Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Normālā fizioloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

CFUBK_009

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Normunds Limba

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Pēteris Tretjakovs

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, cfbk@rsu.lv, cfbk@rsu.lv, +371 67061550

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

40

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Studentiem jāzina fizika, ķīmija, vidusskolas kurss anatomijā fizioloģijā un higiēnā.

Mērķis:

Mācību kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma, orgānu sistēmu, atsevišķu orgānu, audu un šūnu normālām funkcijām, kā arī nepieciešamās prasmes.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Vispārējā fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
2Nodarbības1.00laboratorija
3Nodarbības1.00laboratorija
4Nodarbības1.00laboratorija
5Sirds fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
6Asinsrites fizioloģijaLekcijas2.00auditorija
7Nodarbības1.00laboratorija
8Nodarbības1.00laboratorija
9Asins fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
10Elpošanas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
11Nodarbības1.00laboratorija
12Nodarbības1.00laboratorija
13Gremošanas sistēmas fizioloģijaLekcijas2.00auditorija
14Enerģijas maiņas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
15Nodarbības1.00laboratorija
16Nodarbības1.00laboratorija
17Enerģijas maiņas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
18Izvadorgānu fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
19Nodarbības1.00laboratorija
20Nodarbības1.00laboratorija
21Nervu fizioloģijaLekcijas3.00auditorija
22Lekcijas1.00auditorija
23Nodarbības1.00laboratorija
24Lekcijas1.00auditorija
25Nodarbības1.00laboratorija
26Nodarbības1.00laboratorija
27Nodarbības1.00laboratorija
28Nodarbības1.00laboratorija
29Nodarbības1.00laboratorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Praktisko nodarbību patstāvīgā darbā studenti apgūst praktiskās iemaņas, iepazīstas ar veselības novērtēšanas metodēm, patstāvīgi veic aprēķinus un datu apstrādi. Uzdevums – nostiprināt teorētiskās zināšanas, iemācīties indivīda organisma funkciju novērtēšanas metodiku.

Vērtēšanas kritēriji:

Faktu materiāla pārzināšana. Rakstisks eksāmens testa veidā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Students zinās: kāda ir normāla orgānu funkcija, kā to atšķirt no patoloģiskas un kā ietekmēt orgānu, lai normalizētu tā funkciju. Atpazīs patoloģiskus organisma funkciju rādītājus.

Prasmes:

Students spēs: pielietot teorētiskās zināšanas un biežāk izmantotās izmeklēšanas metodes, piemēram - pulsa iztaustīšana, arteriālā asinsspiediena mērīšana. Orientēsies biežāk izmantotās izmeklēšanas metodēs, piemēram, elektrokardiogrāfijā, asins analīzēs u.c.

Kompetences:

zinās un mācēs izvērtēt biežāk izmantotās izmeklēšanas metodes, piemēram, pulsa iztaustīšana, arteriālā asinsspiediena mērīšana. Zinās biežāk sastopamos veselības traucējumus un nāves cēloņus Latvijā un pasaulē.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Aberberga-Augškalne L.; Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. 2007, 516 lpp.
2Aberberga-AugškalneL. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. ”Medicīnas apgāds”, 2008., 270 lpp.

Papildus literatūra

1Hall, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology. Saunders, 2010, 12th ed., 1120 pp.
2Despopoulos A.; Silbernnagel S. Color Atlas of Physiology. 2008, 6th edition, 456 pp, Georg Thieme Verlag.

Citi informācijas avoti

1Schmidt R. F., Lang F., Heckmann M. Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie. 2010, 31. Aufl., XXI, 979 S., Springer, Berlin