Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Jauniešu subkultūras

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_114

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Normunds Kozlovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

12

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

3

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

6

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

12

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Apgūti studiju kursi „Ievads studijās un specialitātē”, „Ievads komunikācijas teorijās”.

Mērķis:

• kursa mērķis ir iepazīstināt ar jaunatnes subkultūru attīstību un to pētniecības teorētisko segumu,
• radīt izpratni par kultūrdaudzveidību modernās sabiedrības ietvaros

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Lekcija (visiem studentiem). Akadēmiskā rakstīšana. Akadēmiskā ētika. Klāvs Sedlenieks. Lekcijas2.00auditorija
2Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Kino teorijas. Kino vēsture. Ar filmu projektu veidošanu saistīti radošie darbi. Dita Rietuma.Nodarbības2.00auditorija
3Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Mārketinga un sabiedrisko attiecību pētījumi. Vita Savicka.Nodarbības2.00auditorija
4 Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Masu mediju teorijas. Bērni un mediji. Ilva Skulte.Nodarbības2.00auditorija
5Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Krīzes komunikācija. Korporatīvā un valsts komunikācija. Ruta Siliņa.Nodarbības2.00auditorija
6Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Fotogrāfija. Radošie darbi vizuālajā komunikācijā. Alnis Stakle. Nodarbības2.00auditorija
7Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Mediju ētika un regulējums. Autortiesības. Ivans Jānis Mihailovs.Nodarbības2.00auditorija
8Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Mediju auditorijas pētījumi, mediju lietojums. Radošie un pētnieciskie darbi žurnālistikā. Anda Rožukalne. Nodarbības2.00auditorija
9Seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Starpkultūru komunikācija. Ideju vēsture. Deniss Hanovs.Nodarbības2.00auditorija
10seminārs. (pēc iepriekšējā pieraksta grupās) Kontentanalīze. Sergejs Kruks.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas aprobēt, veidojot gala prezentācijas.

Vērtēšanas kritēriji:

• Līdzdalība lekcijās
• Līdzdalība un aktivitātes semināros;
• Testa atbildes; Izpētes projekts – izvēlētās tēmas referāts un prezentācija

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

• jāpārzin subkultūru veidošanās mehānisms un to attīstība,
• jāpārzin kultūras studiju jaunatnes subkultūru pētīšanas sadaļa,
• jābūt izpratnei par procesiem subkultūru vidē un to mijiedarbi ar masu kultūru

Prasmes:

• lietot iegūtās zināšanas konkrētu jauniešu subkultūru analīzē,
• metodiski un sistemātiski analizēt dažāda līmeņa komunikācijas procesus, konceptuāli izprotot jauniešu subkultūru diversitāti un īpatnības;
• atpazīt subkulturālos artefaktus stilīguma ekonomikā (economy of "cool")

Kompetences:

• Komunikācijas aspektu novērtējums dažādu jauniešu subkultūru dažādās attīstības fāzēs un dažādos komunikācijas līmeņos
• Kritiska attieksme pret kultūras komercializācijas un subkulturācijas procesiem, vēstījumiem tajos un to efektiem sabiedrībā;
• Jauniešu subkultūras fenomena interpretācija, balstoties un dažādiem teorētiskajiem modeļiem.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Hakim Bey „Temporary Autonomous Zone“(TAZ)
2http://www.hermetic.com/bey/taz1.html#labelChaosSection
3Hubert L. Dreyfus Heidegger on the Connection between Nihilism, Art, Technology and Politics http://socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/pdf/HdgerOnArtTechPoli.pdf
4Robert E.Park The City Suggestions for the investigation of human behaviour in the urban environment (1925) 25-34lpp The Subcultures reader, ed. Ken Gelder second edition
5Dick Hebdige Subculture The meaning of style (1979) 121-131.lpp. The Subcultures reader, ed. Ken Gelder second edition
6Valters Benjamins Iluminācijas 11-23.lpp.
7Thorstein Veblen(1857-1929) Conspicuous Consumption 1-20.lpp.
8Kārlis Račevskis Mišels Fuko, apziņa un valodas esamība143-162.lpp.
9Days of war nights of love, Crimethink for Beginners 1-17, 134-135.lpp.
10Greil Marcus Lipstick Traces 45-57.lpp.
11Stephen Duncombe Notes from Underground: Zines and politics of alternative culture 27-65.lpp.
12Jean Baudrillard The Consumer Society 87-98.lpp.
13Ceļojums ar Citādo, ed. Deniss Hanovs 9-96.lpp.
14Aaron Schuster Schizophrenia, Subjectivity and Art. The Weird but True Book, ©Contemporary Art Centre Vilnius. 29-39.lpp.
15Sarah Thornton The social logic of subcultural capital; Michel Maffesoli The emotional community 184-210.lpp. The Subcultures reader, ed. Ken Gelder second edition
16Chris Barker Cultural Studies 2nd edition 374-402.lpp.
17Michael Brake Comparative Youth Culture Routledge 1995. VII-17.lpp.

Papildus literatūra

1Heath&Potter „Rebel Sell“, pieejama Polaris gramatnicās krieviski „Bunt na Prodazhu“

Citi informācijas avoti

1blogosfēra klab.lv, livejournal.com