Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Informātika

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

FK_003

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Oskars Rasnačs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Fizikas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Jevgenijs Proskurins

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizika@rsu.lv, fizika@rsu.lv, +371 67061539

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

2

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

8

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Informātikas zināšanas vidusskolas programmas līmenī

Mērķis:

Padziļināt zināšanas, prasmes un iemaņas par MS Office datorprogrammām un gūt priekšstatu par lietojumiem specialitātē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1ECDL jautājumiNodarbības1.00auditorija
2MS Word. Studiju darba noformēšanaNodarbības3.00auditorija
3MS Excel. Funkciju lietošana un makrosiNodarbības4.00auditorija
4MS Powerpoint. Pētnieciskā darba prezentēšanaNodarbības1.00auditorija
5MS Access. Tabulas, vaicājumi, formas, pārskati. Informācijas sistēmas izveidošanaNodarbības3.00auditorija
6IeskaiteNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

studenti kursa sākumā izvēlas tematu, par kuru izstrādās studiju darbu un prezentāciju - tas var būt noderīgs arī citā studiju kursā; kursa sākumā studenti aizpilda anketu, kuras dati tiek izmantoti mācību procesā un patstāvīgajā darbā – patstāvīgajam darbam katram studentam tiek atlasīta atšķirīga datu kopa un doti uzdevumi par dažādām situācijām.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās;
Kvalitatīvi noformētsstudiju darbs par kursa sākumā izvēlētu tematu;
Studiju darbam atbilstoša prezentācija;
Patstāvīgais darbs par datu apstrādi aprakstošās statistikas līmenī, kurā nepieciešams veikt aprēķinus un interpretēt rezultātus.
Kursa beigās diferencētā ieskaite, kurātiks izpildīts datorizēts tests un pēc pārējo darbu izpildes noteikts, vai summārais vērtējums sekmīgs.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
Atpazīs MS Word, Excel, Powerpoint, Access failus dažādās versijās;
Nosauks un izskaidros svarīgākās MS Word, Excel, Powerpoint, Access raksturīgo vārdu kopas latviešu un angļu valodā;
Nosauks svarīgākos prezentāciju veidošanas pamatprincipus;
Atpazīs pamatsituācijas datu apstrādē aprakstošās statistikas līmenī.

Prasmes:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
Atlasīt studijām nepieciešamo informāciju veselības aprūpē optimālā apjomā;
Noformēt studiju darbus, lietojot dažāda veida laukus – satura rādītāju, atsauces, parakstus;
Atjaunot laukus studiju darbā;
Iegūt datus ar atbilstošas anketas palīdzību, lietojot veidlapas un interneta vidi;
Sagatavot datus apstrādei MS Excel vidē;
Atlasīt datus pēc dažādiem kritērijiem;
Veikt aprēķinus ar datiem, veidojot jaunas datu kolonnas;
Pieņemt lēmumus par piemērotas aprakstošās statistikas aprēķināšanu un grafiku konstruēšanu attiecīgā situācijā;
- Aprēķināt aprakstošo statistiku un konstruēt grafikus MS Excel vidē;
- Interpretēt datu apstrādes rezultātus atbilstoši specialitātei.

Kompetences:

Pēc veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot MS Word, Excel, Powerpoint, Access studiju procesā un profesionālajā sfērā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Datubāzu veidošana un lietošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 152 lpp.
2Izklājlapas. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 185 lpp.
3Prezentācija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 143 lpp.
4Tekstapstrāde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 267 lpp.

Papildus literatūra

1Stephen, M. Teach Yourself. PowerPoint 2007.
2Stephen, M. Teach Yourself. Word 2007.
3Stephen, M. Teach Yourself. Excel 2007.
4S.Johnson - MS Access 2007.

Citi informācijas avoti

1http://www.ecdl.org.
2http://www.ecdl.lv