Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Civilā un vides aizsardzība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 08.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KPUMTK_012

LKI līmenis:

Visiem līmeņiem

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Juridiskā zinātne

Mērķauditorija:

Informācijas un komunikācijas zinātne; Juridiskā zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Socioloģija; Vadībzinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Veselības vadība; Sabiedrības veselība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Politikas zinātne; Sociālā antropoloģija; Psiholoģija; Pedagoģija; Komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Oļegs Sabeļņikovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Oļegs Sabeļņikovs

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtk@rsu.lv, +371 67061579

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

7

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

14

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

7

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

14

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bioloģijja, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Mērķis:

Pilnveidot studējošo kompetenci civilās un vides aizsardzības jautājumos, atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Civilā aizsardzība un tās vispārējie uzdevumi.
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē.
Valstī iespējamās katastrofas un to potenciālās sekas (t.sk. dažādu bīstamo vielu glabāšanas un pārvadāšanas), terorisms un tā izpausmes. Apdraudējuma risku novērtēšana.
Vispārējās prasības rīcībai ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
2Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība valstī kopumā un dažādās institūcijās.
Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās aizsardzības jomā, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.
Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.
Preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu plānošana un iespējamās rīcības.
Paaugstinātas bīstamības objekti un to specifiskās prasības.
Lekcijas1.00E-studiju vide
3Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas - valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība.
Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu.
Iespējamie individuālās aizsardzības līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. Sabiedrības locekļu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
4Specifiskie riski atbilstoši struktūrvienībās izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumam.
Radiācijas drošība.
Evakuācijas pasākumi katastrofas gadījumā valstī kopumā un dažādos uzņēmumos.
Lekcijas1.00E-studiju vide
5Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana. Lekcijas1.00E-studiju vide
6Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Pirmā palīdzība.Lekcijas1.00E-studiju vide
8Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu). Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise. Pirmā palīdzība svešķermeņa aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slikšanas gadījumā.Nodarbības1.00MITC
9Traumas. Dzīvībai bīstama asiņošana. Šoks. Nodarbības1.00MITC
10Pirmā palīdzība specifiskos klīniskos gadījumos.Nodarbības1.00MITC

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Civilā aizsardzība un tās vispārējie uzdevumi.
Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē.
Valstī iespējamās katastrofas un to potenciālās sekas (t.sk. dažādu bīstamo vielu glabāšanas un pārvadāšanas), terorisms un tā izpausmes. Apdraudējuma risku novērtēšana.
Vispārējās prasības rīcībai ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
2Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība valstī kopumā un dažādās institūcijās.
Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās aizsardzības jomā, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.
Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.
Preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu plānošana un iespējamās rīcības.
Paaugstinātas bīstamības objekti un to specifiskās prasības.
Lekcijas1.00E-studiju vide
3Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas - valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība.
Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu.
Iespējamie individuālās aizsardzības līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. Sabiedrības locekļu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās.
Lekcijas1.00E-studiju vide
4Specifiskie riski atbilstoši struktūrvienībās izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumam.
Radiācijas drošība.
Evakuācijas pasākumi katastrofas gadījumā valstī kopumā un dažādos uzņēmumos.
Lekcijas1.00E-studiju vide
5Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana. Lekcijas1.00E-studiju vide
6Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Pirmā palīdzība.Lekcijas1.00E-studiju vide
8Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu). Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise. Pirmā palīdzība svešķermeņa aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slikšanas gadījumā.Nodarbības1.00MITC
9Traumas. Dzīvībai bīstama asiņošana. Šoks. Nodarbības1.00MITC
10Pirmā palīdzība specifiskos klīniskos gadījumos.Nodarbības1.00MITC

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Teorētiskā sagatavošanās nodarbībām, izmantojot e-studijās ievietotos materiālus.

Vērtēšanas kritēriji:

Sekmīgi nokārtoti visi daudzatbilžu testi pēc videolekcijām.
Sekmīgi nokārtoti visi pirmsnodarbību testi.
Apmeklētas un ieskaitītas visas praktiskās nodarbības.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studējošiem ir zināšanas par civilās aizsardzības jautājumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.716, 05.12.2017. ).
Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs:
Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos.
Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
aprakstīt pirmās palīdzības sniegšanas principus dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī palīdzības izsaukšanu.

Prasmes:

Studējošie pratīs sekmīgi demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšanu, atdzīvināšanas pasākumus), kā arī palīdzības izsaukšanu.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā;
veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
veikt pretšoka pasākumu kompleksu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēs apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, spēt atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Klīniskās prasmes:

Nr.

Prasme

Līmenis

1Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B1 - Pre-klīniskais (manekens)

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijas.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Viedeolekciju un praktisko nodarbību materiāli
2European Resuscitation Council; "Guidelines for Resuscitation: 2017 Update"
3Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas
4Vai Tu zini, kā rīkoties ārkārtas situācijās?, Rīga: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 2015, 9 lpp.
5Valsts aizsardzības koncepcija. Rīga: LR Aizsardzības ministrija, 2012., 15 lpp.

Papildus literatūra

1First Aid Manual. DK Publishing, 2016.
2G. M. Piazza et al. ACEP First Aid Manual. New York: DK Publishing, 2014.
3Vides veselība. RSU, 2008.
4Informatīvie materiāli: Atkritumi, Gaiss, Ķīmiskās vielas, Videi draudzīgas izvēles un Ūdens, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Rīga, 2003

Citi informācijas avoti

1"Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" (MK noteikumi Nr. 716)
2"Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" (MK noteikumi Nr. 557)
3http://stradavesels.lv http://www.vugd.gov.lv