Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Sabiedrisko attiecību principi un metodes

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_051

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

3.00

ECTS:

0.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Vita Savicka

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas

Mērķis:

Iepazīstināt ar sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas būtību, uzdevumiem, koncepcijām un pamatprincipiem.

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Analizēt uzņēmumu komunikācijas stratēģijas un taktikas, tās izvertēt, balstotie suz teorētiskajiem atzinumiem.

Vērtēšanas kritēriji:

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pārzina sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas princpus, metodes, ētiku.

Prasmes:

Spēj kritiski analizēt organizāciju komunikāciju, to novērtēt.

Kompetences:

Izparot startēģisko un taktisko komunikāciju, un to konceptus.

Bibliogrāfija