Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Komunikācijas psiholoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_125

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētika

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Sandra Mihailova

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, eiiso@rsu.lv, eiiso@rsu.lv, +371 67409101

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Psiholoģija vidusskolas līmenī

Mērķis:

Sniegt studentiem zināšanas par cilvēku savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām. Palīdzēt apgūt praktiskās iemaņas aktīvi klausīties, publiski uzstāties, strādāt komandā, atrisināt konfliktus, sadarboties ar dažādu personību tipu cilvēkiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Saskarsmes loma sabiedrībā. Sociālā percepcijaLekcijas2.00auditorija
2Sociālā percepcijaNodarbības2.00auditorija
3Komunikāciju psiholoģijaLekcijas2.00auditorija
4Prasme jautāt un klausītiesNodarbības2.00auditorija
5Konfliktregulējoša saskarsmeLekcijas2.00auditorija
6Cilvēku uzvedība konfliktosNodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Uz 1. nodarbību jāsagatavo abi mājas darbi. Pirmais mājas darbs būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”. Otrais mājas darbs jāiesniedz sekretārei darba piereģistrēšanai.
Mājas darbi:
1) darbs grupās pa 3 studentiem:
a. Jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai materiāls no masu medijiem (apjoms nav reglamentēts), kur var pamanīt kādu psihes aizsardzības mehānismu (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā, tas būs jāprezentē citiem).
b. Jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par sociālo percepciju un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem
2) Individuāls darbs – Eseja (pārdomu darbs): „Manas paaudzes saskarsmes īpatnības
Uz 2. nodarbību jāsagatavo trīs mājas darbi. Otrais un trešais mājas darbs būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”.
Mājas darbs:
1) grupās pa 3 studentiem: jāsagatavo no literatūras (var izmantot gan norādīto, gan citu literatūru) prezentācija par to, kas ir nepieciešams, lai komunikācija būtu efektīva un pārliecinoša
2) grupās pa 3 studentiem: jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai jāizmanto materiāls no masu mēdijiem (apjoms nav reglamentēts), kur var pamanīt pārliecinošu un efektīvu komunikāciju (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā, tas būs jāprezentē citiem), kas praktiski parāda prezentācijā pausto informāciju
3) grupās pa 3 studentiem: jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par efektīvu komunikāciju un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem
Uz pēdējo nodarbību jāsagatavo mājas darbs, kas būs vajadzīgs grupu darbam nodarbības laikā, pēc nodarbības tas vairs netiks pieņemts un tā vērtējums būs „0”.
Mājas darbi:
1) grupās pa 3-4 studentiem: Jāatrod (vai jāizveido pašiem) video materiāls vai materiāls no kādu masu mēdija (apjoms nav reglamentēts), kas atspoguļo kādu konfliktu un jāveic tā konflikta analīze: (cēlonis, gaita, risinājumu varianti, transakciju analīze) (materiāls vajadzīgs, lai varētu piedalīties seminārā; tas būs jāprezentē citiem).
2) Individuālais darbs-eseja (pārdomu darbs): manas paaudzes galvenie konfliktu veidi, izpausmes, risināšanas veidi
3) grupās pa 3 studentiem: jāiepazīstas ar kādu zinātnisku pētījumu par konfliktiem un jāsagatavo par šo pētījumu prezentācija, ko noprezentēt pārējiem
Kursa nobeigumā jāiesniedz nobeiguma darbs: referāts, analīze vai radošais darbs

Vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums-10%
Iesniegto eseju atzīmes – 10%
Kontroldarbu atzīmes semināros – 10%
Mājas darbu prezentēšanas atzīmes – 10%
Referāta atzīme – 30%
Eksāmena atzīme – 30 %

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

raksturo komunikācijas psiholoģijas jēdzienus, skaidro komunikācijas psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, analizē teorijas komunikācijas psiholoģijā; skaidro komunikācijas psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu, kritiski izvērtē komunikācijas psiholoģijas atziņas mūsdienu kontekstā

Prasmes:

pielieto dažādus komunikācijas psiholoģijas terminus; skaidro sociāli psiholoģiskos fenomenus ikdienas situācijās, analizē to cēloņus un iespējamās sekas; skaidro starppersonu ietekmes mehānismus,

Kompetences:

skaidro komunikācijas psiholoģijas konstruktus, teorijas un terminoloģiju, pielieto komunikācijas psiholoģijas atziņas pētniecībā (promocijas darba izstrādē).

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R., Kamene, 1996.
2Skutele D.Saskarsme. – Rīga: Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007.
3Džeimsa M., Džongvorda D., Dzimis lai uzvarētu. R.Elpa, 1995.
4Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā.-R.: RaKa, 2000.
5Kupčs J. Saskarsmes būtība. R.: Zvaigzne ABC, 1997., 7-39.lpp.
6Interpersonal Communication Relating To Other., Allyn and Bacon, 1996.

Papildus literatūra

11. Saskarsme audzēkņiem. R.Jumava, 1999.
2Garleja R. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšana. –RaKa, 2001
3Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.- Kamene,
4Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.-R., Jāņa Rozes apgāds, 2000.
5Pļavniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem.-R:”RaKa”, 2002.
6Reņģe V. Organizāciju psiholoģija.- Kamene, 1999.
7Zāle V. Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas.-R.:Kopsolī, 1997.
8Forvarda S., Frēzere D. Emocionālā šantāža.-R.:Kontinents, 1999.
9Reņģe V. Sociālā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 2002.
10Bensaīda K. Mīli sevi, tad dzīve tevi mīlēs.-R.:Preses nams, 1996.
11Dimbleby R., Burton G. More Then Words. An intradaction to communication. –London: Routledge, 1998.
12Wright K. B., Sparks L., Dan O’Hair H. Health communication in the 21st century. - Wiley, 2013,
13The handbook of intergroup communication / edited by Howard Giles ; international advisory board, Cynthia Gallois ... [et al.]. - New York, NY : Routledge, 2012.
14Арбузова Е., Анисимов А., Шатровой О. Практикум по психологии общения. Санкт-Петербург: Речь, 2008
15Trenholm, S., Jensen, A. Interpersonal communication. - New York, Oxford: Oxford University Press., 2008
16The social psychology of communication. /edited by Derek Hook, Bradley Franks, Martin W. Bauer. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011

Citi informācijas avoti

1• European Journal of Social Psychology
2• Journal of Applied Social Psychology
3• Journal of Experimental Social Psychology
4• Journal of Personality and Social Psychology
5• Journal of Social Psychology
6• Personality and Social Psychology Review