Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Medicīniskā bioķīmija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 04.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

CFUBK_068

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Ķīmija

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Irina Kazuša

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Pēteris Tretjakovs

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, cfbk@rsu.lv, cfbk@rsu.lv, +371 67061550

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Ķīmijā, fizikā, bioloģijā.

Mērķis:

Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi ne tikai par ķīmiskām reakcijām, bet par bioķīmiskām norisēm konkrētu dzīvības procesus nodrošinošo pārvērtību kontekstā, kā arī attīstīt praktisko darbu pieredzi studentiem un veidot priekšstatu par analītisko rezultātu statistisko apstrādi.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Enerģijas transformācija bioķīmiskajos procesos. Enerģijas nezūdamības likums. Katabolisms un anabolisms.Lekcijas1.00auditorija
2Homeostāzi nodrošinošie procesi: elektrolītiskā disociācija, koncentrāciju izlīdzināšanās šķīdumos, pH nemainība, līdzsvara reakciju virziena regulēšana. Lekcijas1.00auditorija
3Ķīmiskā kinētika un katalīze.
Šķīdumu koligatīvās īpašības. Optiskās analīzes metodes.
Lekcijas1.00auditorija
4Ievads bioķīmijā. Funkcionālās grupas organisko vielu molekulās.Lekcijas1.00auditorija
5Bioķīmiski nozīmīgi ogļhidrāti. Lekcijas1.00auditorija
6Bioķīmiski nozīmīgi lipīdi.Lekcijas1.00auditorija
7Vienkāršo un salikto proteīnu raksturojums. Lekcijas1.00auditorija
8Enzīmu darbības mehānisms, un specifiskums.Lekcijas1.00auditorija
9Ogļhidrātu, lipīdu, proteīnu katabolisms un anabolisms.Lekcijas1.00auditorija
10Slāpekli saturošo molekulu metabolisms. Hormoni.Lekcijas1.00auditorija
11Seminārs:
Pamatmetodes analītiskajā ķīmijā. Koncentrāciju aprēķini.
Nodarbības1.00laboratorija
12Laboratorijas darbs „Permanganatometrija".Nodarbības1.00laboratorija
13Seminārs:
Osmotiskā spiediena aprēķināšana.
Nodarbības1.00laboratorija
14Kolokvijs:
Homeostāzi nodrošinošie procesi, šķīdumu koligatīvās īpašības, elektrolītiskā disociācija. Koncentrāciju un osmotiskā spiediena aprēķināšana šķīdumos.
Nodarbības1.00laboratorija
15Seminārs:
Laboratorijas darbs. Ogļhidrātu molekulu īpašības. Ogļhidrātu gremošana.
Nodarbības1.00laboratorija
16Seminārs:
Lipīdu molekulu uzbūve. Lipīdu un tauku gremošana.
Nodarbības1.00laboratorija
17Seminārs:
Vienkāršo un salikto proteīnu molekulu uzbūve.
Nodarbības1.00laboratorija
18Laboratorijas darbs "Amiloklastiskais spēks". Nodarbības1.00laboratorija
19Seminārs:
Ogļhidrātu, lipīdu, proteīnu anabolisms un katabolisms. Katabolisma enerģētiskais efekts.
Nodarbības1.00laboratorija
20Kolokvijs:
Ogļhidrātu, lipīdu, proteīnu katabolisms un anabolisms.
Nodarbības1.00laboratorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Ķīmisko reakciju vienādojumu sastādīšana, koncentrāciju pārrēķina uzdevumu risināšana, mācību literatūras studēšana, e-studijās pieejamo materiālu apgūšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Kontroldarbi studiju kursa apguves laikā, rakstisks teorētiskais eksāmens (ar daudzizvēles jautājumiem).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Students zina dzīvības procesus nodrošinošo pārvērtību ķīmisko un bioķīmisko reakciju pamatprincipus, norises apstākļus un sekas.

Prasmes:

Students prot pamatot attiecīgo ķīmisko un bioķīmisko metožu pielietojumu un ir ieguvis prasmes patstāvīgi veikt minētās laboratoriskās metodes, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi noteiktu analītus dažādos paraugos. Students prot analizēt ar laboratoriskajām metodēm iegūtos datus, t.sk., paša iegūtos datus; spēj tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus par laboratoriski noteikto analītu saistību ar vielmaiņas procesiem organismā.

Kompetences:

Balstoties uz teorētisko faktu zināšanām students spēj:
- raksturot reakciju enerģētiskos un kinētiskos raksturlielumus (entalpija, entropija, Gibsa enerģija, koncentrācija, reakcijas ātrums);
- galvenos vilcienos aprakstīt bioķīmiskos procesus un to norises nosacījumus, piem., uzturvielu hidrolīze gremošanas traktā, biomolekulu struktūra un funkcijas;
- izskaidrot ogļhidrātu, lipīdu un proteīnu sintēzes reakciju un to realizēšanas nozīmi.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1A.Rauhvargers „Vispārīgā ķīmija”, Rīga, 1996

Papildus literatūra

1RSU e-studiju materiāli
2D. Cēdere, J. Logins „Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā”, Zvaigzne ABC, 1996

Citi informācijas avoti

1Nelson, Cox, Lehninger, Cox, Michael M, & Lehninger, Albert L. (2017). Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Professor Emeritus of Biochemistry, University of Wisconsin-Madison, Michael M. Cox, Professor of Biochemistry, University
2Lippincotts Illustrated Reviews: Biochemistry, 4 / e, 2007