Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Informācijpratība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

B_013

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Daiga Spila

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Bibliotēka

Struktūrvienības vadītājs:

Ināra Aploka

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, biblioteka@rsu.lv, biblioteka@rsu.lv, ---

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

1

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā lekciju kontaktstundas

4

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Mērķis:

Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas ieguves, meklēšanas un apstrādes jomā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Elektroniskās informācijas meklēšana tehnika, meklēšanas stratēģijas veidošana, informācijas saglabāšana, paziņojumu par jaunumiem uzstādīšana, individuālā reģistrēšanās elektroniskajos resursos.Lekcijas1.00auditorija
2Brīvpieejas resursi medicīnā un mākslas terapijā (zinātniskie, nozaru, dziļie meklētāji, ceļveži). Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi internetāLekcijas1.00auditorija
3Brīvpieejas resursu kvalitātes izvērtēšana. Medicīnas un psiholoģijas informācija internetā profesionāļiem un pacientiemLekcijas1.00auditorija
4Žurnālu ietekmes faktors. Citējamības indeksu meklēšana. Darbs ar datubāzēm: Web of Science, ScopusLekcijas1.00auditorija
5Abonēto e-resursu meklētājs (A-Z). Attālināta piekļuve RSU abonētajiem resursiemNodarbības1.00auditorija
6Grāmatu, RSU akadēmiskā personāla publikāciju un studiju noslēguma darbu meklēšana elektroniskajā katalogāNodarbības1.00auditorija
7E-grāmatu datubāzes: EBSCO, Ebrary, AccessMedicine, ClinicalKey. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-grāmatu datubāzēs.Nodarbības2.00auditorija
8Pilntekstu žurnālu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-žurnālu datubāzēs. Publikāciju pilno tekstu iegūšana. Starpbibliotēku abonementsNodarbības1.00auditorija
9Elektronisko žurnālu kolekcijas: MBJ Journals, EBSCO, ProQuest, SAGE, Science Direct, Wiley Online. Zinātnisko žurnālu veidi. Abonēto e-žurnālu meklētājs (A-Z)Nodarbības2.00auditorija
10Citēšana, atsauču veidi un to veidošana.Nodarbības1.00auditorija
11Sociālie mediji (blogi, viki resursi, RSS tehnoloģijas, sociālie tīkli, medicīnas video u.c.).Nodarbības1.00auditorija
12Datubāze PubMed: PubMed rīki, meklēšanas stratēģijas veidošana, darbības ar rezultātiem, rezultātu saglabāšana (MyNCBI), pilntekstu izguveNodarbības1.00auditorija
13Datubāze PubMed: MeSH datubāze, darbs ar vārdnīcu, meklējumu veikšanaNodarbības2.00auditorija
14Datubāze PubMed: meklējumu kombinēšana, žurnālu datubāze, Konkrētu rakstu meklēšana, PubMed CentrāleNodarbības2.00auditorija
15Datubāze PubMed: Clinical Queries rīks klīnisko jautājumu un uz pierādījumiem balstītas informācijas meklēšanai Nodarbības2.00auditorija
16Uz pierādījumiem balstīto medicīnas elektronisko resursu raksturojumsNodarbības2.00auditorija
17Informācijas meklēšanas iespējas uz pierādījumiem balstītajos elektroniskajos resursos Nodarbības2.00auditorija
18Bibliotēkā pieejamās uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes Nodarbības4.00auditorija
19Uz pierādījumiem balstītie elektroniskie žurnāliNodarbības1.00auditorija
20Brīvpieejas uz pierādījumiem balstītie brīvpieejas resursi.Nodarbības1.00auditorija
21Medicīnisko publikāciju kritiskais izvērtējums.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīga, sistemātiska norādīto literatūras un informācijas avotu apguve. Individuālais vai grupu darbs informācijas meklēšanas uzdevumu veikšanā un rezultātu prezentācija.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdarbība nodarbībās. Patstāvīgo darbu un uzdevumu izpilde, kas ietver informācijas meklēšanu, saglabāšanu un izvērtēšanu.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes maģistranti būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus medicīnas informācijas resursus un izmantot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus. Studējošie demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus precīzi izveidot atsauces un izmantoto avotu sarakstus, kā arī lietot 2.tīmekļa rīkus un iespējas mākslas terapijas jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā maģistranti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Spēs izveidot bibliogrāfiskās atsauces un bibliogrāfiskās norādes. Veiks padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus. Pratīs patstāvīgi meklēt medicīnas informāciju uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos un tos kritiski izvērtēt.

