Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vispārējā farmakoloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

FLK_023

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Medicīna; Farmācijas ķīmija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Līga Henke

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Farmakoloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Santa Purviņa

Kontaktinformācija:

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.

Mērķis:

Veicināt pamatzināšanu apguvi vispārīgajā, speciālajā un klīniskajā farmakoloģijā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Vispārīgā farmakoloģija (medikamentu farmakokinētikas un farmakodinamikas apskats). Nodarbības1.00auditorija
2Aferento inervāciju ietekmējošo medikamentu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
3Holinopozitīvie un holinonegatīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
4Adrenopozitīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
5Adrenonegatīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Individuālais darbs – vispārīgās un speciālās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Gala pārbaudījums – eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite (Semestra)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus atpazīt farmakoloģisko grupu preparātus, aprakstīt to darbības mehānismus un indikācijas.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izdarīt zāļu izvēli, izvērtējot to efektivitāti un nekaitīgumu, spēs izskaidrot medikamentu darbības mehānismus, lietošanas īpatnības. Pratīs novērtēt medikamentozās terapijas lomu veselības aprūpes organizēšanā.

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izmantot teorētiskās pamatzināšanas farmakoloģijā, spēs aprakstīt farmakoloģiskos grupu preparātus, patstāvīgi analizēt un interpretēt profesionālu informāciju par medikamentiem.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
2Receptūra un farmakoloģija. Mācību līdzeklis profesora I.Purviņa redakcijā – Rīga, RSU, 2008 – 168 lpp.
3Lekciju materiāls RSU E-studijas