvē. Ūdens resursi, piesārņojums. Lekcijas1.00auditorija
2Ūdenstilpju un ūdensgūtņu aizsardzības pasākumi. Notekūdeņi.Lekcijas1.00auditorija
3Dzeramā ūdens ieguves tehnoloģijas, apgāde, kvalitāte.Lekcijas1.00auditorija
4Uztura piesārņojums, ietekme uz veselību.Lekcijas1.00auditorija
5Pārtikas piedevas un ĢMO saturoši pārtikas produkti. Lietošanas drošums un marķēšana.Lekcijas1.00auditorija
6Dzīvojamo ēku higiēniskie pamatprincipi, Lekcijas1.00auditorija
7Publisko pakalpojumu un veselības aprūpes iestāžu vide.Lekcijas1.00auditorija
8Bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vide. Higiēniskās prasības izglītojošās iestādēs Lekcijas1.00auditorija
9Apdzīvotu vietu piešārņojums, aizsardzība. Lekcijas1.00auditorija
10 Atkritumi - vides piesārņotāji, pasākumi to neitralizēšanā. Lekcijas1.00auditorija
11Dzeramā ūdens organoleptiskie, ķīmiskie un bakterioloģiskie rādītāji, to noteikšanas metodes. Nodarbības1.00laboratorija
12Dzeramā ūdens iegūšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
13Pārtikas produktu analīze un saindēšanās ar uzturu.Nodarbības1.00laboratorija
14Bērnu un pusaudžu higiēnas pētīšanas metodes. Augoša organisma fiziskā attīstība,saslimstība, veselības grupas. Fiziskās attīstības noteikšanas metodes.
Nodarbības1.00laboratorija
15seminārs par cilvēka dzīves vides higiēniskajām prasībāmNodarbības1.00laboratorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Paplašināta papildus zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un pētnieciskajiem darbiem.

Vērtēšanas kritēriji:

Praktisko darbu laikā notiek teorētisko zināšanu pārbaudes, situācijas uzdevumu risināšana, diskusijas par tiem un kursa nobeigumā - mutvārdu eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

- par uztura kvalitāti, epidemioloģisko un toksisko nozīmi;-par ģenētiski modificēto pārtiku, par pārtikas piedevām;
- par jaunās pārtikas izmantošanu un izplatīšanu, klasifikācijas, marķēšanas un kvalitātes prasībām;
- par uztura piesārņojumu, tā ietekmi uz veselību;
- par bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vidi.

Prasmes:

- noteikt un novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un piesārņojumu;
- patstāvīgi, kritiski un argumentēti analizēt saindēšanās gadījumus ar uzturu;
- veikt bērnu un pusaudžu izglītības iestāžu sanitāri higiēniskus apsekojumus, atklājot veselībai nelabvēlīgos riska faktorus.

Kompetences:

ļauj izstrādāt rekomendācijas, preventīvus pasākumus uztura piesārņojuma, bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vides nelabvēlīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Higiēna. Prof.Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.
2Vides veselība.- RSU, 2008.

Papildus literatūra

1J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2011.
2J.Dundurs. Environmental & Occupational medicine. RSU, 2015.

Citi informācijas avoti

1Tee L.Guidotti. The Praeger Handbook of Occupational and Environmental Medicine. Vol 1. 2010.
2Tee L.Guidotti. The Praeger Handbook of Occupational and Environmental Medicine. Vol 2. 2010.