Kompetences:

Maģistranti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Spila D., Znotiņa I. Medicīnas informācijas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2014. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/13-168_medicinas_informacijas_meklesanas_pamatu_apgusana_e_resursos.pdf
2Spila D. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2013. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/12-136_pasaules_medicinas_citejamo_zurnalu_datubaze_pubmed.pdf
3Znotiņa I. Uz pierādījiem balstītas medicīnas resursi: labāko pieradījumu meklēšana un izmantošana: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2014. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/12-130_uz_pieprasijumiem_balstitas_medicinas_resursi.pdf
4Hersh W.R. Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspektive [e-book]. Secaucus, NY: Springer, 2002. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10047827 .
5Glasziou, Paul, Del Mar, Donald, and Salisbury, Janet. Evidence Based Medicine Workbook [e-book]. London, GBR: BMJ Books, 2003. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=108&docID=10049688&tm=1434101408158
6Greenhalgh, Trisha. How to Read a Paper : The Basics of Evidence Based Medicine (2nd Edition) [e-book]. London, GBR: BMJ Books, 2001. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=9&docID=10033049&tm=1434101639574
7Howick J.H. The Philosophy of Evidence-based Medicine [e-book]. Oxford : Wiley-Blackwell, 2011. Available from Ebrary : http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=9&docID=10510369&tm=1434101769498
8McKibbon A., Wilczynski N PDQ Evidence-based principles and practice (2nd Edition) [e-book]. Shelton, CT, USA: PMPH USA, Ltd., 2009. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=185&docID=10409630&tm=1434101696350
9Nordenstrom, Jorgen. Evidence-Based Medicine : In Sherlock Holmes' Footsteps [e-book]. Chichester, GBR: Wiley, 2008. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=56&docID=10233070&tm=1434101535029
10Thomas N, Franklin L, Crow S. Information Literacy And Information Skills Instruction : Applying Research To Practice In The 21St Century School Library [e-book]. Santa Barbara, Calif: Libraries Unlimited; 2011. Available from eBook Academic Collection (EBSCOhost): http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzcyNTIyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=25&format=EB&rid=1

Papildus literatūra

1Burkhardt J. M. MacDonald M. C. Teaching Information Literacy: 50 Standards-based Exercises for College Students (2nd Edition) [e-book]. Chicago: American Library Association Edition, 2010. Available from Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10469294&p00=teaching%20information%20literacy.
2Chen I, Kidd T. Wired For Learning : An Educator's Guide To Web 2.0 [e-book]. Charlotte, N.C.: IAP, Information Age Pub; 2009. Available from eBook Academic Collection (EBSCOhost): http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDcwNDExX19BTg2?sid=a35905ba-b0c8-4d18-9e41-63758ee8066d@sessionmgr113&vid=13&format=EB&rid=1
3Dochartaigh N. Internet Research Skills : How To Do Your Literature Search And Find Research Information Online [e-book]. London: Sage Publications; 2007. Available from eBook Academic Collection (EBSCOhost): http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzk2NDcyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=5&format=EB&rid=1
4Ennis L.A. Mitchell N. Accidental Health Science Library [e-book]. Medford, NJ: Information Today, Inc, 2010. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10492822.
5Evidence-based Medicine Resource Center [homepage on the Internet]. [2009 Jan 5]; Available from: http://www.ebmny.org/
6Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic publication]. [cited 2008 Dec 17]; Available from: http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
7Greenhalgh T. How to Read a Paper: the Basics of Evidence-based Medicine. 3-rd ed. Oxford, Blackwell Publishing, 2006. Available from: http://neurologiahu.ufsc.br/files/2012/10/How-to-Read-a-Paper_Evidence-Based-Medicine_Greenhalgh_2011.pdf
8Haynes R.B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence-Based Nursing. 2007 Jan; 10(1): 6–7. Available from: http://ebn.bmj.com/content/10/1/6.full.pdf+html
9Katcher B. Medline: a guide to effective searching in PubMed and other interfaces [monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press, 2006 [cited 2008 Dec 19]. Available from: http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=PvkzSYqDNYLkkwSq18H1DA
10Kresh D. Whole Digital Library Handbook [e-book]. Chicago, IL: ALA Edidtions, 2007. Available from: Ebrary. Available from: http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10194656
11Rosen A. e-Learning 2.0: Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve Real Results [e-book]. Saranac Lake, NY: AMACOM Book, 2009. Available from Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10292217.
12Stebbins L. Student Guide To Research In The Digital Age : How To Locate And Evaluate Information Sources [e-book]. Westport, Conn: Libraries Unlimited; 2006. Available from eBook Academic Collection (EBSCOhost): http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzAzNTMyX19BTg2?sid=c0d945ed-5eef-43d0-ae2b-cfcfca6e4e33@sessionmgr198&vid=7&format=EB&rid=5.

Citi informācijas avoti

1Informācijpratības ceļvedis veselības aprūpes zinātnēs. (2015, 06 06). Pieejams http://www.netvibes.com/info_med#INFORM%C4%80CIJA