Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Elektronisko mediju formāti un arhīvi

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 22.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_080

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Normunds Kozlovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

1) Sniegt ieskatu elektronisko mediju attīstībā un iepazīstināt ar informācijas saglabāšanas principiem un metodēm kultūrvēsturiskā kontekstā.
2) Sniegt ieskatu par digitālo standartu un dažādiem formātiem, lai saglabātu attēlu, audio un video materiālus. Elektronisko mediju vēsturiskais apskats.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads studiju kursa saturāLekcijas1.00auditorija
219. gadsimta vizionārās idejas zināšanu glabāšanai un organizēšanai. Pols Otlē (Paul Otlet) un viņa ideja par Intelekta pilsētu “Mundaneum”. Informācijas saglabāšana un apstrāde, izmantojot pirmos elektromehāniskos skaitļotājus.
Analogie datori un pirmās koncepta mašīnas zināšanu apkopošanai.
No diferenciālā analizatora līdz Memex un citiem Vannivara Buša (Vannevar Bush) izgudrojumiem 20. gadsimta pirmajā pusē un vidū. Agrīno konceptu salīdzinājums ar Web 2.0 uzbūvi mūsdienās.
Lekcijas5.00auditorija
319. gadsimta vizionārās idejas zināšanu glabāšanai un organizēšanai un to izpausme mūsdienu informācijas telpā. Agrīno datortehnoloģiju ietekme informācijas strukturēšanā un saglabāšanā mūsdienās.
Digitālo attēlu, skaņas un video saglabāšanas standarti. Galvenās problēmas informācijas saglabāšanā digitālā formātā. Informācijas pieejamība.
Nodarbības4.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Atbilstoši nodarbību tēmām studēt literatūru u. c. avotus, apmeklēt elektroniskajiem medijiem veltītus kultūras pasākumus (semināri, diskusijas, izstādes).

Vērtēšanas kritēriji:

• Līdzdalība lekcijās;
• Līdzdalība un aktivitātes semināros;
• Radošais pētnieciskais projekts.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

• Aprakstīs elektronisko mediju formātus, būtību, tipoloģiju, teorētiskos skatījumus;
• Pastāstīs un raksturos elektronisko mediju formātu un arhīvu vēsturi un mūsdienu attīstības procesus;
• Analizēs elektronisko mediju formātu funkciju un lietotāja savstarpējo mijiedarbību;
• Izklāstīs elektronisko mediju formātu pētījumu mērķus un metodes dažādās komunikācijas jomās.

Prasmes:

• Prasmi izvērtēt elektronisko mediju formātu parādības un efektus;
• Prasmi analizēt elektronisko mediju formātu piemērus un autorus;
• Iemaņas integrēt elektronisko mediju formātus multimediju komunikācijas procesā.

Kompetences:

• Izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju par elektronisko mediju formātu un arhīvu, lai sasniegtu dažādus komunikācijas mērķus;
• Kritiska attieksme pret elektronisko mediju formātu pētījumu metodēm, saturu un formu;
• Paškritiska attieksme pret elektronisko mediju formātu vērtību un tās atbilstību komunikācijas vajadzībām;
• Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana elektronisko mediju formātu novērtēšanas procesā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/hollerith.html
2http://www.mundaneum.org/en
3http://archives.mundaneum.org/en/history
4http://meta-museum.blogspot.com/2008/11/le-corbusiers-tower-of-babel.html
5http://www.science.uva.nl/museum/vbush_tbl.php
6http://www.ibiblio.org/pioneers/bush.html
7Vannevar Bush, As We May Think: http://u-tx.net/ccritics/as-we-may-think.html
8Traceback tehnoloģija: http://lv.wikipedia.org/wiki/Trackback
9http://www.dougengelbart.org/about/collective-iq.html
10http://www.dougengelbart.org/about/vision-highlights.html
11http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Editing_System
12Hypertext the Way It Used To Be: http://xanadu.com/XanaduSpace/btf.htm
13Par imagināro muzeju: http://www.sunypress.edu/pdf/60662.pdf
14http://http://www.w3.org/
15http://mootools.net/
16http://jquery.com/
17http://yuilibrary.com/
18https://developers.google.com/chrome-developer-tools/docs/overview
19https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/firebug/

Papildus literatūra

1-

Citi informācijas avoti

1-