Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Ārstniecības augi, to izmantošana

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 10.04.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

BUMK_013

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Bioloģija; Augu fizioloģija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Rudīte Koka

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Juta Kroiča

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, bmk@rsu.lv, bmk@rsu.lv, +371 67061584

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

3

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Vispārējā vidējā izglītībā apgūtās zināšanas bioloģijā.

Mērķis:

Izskaidrot cilvēka organisma un homeostāzes vietu apkārtējā pasaulē un tā attiecības ar citiem bioloģiskiem objektiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ārstniecības augi. To uzbūve un izplatība. Ārstniecības augu ievākšanas, žāvēšanas un uzglabāšanas nosacījumi.Lekcijas1.00auditorija
2Augu biogēnās vielas. Aromterapija. Homeopātija, Baha ziedi.Lekcijas1.00auditorija
3Ārstniecības augu lietošana grūtniecības, zīdīšanas periodā un bērniem.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Ārstniecības augi, to grupēšana pēc iedarbības mērķa. Ārstniecības augu lietošana noteiktu saslimšanu ārstēšanā. Iespējamās blakusparādības.Lekcijas1.00auditorija
5Ārstniecības augu uzbūve. Latvijā izplatītāko ārstniecības augu noteikšana un atpazīšana. Ievākto ārstniecības augu drogu makroskopiskā un mikroskopiskā kvalitātes novērtēšana.Nodarbības1.00laboratorija
6Ārstniecības augu drogu ūdens izvilkumu gatavošana.Nodarbības1.00laboratorija
7Ārstniecības augu biogēnās vielas. Vielu identifikācija un kvalitatīvā analīze. Aromātisko ūdeņu gatavošana.Nodarbības1.00laboratorija
8Ārstniecības augu biogēnās vielas II. C vitamīna kvantitatīva analīze drogās.Nodarbības1.00laboratorija
9Ārstniecības augu pagatavojumi – cietās, šķidrās un mīkstās zāļu formas.Nodarbības1.00laboratorija
10Ārstniecības augu izmantošana noteiktu saslimšanu ārstēšanai. Problēmsituāciju analīze. Darbs ar datu bāzēm.Nodarbības1.00laboratorija
11Ārstniecības augi LU Botāniskā dārzā vai farmācijas muzejā.Nodarbības1.00laboratorija
12Individuālā darba izstrāde un prezentācija.Nodarbības1.00laboratorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studējošie sagatavo prezentāciju līdz 10 slaidiem vai pagatavo praktiski produktu no ārstniecības augiem atbilstoši dotajam situācijas aprakstam un apgūtajām prasmēm nodarbībās, izmantojot zāļu reģistra un uztura bagātinātāju datu bāzes un pamatojot ārstniecības augu izvēli konkrētu slimību ārstēšanai un profilakses nodrošināšanai, un prognozējot iespējamās blakus parādības.

Vērtēšanas kritēriji:

Tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās - drošības noteikumu un metodikas ievērošana laboratorijas darbos; prasme lietot augu morfoloģijas shēmas, augu noteicējus; prasme lietot lekcijā un nodarbībā apskatīto ārstniecības augu latviskos, krieviskos un latīniskos nosaukumus un terminus; prasme skaidrot eksperimenta rezultātus par biogēno vielu ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām un to pamatstruktūru, izdarīt atbilstoši iegūtajiem rezultātiem secinājumus; prasme prezentēt materiālu par augos esošo biogēno vielu iedarbības mērķi; prasme lietot zāļu reģistra un uztura bagātinātāju datu bāzes; prasme izvēlēties atbilstoši ārstēšanas mērķim ārstniecības augus konkrētu slimību ārstēšanai un profilakses nodrošināšanai, prasme prognozēt iespējamās blakus parādības; prasme diskutēt par drogu izmantošanu terapijā un profilaksē.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite (Semestra)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti izskaidro ārstniecības augu ievākšanas, žāvēšanas un uzglabāšanas nosacījumus; klasificē ārstniecības augus atbilstoši tajos esošām biogēnām vielām, pamato ārstniecības augu izmantošanu konkrētu slimību ārstēšanai (sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai; gremošanas trakta darbības uzlabošanai; saaukstēšanās slimību ārstēšanai; ādas slimību ārstēšanai), skaidro to ietekmi uz organismu; pamato ārstniecības augu racionālu izmantošanu terapijā; iesaka nomierinošo un vitamīnu tējas kā pamatu ikdienas lietošanai; lieto lekcijā un nodarbībā apskatīto ārstniecības augu latīniskos (latviskos, krieviskos, u.tml. atbilstoši dzimtajai valodai) nosaukumus un terminus.

Prasmes:

Studenti atpazīst Latvijā izplatītākos ārstniecības augus; grupē ārstniecības augus pēc iedarbības mērķa; pierāda augos esošās biogēnās vielas; skaidro eksperimenta rezultātus par biogēno vielu ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām un to pamatstruktūru, secina atbilstoši iegūtajiem rezultātiem; pagatavo tējas, uzlējumus un novārījumus; lieto zāļu reģistra un uztura bagātinātāju datu bāzes.

Kompetences:

Studenti analizē situācijas, argumentē, loģiski noformulē un pamato savu viedokli par ārstniecības augu terapeitisko efektu un ārstniecības augu preparātu izvēli atbilstoši mērķim, prognozē iespējamās blakus parādības.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1European Pharmacopoeia, 9th edition, 2017
2Rubīne, H., Eniņa, V. Ārstniecības augi. Rīga. Zvaigznes ABC, 2004.

Papildus literatūra

1Eniņa, V. Veselība pie mājas sliekšņa. Rīga. Zvaigzne ABC. 2017.
2Ārstniecības augi veselībai. Rīga. Avots, 2010.
3Makhojs, P., Vestlande, P. Ārstniecības augi. Rīga. Jumava, 2008.

Citi informācijas avoti

1Лекарственные растения. http://www.medunica.info/
2Энциклопедия. Лекарственных растений. http://www.belena.biz/