Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 21.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KPUMTK_010

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība; Civilā un militārā aizsardzība; Sporta treneris; Klīniskā farmācija; Farmācija; Rehabilitācija; Māszinības; Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Oļegs Sabeļņikovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Oļegs Sabeļņikovs

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtk@rsu.lv, +371 67061579

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

7

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

14

Nodarbības (skaits)

11

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

22

Kopā kontaktstundas

36

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

7

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

14

Nodarbības (skaits)

11

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

22

Kopā kontaktstundas

36

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bioloģijja, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Mērķis:

Pilnveidot studējošo kompetenci pirmās palīdzības sniegšanā. Informēt par civilās aizsardzības struktūru un organizāciju valstī, kā arī pienākumiem un pasākumiem dažādu katastrofu gadījumos, lai nodrošinātu adekvātu un savlaicīgu rīcību. Informēt par būtiskākajiem vides aspektiem (gaisu, ūdeni, augsni, pārtiku u. c.) un to potenciālo ietekmi uz veselību un drošību, kā arī kontroli, novēršanu un samazināšanu (atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.).

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pirmā palīdzībaLekcijas1.00E-studiju vide
2Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu)Nodarbības2.00MITC
3Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise (īpatnības jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem). Pirmā palīdzība svešķermeņa aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slīkšanas gadījumā. Nodarbības2.00MITC
4Dzīvībai bīstama asiņošana. Šoks. Nodarbības2.00MITC
5Traumas. Kukaiņu kodumi. Anafilakse. Nodarbības2.00MITC
6Termiski bojājumi. Ķīmiskie apdegumi. Saindēšanas gadījumi.Nodarbības2.00MITC
7Pirmā palīdzība neatliekamos stāvokļos. Akūtas saindēšanāsNodarbības1.00MITC
8Civilā aizsardzība un tās vispārējie uzdevumi.
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē.
Valstī iespējamās katastrofas un to potenciālās sekas (t.sk. dažādu bīstamo vielu glabāšanas un pārvadāšanas), terorisms un tā izpausmes. Apdraudējuma risku novērtēšana.
Vispārējās prasības rīcībai ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
9Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība valstī kopumā un dažādās institūcijās.
Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās aizsardzības jomā, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.
Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.
Preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu plānošana un iespējamās rīcības.
Paaugstinātas bīstamības objekti un to specifiskās prasības.
Lekcijas1.00E-studiju vide
10Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas - valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība.
Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu.
Iespējamie individuālās aizsardzības līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. Veselības aprūpes speciālistu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
11Specifiskie riski atbilstoši struktūrvienībās izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumam.
Radiācijas drošība.
Evakuācijas pasākumi katastrofas gadījumā valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
12Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana. Vidi pārraugošās institūcijas un pieejamās datubāzes, to izmantošana veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un analīzē.Lekcijas1.00E-studiju vide
13Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pirmā palīdzībaLekcijas1.00E-studiju vide
2Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu)Nodarbības2.00MITC
3Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise (īpatnības jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem). Pirmā palīdzība svešķermeņa aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slīkšanas gadījumā. Nodarbības2.00MITC
4Dzīvībai bīstama asiņošana. Šoks. Nodarbības2.00MITC
5Traumas. Kukaiņu kodumi. Anafilakse. Nodarbības2.00MITC
6Termiski bojājumi. Ķīmiskie apdegumi. Saindēšanas gadījumi.Nodarbības2.00MITC
7Pirmā palīdzība neatliekamos stāvokļos. Akūtas saindēšanāsNodarbības1.00MITC
8Civilā aizsardzība un tās vispārējie uzdevumi.
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē.
Valstī iespējamās katastrofas un to potenciālās sekas (t.sk. dažādu bīstamo vielu glabāšanas un pārvadāšanas), terorisms un tā izpausmes. Apdraudējuma risku novērtēšana.
Vispārējās prasības rīcībai ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
9Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība valstī kopumā un dažādās institūcijās.
Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās aizsardzības jomā, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.
Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.
Preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu plānošana un iespējamās rīcības.
Paaugstinātas bīstamības objekti un to specifiskās prasības.
Lekcijas1.00E-studiju vide
10Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas - valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība.
Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu.
Iespējamie individuālās aizsardzības līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. Veselības aprūpes speciālistu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
11Specifiskie riski atbilstoši struktūrvienībās izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumam.
Radiācijas drošība.
Evakuācijas pasākumi katastrofas gadījumā valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
12Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana. Vidi pārraugošās institūcijas un pieejamās datubāzes, to izmantošana veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un analīzē.Lekcijas1.00E-studiju vide
13Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Teorētiskā sagatavošanās nodarbībām, izmantojot e-studijās ievietotus materiālus.

Vērtēšanas kritēriji:

Sekmīgi nokārtoti visi daudzatbilžu testi pēc videolekcijām.
Sekmīgi nokārtots pirmsnodarbības tests
Apmeklētas un ieskaitītās visas praktiskās nodarbības.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
raksturot sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā;
aprakstīt pirmās palīdzības sniedzēja rīcības plānu negadījuma vietā;
aprakstīt pieaugušo un bērnu pamata atdzīvināšanas algoritmus;
nosaukt un raksturot ārējās un iekšējās asiņošanas klīniskās pazīmes, asiņošanas apturēšanas metodes;
aprakstīt šoka attīstības mehānismus, pretšoka pasākumus;
nosaukt kaulu lūzumu, locītavu mežģījumus, cīpslu un muskuļu sastiepumu pazīmes un pirmo palīdzību cietušajiem;
nosaukt ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus).
Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos. Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
veikt cietušo vitālo funkciju novērtēšanu pirmshospitālā posmā;
veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
veikt pretšoka pasākumu kompleksu;
sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā;
sniegt pirmo palīdzību temperatūras izraisīto bojājumu gadījumā;
sniegt pirmo palīdzību krampju gadījumā;
demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.
Studiju kursa apguves rezultātā students zinās, kā apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.
Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, spēt atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Klīniskās prasmes:

Nr.

Prasme

Līmenis

1Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Nazofaringeālā elpvada ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Orofaringeālā elpvada ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Ventilācija ar elpināmo maisuB1 - Pre-klīniskais (manekens)

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2European Resuscitation Council; "Guidelines for Resuscitation: 2017 Update"
3Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas
4Vai Tu zini, kā rīkoties ārkārtas situācijās?, Rīga: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 2015, 9 lpp.
5Valsts aizsardzības koncepcija. Rīga: LR Aizsardzības ministrija, 2012., 15 lpp.

Papildus literatūra

1First Aid Manual. DK Publishing, 2016.
2G. M. Piazza et al. ACEP First Aid Manual. New York: DK Publishing, 2014.
3Rīcība ārkārtas situācijās, RSU, 2011
4Vides veselība. RSU, 2008.
5Eglīte M. Darba medicīna. 2.izdevums - Rīga, 2012.
6Frumkin H., Environmental Health: From Global to Local. 2016, 3rd Edition

Citi informācijas avoti

1"Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" (MK noteikumi Nr. 716)
2"Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" (MK noteikumi Nr. 557)
3http://stradavesels.lv http://www.vugd.gov.lv