Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Kursa darbs

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 26.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_139

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Alnis Stakle

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

0

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

0

Kopā kontaktstundas

0

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

0

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

0

Kopā kontaktstundas

0

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

ideju vēsture

Mērķis:

Studiju kursa mērķis – veicināt studējošo izpratni par Latvijas un ES kultūrpolitiku, veidot prasmi orientēties dažādu Latvijas kultūras institūciju darbībā un normatīvajos aktos kultūras jomā, izprast kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesus. Aplūkot mūsdienu Latvijas kultūrpolitiku Eiropas Padomes un Eiropas Savienības kultūrpolitikas kontekstā, ieskicēt Latvijas Republikas starpkultūras sakaru veidošanas sistēmu.

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

dalība semināros

Vērtēšanas kritēriji:

pārliecības nostiprināšanas kapacitāte

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Kursa darbs)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Kursa darbs)

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

spēja orientēties dažādu Latvijas kultūras institūciju darbībā un normatīvajos aktos kultūras jomā,

Prasmes:

izprast kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesus. Aplūkot mūsdienu Latvijas kultūrpolitiku Eiropas Padomes un Eiropas Savienības kultūrpolitikas kontekstā, ieskicēt Latvijas Republikas starpkultūras sakaru veidošanas sistēmu.

Kompetences:

izprast kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesus. Aplūkot mūsdienu Latvijas kultūrpolitiku Eiropas Padomes un Eiropas Savienības kultūrpolitikas kontekstā, ieskicēt Latvijas Republikas starpkultūras sakaru veidošanas sistēmu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā. – Rīga: Culturelab, 2007.
2Klaičs D. Iztēle bez robežām. Ceļvedis starptautiskai sadarbībai kultūrā. – Rīga: Culturelab, 2008.
3Kleins A. Kultūrpolitika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2008.
4Kultūrpolitika Latvijā. Nacionālais ziņojums. – Rīga: LR Kultūras ministrija, 1998.
5Kultūrpolitika Latvijā. Eiropas Padomes ekspertu ziņojums. – Strasbūra: Eiropas Padomes Kultūras sadarbības padome, 1998.
6Kultūras menedžments. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2008.
7Mihailovs I.J. Kultūras institūcijas un to vadība. – Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008.
8Critical Cultural Policy Studies: A Reader / ed. Lewis J, Miller T. – Blackwell Publishing, 2007.
9Compedium: Cultural Policies in Europe //
10International Journal of Cultural Policy
11Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts.
12Жидков В., Соколов К. Культурная политика России: теория и история. – Москва: Академический проект, 2007.
13Mucica D. Cultural legislation: Why? How? What? – Council of Europe, 2003.
14Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. – Москва: Аспент-Пресс, 2004.