Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Autortiesības

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_097

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

0.00

Zinātnes nozare:

Juridiskā zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ivans Jānis Mihailovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

12

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

3

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

6

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

12

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Mērķis:

iepazīstināt ar autortiesību pamatjautājumiem, īpašu uzmanību veltot autordarbu izmantošanas un autortiesību ievērošanas / aizsardzības praktiskajiem aspektiem profesionālajā darbībā;
veidot studentu skatījumu uz autortiesību ievērošanas praktisko nozīmi mediju darbībā,
attīstīt prasmes pielietot zināšanas autortiesību jomā profesionālajā darbībā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības. Autortiesību tiesiskais regulējums. Autortiesību pamatjēdzieni un pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Autortiesību subjekti un objekti. Autora personiskās un mantiskās tiesības.Lekcijas1.00auditorija
3Autortiesību termiņš. Autora darbu izmantošanas tiesības. Datu bāze.Lekcijas1.00auditorija
4Autortiesību specifika mūsdienās. Autortiesību nozīme mediju darbībā. Internets un autortiesības. Raidorganizāciju blakustiesības.Nodarbības1.00auditorija
5Autortiesību kolektīvais pārvaldījums. Autortiesību pārkāpumi. Autortiesību aizsardzība. Blakustiesību aizsardzības problēmas.Lekcijas1.00auditorija
6Latvijas Republikas un Eiropas Savienības aktualitātes autortiesību jomā.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Uzdevums (mājas darbs) – sagatavot kopsavilkumu par piedāvāto literatūru vai kopsavilkums par autortiesību ievērošanas problēmām sociālajos tīklos (materiālus meklēt tīmeklī).
Studentu grupa (2 – 4 cilvēki), saskaņojot ar pasniedzēju, uzdevuma un referāta vietā var sagatavot prezentāciju vai radošo darbu (piemēram, klips) par:
1) Autortiesību nozīmi mūsdienu sabiedrībā;
2) Autortiesību problemātiku internetā;
3) Autortiesību aizsardzību Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos tiesību aktos;
4) Autortiesību un pēcnāves digitālās dzīves problēmām;
5) Autortiesību robežām;
6) Studentiem ir iespēja pieteikt un ar pasniedzēju saskaņot savu tēmu.
Uzdevums (mājas darbs) – Iesniegt divu gadījumu, kas saistīti ar autortiesību pārkāpumiem un aizsardzību, analīzi. Vienu gadījumu (tiesas prakse) var izvēlēties no piedāvātajiem materiāliem, bet otru – sameklēt literatūrā vai internetā.
Studentu grupa (2 – 4 cilvēki), saskaņojot ar pasniedzēju, uzdevuma un referāta vietā var sagatavot prezentāciju vai radošo darbu (piemēram, klips) par:
1) T.s. brīvajām licencēm;
2) ACTA;
3) Antiautortiesību idejām (copyleft, pirātisma partijas, anticopyright utt.);
4) Studentiem ir iespēja pieteikt un ar pasniedzēju saskaņot savu tēmu.

Vērtēšanas kritēriji:

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

izprot autortiesību principu un tiesiskā regulējuma būtību

Prasmes:

novērtē autortiesību ievērošanas nozīmi mediju darbībā.

Kompetences:

izpratne par autortiesību normu praktisko izmantošanu profesionālajā darbībā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Autortiesības un blakustiesības // http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/autortiesibas.html
2Autortiesību likums // http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138
3Autortiesību un blakustiesību aizsardzības tiesiskais regulējums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006.
4Grudulis M. Ievads autortiesībās. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.
5Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.
6Paklone I. Muzeju darbība un autortiesības. – Rīga: Apgāds mantojums, 2001.
7Platpere I. Izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības. – Rīga: LaIPA, 2000;
8Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. (2.izd. – 2008.).
9Veikša I. Kas ir autortiesības. – Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2007.
10Latvijas tiesu prakse autortiesību aizsardzības jomā // Autortiesību un blakustiesību aizsardzības tiesiskais regulējums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. – 487. – 502.lpp.

Papildus literatūra

1Papildus ir iespējams izmantot literatūru, kā arī interneta publikācijas, svešvalodās.