Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Ideju vēsture

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_195

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Filozofija; Filozofijas vēsture

Mērķauditorija:

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Deniss Hanovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, kfko@rsu.lv, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

28

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav

Mērķis:

Kursa ietvaros studentiem tiek sniegts pārskats par Eiropas kultūras mantojuma saturu, ar mērķi nodrošināt studējošo vispārēja humanitāra redzesloka paplašināšanu, kas ir svarīgs priekšnoteikums speciālistu kvalifikācijas celšanai sabiedrisko attiecību un žurnālistikas nozarēs, vienlaicīgi novēršot vispārējas humanitāras kultūru kompetences sairšanu interneta laikmetā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1. Ievads. Kursa prioritātes. Antīkā kultūra un literatūra. Eposs un tā kulturvide/telpa. Homērs. Antīkā traģēdija, komēdija. Antīkas Grieķijas un Senās Romas kultūru mantojums un mijiedarbība. Eshils, Sofokls, Eiripīds, Vergīlijs.

Literatūra: (visa literatūra ir pieejama jebkurā bibliotēkā. Daži, īsākie darbi tiks nokopēti Jūsu ērtībai.)

Sofokls. Valdnieks Edips (obligāti jāizlasa uz semināru). Eiripīds. Medeja (obligāti jāizlasa uz semināru)
Steinberg J. What is Europe?// Mortland P.
Lekcijas1.00auditorija
2Seminārs. Sofokla un Eiripīda traģēdiju analīze – sengrieķu kultūras analīze, valdnieka un varas analīze, literārā tiesa. Sievietes tēls arhaiskajā sabiedrībā: funkcijas, lomas, identitātes telpa.
(Lugas analīzei: “Valdnieks Oedips” un “Medeja”).
Nodarbības2.00auditorija
3Lekcija. Viduslaiku kultūra Rietumeiropā: teoloģija un vara. Viduslaiku renesanses. Karolingu kultūra. Sakrālās arhitektūras attīstība. Romānika un gotika. Viduslaiku Burgundijas kultūra – mūzika un bruņinieku etoss.
Literatūra:
Sv. Augustīns. Grēksūdze – 2 fragmenti (kopijās)
Mc Kitterick R. Europe and the Carolingian Inheritance. // Mortland P. (ed.) The Future of the Past. Big Questions in History. – Pimlico, 2002. – PP. 16 – 33.
Hanovs D. Skaistais bruņinieks ar zelta ķēdi…Eposa Vīrieša
Lekcijas1.00auditorija
44. Lekcija. Itālijas Renesanse un tās ietekme uz Rietumeiropas kultūras telpu. Neoplatonisma ietekme. Renesanse daudzskaitlī? Renesanse kā antīkās kultūras konstruēšana. Diskurss par Romu Petrarkas daiļradē un sarakstē. Pagātnes konstruēšana un selekcija? Mākslinieka tēls publiskajā telpā. St. Grīnblata versija par Renesanses kultūru.

Dante Aligjēri. Dievišķa komēdija (atsevišķo nodaļu izlase no „Elles”, „Šķīstītavas” un „Paradīzes” e-studijās )
Iespējama mākslas filmas fragmentu demonst
Lekcijas1.00auditorija
5Seminārs. Viljams Šekspīrs – renesanses brīvības un varas ēnas puses. Vara un cilvēks. Noziegums un atbildība. Eksistenciālā izvēle. Koloniālisma pirmsākumi Šekspīra lugā “Vētrā”.
Literatūra:
V. Šekspīra lugas: Hamlets, Makbets (atrodas jebkurā bibliotēkā) + Dž. Verdi Šekspīra lugas interpretācija operas mākslā.
Uz vietas: Baza Lurmana filmas „Romeo un Džuljeta” fragmenti (filma angļu valodā). Debates par ekranizācijas versijām.
Nodarbības2.00auditorija
6Lekcija. Baroka kultūra Rietumeiropā. Aristokrātiskais baroks un tautas baroks. Reprezentatīva kultūrā, ideoloģiskie instrumenti un absolūtisma paradigma. Luijs XIV. Absolūtisma noriets un privātuma fenomens aristokrātiskajā kultūrā (Luijs XVI). Aristokrātijas kultūras analīze (Norberta Eliasa „formācijas” koncepcija).
Literatūra:
P. Burke. Glorification of Louis XIV
Memoires of Madame de Campan
Hanovs D. Aristokrāts pārtop par galminieku.. Eiropas aristokrātiskās kultūras iezīmes 17.gads
Lekcijas1.00auditorija
7Lekcija. Opera kā politiskā valoda 18.gs. Eiropā. Kastrātu dziedātāju fenomens.
Literatūra:
New!!! Hanovs D. Vakars itāļu operā. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19.gadsimtā. Rīga, 2014. 146-183
Lekcijas1.00auditorija
8Lekcija Franču revolūcija 1789. g. Jaunās Eiropas sākums? Politiskās kultūras analīze 18./19/gs. mijā. Sievietes tēls Franču revolūcijas ideoloģijā – pretrunas, ancien regime ietekme un republikāniskās kultūras piedāvājums.
Literatūra:
Barrell J. Sad Stories. Louis XVI, Gerge III, and the Language of Sentiment. In: Sharpe K. (ed.) Refiguring Revolutions, – pp. 75-98.
Lekcijas1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

