Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Informācijpratība I

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

B_011

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Daiga Spila

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Bibliotēka

Struktūrvienības vadītājs:

Ināra Aploka

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, biblioteka@rsu.lv, biblioteka@rsu.lv, ---

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

1

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

2

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

12

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Mērķis:

Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas un veselības sporta nozares informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Informācijpratības jēdziens. Informācijas meklēšana un nosacījumi. Tēmas definēšana, atslēgvārdu noteikšana. Lekcijas1.00auditorija
2Meklēšanas stratēģijas veidošana: vienkāršā un paplašinātā meklēšana, frāžu meklēšana, nošķelšana, būla operatori. Informācijas izvērtēšana un saglabāšana.Lekcijas1.00auditorija
3Grāmatu, publikāciju un studiju noslēguma darbu meklēšana elektroniskajā katalogā.Nodarbības1.00auditorija
4E-grāmatu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-grāmatu datubāzēs.Nodarbības1.00auditorija
5Pilntekstu žurnālu datubāzes. Elektronisko žurnālu kolekcijas. Zinātnisko žurnālu veidi. Publikāciju pilno tekstu iegūšana. Starpbibliotēku abonements. Žurnālu ietekmes faktors.Nodarbības1.00auditorija
6Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-žurnālu datubāzēs. Nodarbības1.00auditorija
7Abonēto e-resursu meklētājs (A-Z). Nodarbības1.00auditorija
8Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi internetā.Nodarbības1.00auditorija
9Elektronisko resursu kvalitātes izvērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
10Medicīnas informācija internetā profesionāļiem un pacientiem.Nodarbības1.00auditorija
11Sociālie mediji (blogi, viki resursi, RSS tehnoloģijas, sociālie tīkli, medicīnas video). Citēšana, atsauču veidi un to veidošana.Nodarbības1.00auditorija
12Datubāze PubMed: PubMed rīki, meklēšanas stratēģijas veidošana, darbības ar rezultātiem, rezultātu saglabāšana (MyNCBI), pilntekstu izguve, darbs ar MeSH vārdnīcu.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīga, sistemātiska norādīto literatūras un informācijas avotu apguve. Individuālais vai grupu darbs informācijas meklēšanas uzdevumu veikšanā un rezultātu prezentācija.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdarbība nodarbībās. Patstāvīgo darbu un uzdevumu izpilde, kas ietver informācijas meklēšanu, saglabāšanu un izvērtēšanu. Nobeiguma pārbaudījums – semestra ieskaite.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite (Semestra)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus medicīnas un veselības sporta informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros izvērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas medicīnas un veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes:

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un veselības sporta nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks informācijas meklēšanu e-grāmatu, tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus.

Kompetences:

Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Izvērtēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Spila D., Znotiņa I. Medicīnas informācijas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2014. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/13-168_medicinas_informacijas_meklesanas_pamatu_apgusana_e_resursos.pdf
2Spila D. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2013. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/12-136_pasaules_medicinas_citejamo_zurnalu_datubaze_pubmed.pdf
3Burkhardt J. M. MacDonald M. C. Teaching Information Literacy: 50 Standards-based Exercises for College Students (2nd Edition) [e-book]. Chicago: American Library Association Edition, 2010. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10469294&p00=teaching%20information%20literacy
4Dochartaigh N. Internet Research Skills : How To Do Your Literature Search And Find Research Information Online [e-book]. London: Sage Publications; 2007. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzk2NDcyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=5&format=EB&rid=1
5Hersh W.R. Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspektive [e-book]. Secaucus, NY: Springer, 2002. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10047827
6Thomas N, Franklin L, Crow S. Information Literacy And Information Skills Instruction : Applying Research To Practice In The 21St Century School Library [e-book]. Santa Barbara, Calif: Libraries Unlimited; 2011. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzcyNTIyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=25&format=EB&rid=1

Papildus literatūra

1Berube L. Do you Web 2.0? Social networking and library services. Oxford, Chandos Publishing, 2008. Available from: https://books.google.lv/books?id=2LtmAgAAQBAJ&pg=PA144&dq=Web+2.0%3F+Social+networking+and+library+services&hl=en&sa=X&ei=hQtoVaPZM6eAywP7p4KgDA&redir_esc=y#v=onepage&q=Web%202.0%3F%20Social%20networking%20and%20library%20services&f=false
2Chen I, Kidd T. Wired For Learning : An Educator's Guide To Web 2.0 [e-book]. Charlotte, N.C.: IAP, Information Age Pub; 2009. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDcwNDExX19BTg2?sid=695535f8-2f61-48e6-9a74-3f94e3e7f65c@sessionmgr111&vid=8&format=EB&rid=1
3Ennis L.A. Mitchell N. Accidental Health Science Library [e-book]. Medford, NJ: Information Today, Inc, 2010. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10492822
4Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
5Katcher B. Medline: a guide to effective searching in PubMed and other interfaces [monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press, 2006 [cited 2015 May 25]. Available from http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=PvkzSYqDNYLkkwSq18H1DA
6Kresh D. Whole Digital Library Handbook [e-book]. Chicago, IL: ALA Edidtions, 2007. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10194656
7Rosen A. e-Learning 2.0: Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve Real Results [e-book]. Saranac Lake, NY: AMACOM Book, 2009. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10292217
8Stebbins L. Student Guide To Research In The Digital Age : How To Locate And Evaluate Information Sources [e-book]. Westport, Conn: Libraries Unlimited; 2006. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzAzNTMyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=8&format=EB&rid=1
9The NCBI handbook [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook

Citi informācijas avoti

1Apmācību ceļvedis Informācijpratība [Elektronisks resurss]. Pieejams tiešsaistē: http://www.netvibes.com/info_med#INFORMACIJA