Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Fizika

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 22.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

FK_055

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Fizika; Cietvielu fizika

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Andris Mikulis

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Fizikas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Jevgenijs Proskurins

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizika@rsu.lv, fizika@rsu.lv, +371 67061539

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.

Mērķis:

1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem vispārīgās fizikas jautājumiem.
2. Veicināt izpratnes veidošanu par fizikas un matemātikas nozīmi vides fizikā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Biooptikas pamati. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Optiskais viļņu garumu diapazons: specifiskās "A", "B" un "C" joslas UV un IS spektros, to bioloģiskā iedarbība uz cilvēka ķermeni.Lekcijas1.00auditorija
2Mehāniskās svārstības un viļņi. Viļņu veidi. Skaņa. Akustika. Dzirde, tās matemātiskais apraksts. Ultraskaņa un infraskaņa. Troksnis, tā ietekme uz cilvēka ķermeni.Lekcijas1.00auditorija
3Biooptikas pamati. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Optiskais viļņu garumu diapazons: specifiskās "A", "B" un "C" joslas UV un IS spektros, to bioloģiskā iedarbība uz cilvēka ķermeni.Lekcijas1.00auditorija
4Optiskās ierīces. Gaismas laušana, atstarošanās, absorbcijas, izkliedes likumi. Cilvēka redzes uztveres fizikālie pamati. Redzes defektu matemātiskais apraksts un to koriģēšana. Optiskās šķiedras. Endoskopijas princips.Lekcijas1.00auditorija
5Dabīgais un mākslīgais apgaismojums.Lekcijas1.00auditorija
6Klimata izmaiņas, globālā sasilšana, tā ietekme uz cilvēka ķermeni.Lekcijas1.00auditorija
7Iekštelpu un āra gaiss, to fizikālās īpašības. Ventilācija.Lekcijas1.00auditorija
8Cilvēks apkārtējās pasaules fizikālajos laukos. Zemes magnētiskā lauka ietekme uz cilvēka ķermeni.Lekcijas1.00auditorija
9Dabīgie un mākslīgie elektromagnētiskā lauka avoti, to ietekme uz cilvēka ķermeni. Elektrodrošība.Lekcijas1.00auditorija
10Radona gāze, tās izplatīšanās un aizsardzības pasākumi. Radioaktīvā starojuma bioloģiskā iedarbība.Lekcijas1.00auditorija
11Ievads matemātiskajā analīzē. Funkcijas atvasinājums un integrālis.Nodarbības1.00auditorija
12Mehāniskās svārstības un viļņi. Skaņa, ultraskaņa un infraskaņa. Laboratorijas darbs: Audiometrija.Nodarbības1.00auditorija
13Šķidrumu uzbūve un virsmas īpašības. Iekšējā berze šķidrumos. Laboratorijas darbs: Šķidruma viskozitātes koeficienta noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
14Lādētu daļiņu kustība elektriskā laukā. Laboratorijas darbs: Elektroforēze. Jonu kustīguma noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
15Neelektrisku fizikālu lielumu mērīšana. Laboratorijas darbs: Termoelektriskie signālpārveidotāji.Nodarbības1.00auditorija
16Magnētiskais lauks un tā raksturlielumi. Laboratorijas darbs: Ģeomagnētiskā lauka indukcijas horizontālās komponentes noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
17Gaismas absorbcija un izkliede. Absorbcijas spektri. Laboratorijas darbs: Fotoelektrokolorimetrija.Nodarbības1.00auditorija
18Spontānais un inducētais starojums. Emisijas spektri, spektrālanalīze. Laboratorijas darbs: Lāzers un hologrāfija.Nodarbības1.00auditorija
19Jonizējoši starojumi. Dozimetrija. Laboratorijas darbs: Radiācijas fona mērīšana. Ieskaite praktiskajos un laboratorijas darbos.Nodarbības1.00auditorija
20Gaismas polarizācija. Polarizētas gaismas iegūšanas metodes. Vielu optiskā aktivitāte. Laboratorijas darbs: Polarimetrija.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Individuālais un pāru darbs – laboratorijas darbu izstrāde atbilstoši kursa tēmām.

Vērtēšanas kritēriji:

Mutiskajā eksāmenā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas, sapratne par fizikālo fenomenu iedarbību uz cilvēka ķermeni.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Korekti lietot fizikālos terminus.
2. Izklāstīt fizikas un matemātikas nozīmi vides fizikā.
3. Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību.
4. Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
1. Lietot fizikā izmantotos terminus.
2. Izmērīt un novērtēt radiācijas fona vērtības.
3. Izmērīt apgaismojuma līmeni.

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Davidovits P. Physics in Biology and Medicine. – London: Elsevier, 2001, pp. 303.
2Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (1. semestris) - Rīga, AML, 2008., pp. 79.
3Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris) - Rīga, AML, 2007, pp. 76.

Papildus literatūra

1Crowell B. Simple Nature. – Fullerton: www.lightandmatter.com, 2003, pp 625.
2Crowell B. Discover Physics. – Fullerton: www.lightandmatter.com, 2003, pp. 203.