Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Fizika

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 14.01.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

FK_054

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Fizika; Cietvielu fizika

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Imants Kalniņš

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Fizikas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Jevgenijs Proskurins

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizika@rsu.lv, fizika@rsu.lv, +371 67061539

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Vidusskolas fizikas un matemātikas kurss un valsts valodas zināšanas.

Mērķis:

Sniegt zināšanas akustikas pamatos;
Radīt izpratni par zinātnes nozīmi veselības aprūpē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievada lekcija. Matemātiskās analīzes elementi.Lekcijas1.00auditorija
2Programmu pielietojums matemātiskos aprēķinos.Nodarbības2.00laboratorija
3Mehānikas pamatjēdzieni. Lekcijas1.00auditorija
4Praktiskais darbs:Skaņas pieraksts. Svārstību saskaitīšana, modelēšana. Logaritmiskās skalas. Uzdevumi par skaņu.Nodarbības3.00laboratorija
5Mehāniskās svārstības un viļņi, to raksturlielumi. Skaņas fizikālie un psiholoģiskie raksturlielumi. Cilvēka dzirdes fizika. Lekcijas4.00auditorija
6Lab.d. Šķidrumu plūsmas ātruma mērīšana (ultraskaņa).Nodarbības1.00laboratorija
7Elektromagnētiskās svārstības un viļņi, to izmantošana medicīnā.Lekcijas3.00auditorija
8Lab. d. Dzirdes spektrālās rakstulīknes uzņemšana pie dzirdamības sliekšņa.Nodarbības1.00laboratorija
9Radioaktivitāte, tās veidi, reģistrācijas metodes. Izmantošana medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
10Lab.d. Refraktometrija.Nodarbības1.00laboratorija
11Lab.d. Lāzerstarojums.Nodarbības1.00laboratorija
12Lab.d. Doziometrija.Nodarbības1.00laboratorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Ārpus nodarbībām un lekcijām studenti studē literatūru un e-studiju materiālus, apraksta un interpretē praktiskā darba rezultātus.

Vērtēšanas kritēriji:

Līdzdalība un aktivitāte nodarbībās,
praktisko nodarbību protokoli.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Korekti lietot fizikālos terminus;
Izskaidrot skaņas uztveri un tās nozīmi;
Raksturot skaņas fizikālos un psihofizikālos lielumus;
Raksturot elektromagnētisko viļņu iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības.

Prasmes:

Pratīs apstrādāt fizikālo mērījumu datus;
Pratīs lietot fizikā izmantotos terminus;
Pratīs risināt uzdevumus ar lielumiem decibelu skalās.

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt skaņas fizikālos parametrus, tās saistību ar cilvēka runas un dzīves kvalitāti.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (1. semestris) - Rīga, AML, 2008., pp. 79.
2Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris) - Rīga, AML, 2007, pp. 76.

Papildus literatūra

1Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed., London: Prentice Hall, 2000, pp. 689.