Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Komunikācijas vēsture

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 26.04.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_131

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ivans Jānis Mihailovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

7

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

14

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav.

Mērķis:

Sniegt priekšstatu par komunikācijas vēsturi kā procesu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas komunikācijas vēsturiskai attīstībai. Kursā aplūkoti dažādu komunikācijas tipu rašanās un attīstība, raksturoti Latvijas mediju darbības vēsturiskie aspekti, sniegts pārskats par mūsdienu Latvijas mediju sistēmas izveides priekšnosacījumiem, ieskicēts ieskats mediju attīstības perspektīvās 21.gadsimta sākumā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Komunikācijas vēstures jēdziens, priekšmets un pētījumi. Komunikācijas veidi un to vēsture. Tehnoloģiju loma komunikācijas veidu attīstībā. Mijiedarbe ar politiku un ekonomiku.Lekcijas2.00auditorija
2Komunikācija pirmsmasu laikmetā. Orālā komunikācija un akustiskā telpa. Forums. Rakstības ieviešanās. Drukas izgudrojums. Gūtenberga galaktika. Lekcijas1.00auditorija
3Masu komunikācija: jēdziens, pirmsākumi un attīstība. Masu komunikācijas loma nācijas tapšanā. Komunikācija un izklaide. Jaunie mediji un tradicionālie mediji. Jēdziens un īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
4Telegrāfs, telefons, telefakss, televīzija. Telekomunikācija – tehnoloģijas, teorijas un attīstības tendences.Nodarbības2.00auditorija
5Latvijas žurnālistika līdz 1914.gadam.Lekcijas1.00auditorija
6Latvijas Republikas prese 1918. – 1940. LETA. Radio.Nodarbības1.00auditorija
7Latvijas žurnālistika okupāciju laikā 1940. – 1990. Radio. TV. Cenzūra.Lekcijas2.00auditorija
8Latvijas mediji pēc neatkarības atjaunošanas un 21.gadsimta sākumā.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Referāta tēmas, izvēloties jākonkretizē:
1) Izvēlētā Latvijas medija vēsture.
2) Latvijas mediju sistēmas attīstības specifika, konteksti, personības.
3) Kāda mediju veida (prese, radio, televīzija, telegrāfs utt.) attīstība pasaulē noteiktajā laika posmā.
4) Kāda medija veida attīstības perspektīva.

Vērtēšanas kritēriji:

30% - dalība semināros; 30% - referāts; 40% - eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti analizē komunikācijas attīstības likumsakarības.

Prasmes:

Studenti darbojas ar komunikācijas vēstures literatūru, izmanto komunikācijas vēstures pieejas savā pētniecībā.

Kompetences:

Studenti apzinās komunikācijas attīstības posmsecīgumu, analizējot mūsdienu komunikācijas fenomenus.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1• Braman S. Tehnology // The SAGE Handbook for Media Studies.(eds. Downing J., MacQuail D., Schlesinger, P., Wartella, E.). – London: SAGE, 2004. – pp.123 – 144.
2• Foulger D. The Processes of Media Invention and Evolution.// http://evolutionarymedia.com/papers/hammerAsMedium.htm
3• Kittler F. The History of Communication Media. // http://www.hydra.umn.edu/kittler/comms.html
4• Fang Irving. A History of Mass Communication Six Information Revolutions. – Focal Press, 1997.
5• McLuhan, H. M. & Powers B. The Global Village. – New York: Oxford University Press, 1989. – pp.35. – 56.
6* Velšs, V. Estētikas robežceļi. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. – 258. – 287.lpp.
7* Manovičs Ļ. Jauno mediju valoda. – Rīga: RIXC, 2006. – 57. – 96.lpp.
8* Hilmes M. Broadcasting, Cable and Satellites.// The SAGE Handbook for Media Studies.(eds. Downing J., MacQuail D., Schlesinger, P., Wartella, E.). – London: SAGE, 2004. – pp. 477. – 493.
9* Manowitch L. The Language of New Media. – Cambridge, London: MIT Press., 2001. – pp.161. – 169.
10• Latvijas Republikas prese 1918 – 1940 / R.Treija red. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
11• Grigulis A., Treijs R. Latviešu žurnālistikas vēsture no pirmsākumiem līdz Pirmajam pasaules karam. – Rīga: Zvaigzne, 1992. – 10. – 15.lpp.
12• Prese // Latvijas 19.gadsimtā vēstures apceres. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. – 357. – 374.lpp.
13• Prese // 20.gadsimta Latvijas vēsture I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900 – 1918. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000.
14• Towards a Civic Society. The Baltic Media’s Long Road to Freedom. Perspectives on History, Ethnicity and Journalism. – Tartu: Greif, 1993. – 163 – 174, 177 – 208, 211 – 220.pp.
15• Brikše I. Latvijas mediji: izaicinājumi, ieguvumi un draudi (1987 – 2002) // Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 2002.gadam. Kur tā ved Latviju. – Ventspils: Ventspils augstskola, 2002. – 294. – 306.lpp.
16• Dimants A. Latvijas masu mediju nākotne paplašinātajā Eiropā // Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas. – Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2004. – 295. – 311.lpp.
17• Kruks S., Šulmane I. Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskajā sabiedrībā // Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits. – Rīga: LU, 2005. – 139. – 151.lpp.
18• Brikše I., Skudra O., Tjarve R. Development of the Media in Latvia in the 1990s // Baltic Media in Transition. – Tartu: Tartu University Press, 2002. – 67 – 75, 77 – 102pp.
19• Hanovs D. Mazākumtautību preses loma starpetniskajā dialoga Latvijā // Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga: Politiskās izglītības iniciatīva, 2005. – 26. – 38.lpp.

Papildus literatūra

1Veinberga S. Mediju misija. Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas (1990 – 2010). – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. – 5. – 125., 148. – 151., 208. – 221.lpp.