Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Diskursa analīze

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 25.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_025

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Socioloģija

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Sergejs Kruks

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

7

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

14

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Ievads filozofijā.

Mērķis:

Apgūt diskursa analīzes jēdzienus un metodoloģijas pamatus.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Runāšana un rakstīšana kā sociālā rīcība teorētiskajos un veselā saprāta priekšstatos vēsturiskajā retrospektīvā.Nodarbības2.00auditorija
2Kāpēc un kā vārds kādam kaut ko nozīmē?Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Latviešu valodas pragmatika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Rakstīto tekstu diskursa analīzes metodoloģija.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Sarunu diskursa analīzes metodoloģija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Literatūras studijas, gadījuma studijas.

Vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgais darbs – teksta vai sarunas diskursa analīze.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Valodas un realitātes attiecību galvenās teorētiskās koncepcijas; tekstu un sarunu analīzes metodes.

Prasmes:

Savākt datus, izvēlēties DA metodi, veikt diskursīvo analīzi.

Kompetences:

Kritiski izvērtēt valodas lomu jēgas radīšanas procesā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Nītiņa, D. (2001) „Vārdu un vārdformu semantikas pragmatiskie aspekti”, Linguistica Lettica 8:78-86.
2Richardson, John (2007) AnalysingNewspapers.Basingstock: PalgraveMacmillan.
3Wodak,RuthandMichaelMeyer (eds) (2001) Methodsofcriticaldiscourseanalysis.London: Sage.
4Wooffitt, R. (2005) ConversationanalysisandDiscourseanalysis. London: Sage.

Papildus literatūra

1Kruks, S. (2002) “Discursive construction of citizens in political address”. Pp. 20-38 in A.Veisbergs (ed.) Sastatāmāunlietišķāvalodniecība. Contrastive and Applied Linguistics. Contrastive Studies Research Papers. Vol.XI. Riga: Faculty of Modern Languages.
2Kruks, S. (2008) „Kokainavalstsvaloda: Saeimarunā par pilsoniskosabiedrību”. Pp. 89-180 in I. Ījabsun S. Kruks. Saeima, vārdiundemokrātija. Rīga: SorosaFonds – Latvija.
3Kruks, S. (2011) “EvictingtheSpeakingSubject: A CritiqueoftheLatvianConcepts ofLanguage”, JournalofBalticStudies42(4):447-63.
4Saussure, F. de (1966) Course in General Linguisics. London: McGraw-Hill.
5Voloshinov, V. (1973) Marxism and the Philosophy of Language. New York: Seminar Press.
6Bach, K. (2006) „Speech Acts and Pragmatics”. Pp. 147-67 in M.Devitt and R.Hanley (eds) The Balckwell Guide to the Philosophy of Language. Oxford: Balckwell.