Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Studiju darbs III

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 28.03.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

JF_019

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Juridiskā zinātne

Mērķauditorija:

Juridiskā zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Juris Zīvarts

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Juridiskā fakultāte

Struktūrvienības vadītājs:

Andrejs Vilks

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, jf@rsu.lv, +371 67409218

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

1

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

2

Kopā kontaktstundas

2

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

1

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

2

Kopā kontaktstundas

2

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nepieciešamās priekšzināšanas civiltiesības / Krimināltiesībās.

Mērķis:

Nostiprināt pētnieciskā darba izstrādi: teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darba izstrādi konsultē attiecīgā studiju kursa docētājs, kuram ir maģistra grāds. Studējošā izvēlētā tēmā Civiltiesībās vai Krimināltiesībās.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

6Studiju darba iesniegšana katedrā.Nodarbības1.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

6Studiju darba iesniegšana katedrā.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Darba izstrāde un analīze. Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana latviešu valodā un angļu vai vācu valodā.

Vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšana notiek pēc pieņemtā reglamenta.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Kursa darbs)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Kursa darbs)

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas Civiltiesībās vai Krimināltiesībās un prasmi tās pielietot praktisko uzdevumu risināšanā; veicināt rakstiskā zinātniskā darba iemaņu un konkrētās tēmas (problēmas) pētīšanas metodikas apgūšanu (avotu un literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla sintēzi u.tml.); veicināt patstāvīgo darbu un pievērsties pašizglītībai; palīdzēt izkopt iemaņas juridisko zinātņu popularizācijā (uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski aizstāvēt un pamatot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski u.tml.).

Prasmes:

Prasmes: Attīstīt spēju analizēt un salīdzināt iegūto informāciju vienlaikus izsakot savas domas par veikto analītisko darbu. Spēt formulēt domas un veidot precīzus juridiskus formulējumus.

Kompetences:

Studiju darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību un citiem avotiem, izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.

Bibliogrāfija