Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_140

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ritma Rungule

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Apgūts studiju kurss „Sociālo pētījumu metodes”

Mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar galvenajām kvalitatīvo pētījumu metodēm, iegūt izpratni par kvalitatīvajām metodēm un to būtiskajām atšķirībām no kvantitatīvajām metodēm. Kursa gaitā tiek veidota izpratne par kvalitatīvā pētījuma procesu un tā posmiem, par galvenajām kvalitatīvā pētījuma metodēm, kā arī par datu vākšanu un to analīzi kvalitatīvajā pētījumā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja socioloģiskajos pētījumos. Kvalitatīvā pētījuma specifika.Lekcijas1.00auditorija
2Kvalitatīvo pētījumu veidi: naratīva pētījums, etnogrāfisks pētījums, pamatojuma teorija (grounded theory), gadījuma izpēte (case study). Kvalitatīvā pētījuma norise un posmi. Lekcijas2.00auditorija
3Kvalitatīva pētījuma projekta izstrāde un apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
4Datu ieguves metodes: dziļā intervijaLekcijas1.00auditorija
5Fokusgrupas kā kvalitatīvo pētījumu metode. Metodes raksturīgās iezīmes. Fokusgrupu plānošana un pielietojums. Ietvertā novērošana (līdzdalības novērojums).Lekcijas2.00auditorija
6Dziļās intervijas posmi un norise. Studentu novadīto dziļo (mācību) interviju apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
7Fokusgrupu diskusijas vadlīniju izstrāde. Novadīto fokusgrupu apspriešanaNodarbības1.00auditorija
8Kvalitatīvā pētījuma datu analīze. Pētījuma rezultātu atspoguļošana un publicēšana. Pētniecības ētika. Zinātniskais stiprums.Lekcijas2.00auditorija
9Studentu grupu izstrādāto pētījuma projektu prezentācijaNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studenti kursa laikā darba grupās sagatavo pētījuma projektu, veic intervijas un fokusgrupu diskusijas. Līdzdalība praktiskajās nodarbībās ir obligāta (nepiedalīšanās gadījumā patstāvīgi jāizstrādā praktiskie darbi).

Vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā darba un semināra darbu vērtējums – 50%, eksāmena atzīme – 50 %

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Apgūtas zināšanas par zinātnisko pieeju un zinātnes mērķiem sociālajās zinātnēs; kvalitatīvo metodoloģiju sociālajā pētījumā; kvalitatīvā pētījuma loģisko struktūru un dizainu; par kvalitatīvajām pētījuma datu ieguves un analīzes metodēm. Zināšanu pārbaude: tests.

Prasmes:

Prot identificēt un pielietot praksē svarīgākās teorijas, jēdzienus, datu ieguves un analīzes metodes. Studenti prot izvēlēties pētījuma mērķim un uzdevumiem atbilstošas metodes. Prot izstrādāt pētījuma pieteikumu.

Kompetences:

Studenti var veikt kvalitatīvo pētījumu atbilstoši kvalitatīvās metodoloģijas nosacījumiem

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Bogdan R., Taylor S. Introduction to Qualitative Research Methods. Wiley&Sons, 1984.
2Creswell John W., Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Approaches. 2nd edition, Sage Publications, , 2007.
3Glaser B.G., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory. Aldine De Gruynter, 1967.
4Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Raka, 2011.
5Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Raka, 2004.
6Kvale S. Interviews. An introduction to Oualitative Research Interviewing. Sage Publ., 1996.
7Miller. R.L. Researching Life Stories and Family Histories. GB: Sage Publications, 2000
8Morgan D.L. Focus groups as Qualitative Research. Sage. 1988.
9Silverman D. Interpreting Qualitative Data. Sage. 1993

Papildus literatūra

1Briggs. C.L. Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research. USA:Cambridge University Press, 1986.
2Ragin Ch.C. Constructing Social Research. Pine Forge Press, 1994.
3Riessman. K.K.Narrative analysis. GB: Sage publications, 1993.
4Roberts. B. Biographical Research. GB: Open University Press, 2000.
5Skultans. V.Testimonies of Lives. GB: Routledge, 1998.

Citi informācijas avoti

1Raksti zinātniskajos žurnālos - Qualitative Research, Qualitative Inquiry u.c.