Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Reklāmas fotogrāfija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 12.04.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_026

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Alnis Stakle

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt, kritiski diskutēt un konstruēt reklāmas fotogrāfijas, apzinoties reklāmas fotogrāfijas vēsturisko attīstību un laikmetīgo dažādību.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads studiju kursa tematikā: fotogrāfijas teorija un reklāmas fotogrāfijas.Lekcijas1.00auditorija
2Realitāte un fantāzija agrīnajā reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
3Diskusija par studentu personīgo reklāmas projektu iecerēm.Nodarbības1.00auditorija
4Objektu attēlojums reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
5Diskusija par pirmo īstenoto mājas darbu (priekšmets reklāmā).Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēka ķermenis reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
7Laikmetīgās tendences reklāmas fotogrāfijas estētikā.Lekcijas1.00auditorija
8Diskusija par otro mājas darbu (ķermeņa izmantošana reklāmas idejās).Nodarbības1.00auditorija
9Reklāmas fotogrāfija kā kolektīvi radīts produkts.Lekcijas1.00auditorija
10Diskusija par aktuālajām tendencēm reklāmas fotogrāfijā, balstoties literatūrā.Nodarbības1.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads studiju kursa tematikā: fotogrāfijas teorija un reklāmas fotogrāfijas.Lekcijas1.00auditorija
2Realitāte un fantāzija agrīnajā reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas0.50auditorija
3Diskusija par studentu personīgo reklāmas projektu iecerēm.Nodarbības1.00auditorija
4Objektu attēlojums reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas0.50auditorija
5Diskusija par pirmo īstenoto mājas darbu (priekšmets reklāmā).Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēka ķermenis reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
7Laikmetīgās tendences reklāmas fotogrāfijas estētikā.Lekcijas1.00auditorija
8Diskusija par otro mājas darbu (ķermeņa izmantošana reklāmas idejās).Nodarbības0.50auditorija
9Reklāmas fotogrāfija kā kolektīvi radīts produkts.Lekcijas1.00auditorija
10Diskusija par aktuālajām tendencēm reklāmas fotogrāfijā, balstoties literatūrā.Nodarbības0.50auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Eksāmens.
Lai saņemtu gala vērtējumu, nepieciešams veikt visus mājasdarbus un tiem jābūt prezentētiem semināros vai konsultāciju laikā.
Vērtēšanai iesniedzamais portfolio sastāv no:
Arhitektūras darbu sērija – jāizvēlas viena ēka vai konceptuāli saistīti arhitektūras objekti un tiem jābūt nofotografētiem vienotā stilistikā. Darbos jābūt atspoguļotam objektam ainavā, tā detaļām un interjeriem. Darbiem jābūt īstenotiem estētiski vienotā stilistikā (kompozīcija, kameras rakursi, krāsu scenogrāfija). Pabeigtas sērijas apjoms no 8 – 15 darbiem.
Klusā daba reklāmā – jāizvēlas noteikti produkti un konkrēta koncepcija/ideja, kura jāattēlo ar objektiem. Darba mērķis var būt kāda konkrēta produkta reklāma vai arī kādas dekoratīvas vai sociālas idejas attēlojums. Darbiem jābūt īstenotiem estētiski vienotā stilistikā (kompozīcija, kameru rakursi, krāsu scenogrāfija). Pabeigtas sērijas apjoms no 8 – 15 darbiem.
Ķermenis reklāmā – jāizvēlas noteikta ideja vai produkts, kuru attēlot ar ķermeņa starpniecību. Darba mērķis var būt kāda konkrēta produkta reklāma vai arī kādas dekoratīvas vai sociālas idejas attēlojums. Darbiem jābūt īstenotiem estētiski vienotā stilistikā (kompozīcija, kameru rakursi, krāsu scenogrāfija). Pabeigtas sērijas apjoms no 8 – 15 darbiem.
Kā eksāmena darbs nevar tikt iesniegts portfolio ar:
1. neatbilstošu tehnoloģiju lietojumu, piemēram, fotogrāfijas no telefona,
2. fotogrāfijām, kas tapušas pirms studiju kursa sākuma,
3. svešiem attēliem,
4. nepabeigtām skicēm/iecerēm reklāmas projektiem.

Vērtēšanas kritēriji:

Lai saņemtu gala vērtējumu, nepieciešams veikt visus mājasdarbus un tiem jābūt prezentētiem semināros vai konsultāciju laikā. Eksāmena vērtējums tiek izlikts par darbu portfolio, kas sevī ietver arhitektūras darbu sēriju, kluso dabu darbu sēriju un ķermeņa darbu sēriju. Lai saņemtu eksāmena vērtējumu, portfolio jābūt pilnībā pabeigtam. Vērtējumus teicami un izcili ir iespējams saņemt tikai tad, ja eksāmena darbs un mājasdarbi būtiski pārsniedz kursa prasības.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

• Studējošajiem jāiepazīst, jāizvērtē un jāapliecina zināšanas par reklāmas fotogrāfijas vēstījumu konstruēto būtību un to pielietojuma likumsakarībām.
• Studējošajiem jāapliecina sava izpratne par reklāmas fotogrāfijas mijiedarbīgajām saiknēm ar urbāno pilsētainavu, sociālo vidi, drukātajiem un digitālajiem medijiem, analītiski aprakstot un radoši konstruējot informāciju.

Prasmes:

• Prot plānot reklāmas fotogrāfijas projektu.
• Prot identificēt un klasificēt dažādu komerciālo attēlu radīšanas iemeslus un mehānismus.

Kompetences:

• Studējošajiem profesionāli jāīsteno savs reklāmas projekts fotogrāfijā, apliecinot savu izpratni par laikmetīgajām tendencēm reklāmas nozarē.
• Kompetence autonomi ģenerēt idejas reklāmas vajadzībām un praktiski īstenot reklāmas projekta konceptuālo un praktisko daļu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Robert A. Sobieszek (2010). The art of persuasion: a history of advertising photography. H.N. Abrams
2Johnston, P. (2000). Real Fantasies: Edward Steichens adwertising photography. Berkeley: University of California press
3Barett, T. (1990). Criticizing Photographs: an introduction to understading images. California. Mayfield Pubishing Company.
4Bate, D. (2009). Photography: Key Concepts. Oxford & New York: Berg
5Benjamins, V. (2005). Iluminācijas. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
6Flusser, V (2005). Towards A Philosophy of Photography. London: Reaktion Books Ltd.
7Roland, B. (1980). Mythologies, London: Paladin.
8Rolāns, B. (2006). Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.
9Wells L. (ed) (2004). Photography: a critical introduction. London & New York. Routledge.
10Zontāga, S. (2008). Par fotogrāfiju. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
11Judith Williamson, Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising (London: Marion Boyars, 1978). 6.
12RaymondWilliams,‘Advertising:TheMagicSystem’,ProblemsinMaterialismandCulture(London: Verso, 1980), p 184.

Papildus literatūra

1Bodrijārs, Ž. (2000). Simulakri un simulācija. Rīga: Omnia Mea.
2Manovičs, L. (2006). Jauno mediju valoda. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC.
3McLuhan, M. (1964). Understanding media. New York: Signet Books.
4McLuhan, M. & Fiore, Q. (1967). The medium is the message. Singapore: HardWired.

Citi informācijas avoti

1Contacts I, II, III, 2005
2Genius of photography 1-6, BBC
3Moment of Impact, 1999