Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Mediju kritika un analīze

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_159

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķauditorija:

Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Sergejs Kruks

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

20

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

kurss Ievads komunikācijas teorijās.

Mērķis:

iemācīt pielietot kvantitatīvo mediju satura analīzes metodi; sekmēt studentu izpratni par žurnālistikas un sabiedrisko attiecību tekstu empīrisko analīzi; attīstīt pētījuma projekta sagatavošanas un īstenošanas prasmes, iemācot formulēt hipotēzes un pētniecības jautājumus, izstrādāt datu vākšanas metodoloģiju un interpretēt iegūtos datus.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Mediju kontentanalīzes jēga. Datu nozīme mediju darba izvērtēšanā. Pētniecības problēmu formulēšana. Pētījuma jautājumi un hipotēzes. Koncepti un konstrukti.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījuma tēmas izvēle, problēmas formulējums, aktualitātes pamatojums. Nodarbības1.00auditorija
3Mērāmās vienības. Datu operacionalizācija. Kontentanalīzes kategorijas. Mērījumu skalu veidi. Lekcijas1.00auditorija
4Kontentanalīzes vienības un kategorijas. Nodarbības1.00auditorija
5Sinhronisks un diahronisks pētījums. Izlases jēdziens. Izlašu veidi, to izvēle pētījumam. Lekcijas1.00auditorija
6Kodēšanas instrukcija. Datu vākšanas protokols. Kodēšanas process. Pilotpētījums. Kļūdas aprēķināšana. Kategoriju precizējums. Lekcijas1.00auditorija
7 Kategoriju sistēmas labojumi un papildinājumi. Kodēšanas instrukcija. Pētījuma izlase. Nodarbības1.00auditorija
8Kontentanalīzes datu apstrāde, korelācija un interpretācija. Atskaites rakstīšana. Lekcijas1.00auditorija
9Kontentanalīzes teorētiskie pamati. Paradigmas un teorijas. Objektīvo datu vākšanas principi. Lekcijas1.00auditorija
10Pētījuma pieteikuma prezentācija: problēmas formulējums un pamatojums, hipotēze vai pētniecības jautājums, izlase, kategoriju sistēma, pilotpētījuma apraksts un iegūto datu provizoriskā interpretācija ar grafikiem un tabulāmNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas pielietot, sagatavojot mediju kvantitatīvā pētījuma pieteikumu.

Vērtēšanas kritēriji:

Grupas projekts – kvantitatīvā pētījuma pieteikums.
Līdzdalība semināros.
Eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

satura kvantitatīvās analīzes metodoloģijas principi.

Prasmes:

noteikt pētniecības problēmu, formulēt pētniecības jautājumus un hipotēzes, sagatavot mediju satura kvantitatīvā pētījuma dizainu, īstenot pilotpētījumu, interpretēt datus, uzrakstīt pētījuma pieteikumu.

Kompetences:

vērtēt mediju vēstījumus, pielietojot kvantitatīvo pētniecības metodi.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Wimmer, R., J. Dominick (2010) MassMediaResearch: AnIntroduction. Belmont, CA: Wadsworth.
2Riffe, D., S. Lacy, F. Fico (2005) AnalyzingMediaMessages. UsingQuantitativeContentAnalysisinResearch. Mahwah, NJ andLondon: LawrenceErlbaumAssociates.

Papildus literatūra

1Kruks, S., J. Juzefovičs (2007) Ziņas Latvijas televīzijās. LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze. Rīga: NRTP.
2Kruks, S., I. Šulmane (2006) Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijas presē 2004. gadā. Rīga: ĪUMSIL.
3Berger, A. A. (2001) MediaandCommunicationResearchMethods. London: Sage.

Citi informācijas avoti

1-