Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Gerontoloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

GMK_001

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jānis Zaļkalns

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Ģimenes medicīnas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Vija Siliņa

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 2. stāvs, 236., 237. kabinets, gmk@rsu.lv, gmk@rsu.lv, +371 29413956

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Sabiedrības veselībā, ētikā, psiholoģijā, izpratne par cilvēka fiziskā ķermeņa darbību, fizisko un mentālo veselību un neveselību

Mērķis:

sniegt pamatinformāciju un veidot topošo sabiedrības veselības speciālistu izpratni par novecošanās globālajām, lokālajām un individuālajām problēmām, to atpazīšanu, sociālajiem, medicīniskajiem un psihobioloģiskajiem aspektiem labas dzīves kvalitātes nodrošināšanai vecumā, veidojot sabiedrības izpratni par pamatprincipiem un paņēmieniem aktīvas novecošanas vecināšanai, indivīda pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Globāla novecošana jeb tā saucamā nācīju nosirmošanaNodarbības1.00klīniskā bāze
2Globāla novecošana jeb tā saucamā nācīju nosirmošana.Lekcijas1.00auditorija
3Latvijas situācija novecošanas aspektā Eiropas un pasaules konstekstā.Lekcijas1.00auditorija
4Vecums kā biopsihosociāls fenomens.Lekcijas4.00auditorija
5Svarīgākās novecošanas izraisītās izmaiņas cilvēka orgānu sistēmās.Lekcijas1.00auditorija
6Fizioloģiska novecošana, tās veicinošie aspekti un vadlīnijas.Lekcijas1.00auditorija
7Dzīves kvalitātes izmaiņu diapozons novecošanas gaitā.Lekcijas1.00auditorija
8Patoloģiskas novecošanas individuālās un sabiedrības problēmas.Lekcijas1.00auditorija
9Indivīda ģenētiski determinēto īpašību un īpatnību izmaiņas vecumā.Lekcijas1.00auditorija
10Intelekta, emociju un kognitīvo spēju izmaiņas novecošanas gaitā.Lekcijas1.00auditorija
11Aktīvas novecošanas koncepts.Lekcijas1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Rakstiska Ieskaite, sagatavota un prezentēta par aktuālu gerontoloģijas , prezentācija par aktuālu gerontoloģijas tēmu

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiska Ieskaite, sagatavota un prezentēta par aktuālu gerontoloģijas , prezentācija par aktuālu gerontoloģijas tēmu

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Definēt Gerontoloģijā un sociālajā gerontoloģijā pielietojamo terminu nosaukumus, saturu un būtību; aktīvas novecošanas veicināšanas pamatkonceptus, izskaidrot novecošanas kā biopsihosociāla fenomena būtību, nosaukt novecošanas hipotēzes un teorijas, zinās veselīgas, aktīvas novecošanas priekšnoteikumus, to izmantošanu nolūkā nodrošināt labu dzīves kvalitāti jebkurā novecošanas posmā.

Prasmes:

veikt novecojošas sabiedrības analīzi preventīvu pasākumu izstrādes kontekstā nolūkā veicināt aktīvu novecošanu, izvēloties piemērotāko stratēģiju šī mērķa sasniegšanā.

Kompetences:

sagatavot uz mērķa grupu, kā arī individuālu plānu veselīgas novecošanas veicināšanai, izstrādāt novecošanas procesu agrīnus indikatorus un pielietot korekcijas instrumentāriju patoloģiskas novecošanas situācijās.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1The Sage handbook of social gerontology / edited by Dale Dannefer and Chris Phillipson. 1st paperback ed. Los Angeles : Sage, 2013. xxiv, 685 lpp. : il., tab. ; 25 cm. ISBN 9781446270479 (pbk.).
2Geriatric physical therapy / [edited by] Andrew Guccione, Rita A. Wong, Dale Avers. 3rd ed. St. Louis : Elsevier/Mosby, c2012. xii, 611 lpp. : il., tab., diagr. ; 29 cm. ISBN 9780323029483 (hbk.).
3Ebrary eBooks ( RSU bibliotēkas resursi):
4Pathy's Principles and Practice of Geriatric Medicine (5th Edition) /Sinclair, Alan A. Pathy, John Morley, John E. Publisher: Wiley-Blackwell. Date Published: 03/2012.
5Evidence-Based Geriatric Medicine/ : Holroyd-Leduc, Jayna Reddy, Madhuri Publisher: Wiley-Blackwell. Date Published: 02/2012
6Essentials of Geriatric Psychiatry (2nd Edition) / Blazer, Dan G. Steffens, David C. Publisher: American Psychiatric Publishing. Date Published: 02/2012

Papildus literatūra

1Капитанов, Юрий Формула жизни : секреты здоровья и долголетия / Юрий Капитанов. Москва ;Санкт-Петербург: Диля, 2014. 267, [5] lpp. : il. 24 cm. ISBN 9785423601737

Citi informācijas avoti

1ebook Collection (EBSCOhost)
2Annual Review of Gerontology and Geriatrics By: Palmer, Mary H.; Dilworth-Anderson, Peggye. In: Annual Review of Gerontology and Geriatrics. New York: Springer. 2011. eBook.
3Annual Review of Gerontology and Geriatrics: Emerging Perspectives on Resilience in Adulthood and Later Life By: Smith, Gregory; Hayslip, Bert. New York: Springer Pub. Co. 2012. eBook.
4Compact Clinical Guide to Geriatric Pain Management: An Evidence-based Approach for Nurses By: Quinlan-Colwell, Ann. In: The Compact Clinical Guide Series. New York: Springer Pub. Co. 2012. eBook.
5Elderly Patients with Multi-morbidity, Frailty, and Geriatric Syndromes: Therapeutic Problem of Contemporary and Incoming Medicine at Intensive Care Unit (ICU) From the Geriatrician's Viewpoint By: Weber, Pavel. In: Aging Issues, Health and Financial Alternatives. New York: Nova Science. 2011. eBook.
6Die besondere Ungewissheit im Handeln : Schluesselprobleme gerontopsychiatrischer Pflegepraxis: die Analyse beruflicher Kompetenzen zur Konstruktion von Curricula am Beispiel gerontopsychiatrischer Pflege By: Evers, Thomas. Frankfurt: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. 2012. eBook. Language: German
7Database: Access Medicine
8Current Diagnosis & Treatment: Geriatrics,/ Williams BA, Chang A, Ahalt C, Chen H, Conant R, Landefeld C, Ritchie C, Yukawa M. Second Edition. New York, NY: McGraw-Hill; 2014
9Essentials of Clinical Geriatrics, /Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. eds 7e. New York, NY: McGraw-Hill; 2013.
10Database: Klinical Key
11Ham's Primary Care Geriatrics , SIX EDITION. Copyright © 2014 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.