Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

TV žurnālistika

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_075

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Sergejs Kruks

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Ievads komunikācijas teorijās.

Mērķis:

iepazīstināt studentus ar audiovizuālo vēstījumu veidošanas principiem; skaidrot dažādu raidījumu mērķus un uzbūvi; sekmēt kritisko izpratni par dokumentālo raidījumu un ziņu sižetu verbālo un vizuālo saturu; veicināt vizuālo domāšanu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1TVvēstījumu veidošana un saprašana: kodēšana/dekodēšana.TV raidījumu žanri un veidi; raidījumu klasifikācijas principi. Žanra izpratnes nozīme raidījuma veidošanā. Lekcijas1.00auditorija
2Ziņu redakcijas darba rutīnas. Notikumu atlase. Sižeta problēmas definīcija. Avotu izvēle un sazināšanās ar avotiem. Intervēšana. Lekcijas1.00auditorija
3Filmēšana. Kadru veidi. Montāža. Ziņu sižeta komponenti. Lekcijas1.00auditorija
4Ziņas teksta un attēla mijiedarbība. Ziņu raidījumu veidi. Ziņu raidījuma vadīšana. Neverbālā komunikācija. Lekcijas1.00auditorija
5Ziņu raidījumi. Nodarbības1.00auditorija
6Interviju un diskusiju raidījumi.Lekcijas1.00auditorija
7Dokumentālie raidījumi.Lekcijas1.00auditorija
8TV raidījumu uztveršanas ikdienas konteksti.Lekcijas1.00auditorija
9Dokumentālie un interviju raidījumi Latvijas televīzijās. Nodarbības1.00auditorija
10Izklaidējošie raidījumi. Ziepju operas un sērijas. Realitātes televīzija. Sports.Nodarbības2.00auditorija
11Sabiedriskā un komerciālā TV. Mediju konverģence.
Lekcijas1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

padziļināt lekcijās iegūtās zināšanas, lasot obligāto literatūru; izpildīt trīs mājas darbus

Vērtēšanas kritēriji:

izpildīti 3 mājas darbi, līdzdalība semināros, eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

saprot un spēj argumentēti diskutēt par audiovizuālo vēstījumu un televīzijas raidījumu veidošanas un interpretācijas principiem mūsdienu televīzijā.

Prasmes:

veidot audiovizuālos vēstījumus koncepcijas izstrādes stadijā, ievērojot attēla un teksta mijiedarbību.

Kompetences:

vērtēt audiovizuālo vēstījumus un to kontekstuālās interpretācijas.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Allan, S. (2010) “News, Audiences and Everyday Life”. Pp. 121-122, 130-141 in News Culture.
2Boyd, Andrew (2001) Broadcast journalism. Techniques of Radio and TV News. Oxford: Focal Press.
3Hall, S. (2006) „Encoding/Decoding”, Pp. 163-173 in Media and Cultural Studies. Key Works.
4Morley, D. (1992) Gender, domestic leisure and viewing practices. Pp. 123-162 in Television, Audiences and Cultural Studies.
5Nichols, Bill (2001) Introduction to documentary. Bloomington: Indiana University Press.
6Walters, Roger. Broadcast Writing.
7Wasko, Janet (2005) A companion to television. London: Blackwell.
8White, Ted and Frank Barnas (2010) Broadcast News: Writing, Reporting, and Producing. 5th Edition. London: Focal Press.

Papildus literatūra

1Kruks, S., J. Juzefovičs (2007) Ziņas Latvijas televīzijās. LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze. Rīga: NRTP.
2Kruks, S., J. Juzefovičs, G. Kikusts, E. Kikuste (2007) Ziņas Latvijas televīzijās. LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze. Rīga: NRTP.