4 nodarbību literatūras apkopojums/eseja par kursa nodarbību literatūru (pēc Jūsu izvēles) Minimālais kopsavilkuma apjoms bez titullapas – 2. lp. datordrukā, (1. lp. – min. 1800 zīmes ar atstarpēm, 12 burtu izmērs, tikai Times New Roman, atstarpe starp rindām– 1,5) Uz titullapas jāatzīmē kādas nodarbības kopsavilkums tas ir, literatūra un grupas numurs.). Nodošanas termiņš visām esejām: 02.05.2016. plkst. 16.00 (un tas nebūs joks!)
+ 2 ekspedīcijas: 1.) par 16. marta leģionāru piemiņas dienas gājienu1; 2.) par 9. maija piemiņas pasākumu pie padomju karavīru pieminekļa2. Minimālais analīzes apjoms katrai ekspedīcijai bez titullapas – 5. lp. datordrukā, (1. lp. – min. 1800 zīmes ar atstarpēm, 12 burtu izmērs, tikai Times New Roman, atstarpe starp rindām– 1,5)

Vērtēšanas kritēriji:

Tikai 4 nodarbību literatūras apkopojums/eseja par kursa nodarbību literatūru (pēc Jūsu izvēles) Minimālais kopsavilkuma apjoms bez titullapas – 2. lp. datordrukā, (1. lp. – min. 1800 zīmes ar atstarpēm, 12 burtu izmērs, tikai Times New Roman, atstarpe starp rindām– 1,5) Uz titullapas jāatzīmē kādas nodarbības kopsavilkums tas ir, literatūra un grupas numurs.). Nodošanas termiņš visām esejām: 02.05.2016. plkst. 16.00 (un tas nebūs joks!)
+ 2 ekspedīcijas: 1.) par 16. marta leģionāru piemiņas dienas gājienu ; 2.) par 9. maija piemiņas pasākumu pie padomju karavīru pieminekļa . Minimālais analīzes apjoms katrai ekspedīcijai bez titullapas – 5. lp. datordrukā, (1. lp. – min. 1800 zīmes ar atstarpēm, 12 burtu izmērs, tikai Times New Roman, atstarpe starp rindām– 1,5)
+ 1 filmas analīze : filmas režisors Ettore Skuola „A special day” (Una giornata particolare) Minimālais analīzes apjoms bez titullapas – 3. lp. datordrukā, (1. lp. – min. 1800 zīmes ar atstarpēm, 12 burtu izmērs, tikai Times New Roman, atstarpe starp rindām– 1,5). Ja filma nav pieejama, tad – filma Tea with Mussolini.
+ referāts par kādu no 20.gs. daiļliteratūras analīzi sakarā ar 20. gs. notikumiem un procesiem (skat. literatūras sarakstu kursa apraksta noslēgumā). Referāta minimālais analīzes apjoms bez titullapas – 8. lp. datordrukā, (1. lp. – min. 1800 zīmes ar atstarpēm, 12 burtu izmērs, tikai Times New Roman, atstarpe starp rindām– 1,5)

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Iegūtas zināšanas par Eiropas ideju vēstures attīstību no antīkās kultūras līdz 18.gs beigām, izcilākiem kultūrpolitikas pārstāvjiem, māksliniekiem un literātiem, kā arī mediju ekspertiem, tehnoloģisko attīstību, filozofiskiem un politiskiem diskursiem Rietumeiropā.

Prasmes:

Kritiski analizēt dažādu laikmetu pamattekstus Eiropas kultūrā

Kompetences:

Veidot dialogu un prezentācijas par kursa tēmām, argumentēt, veidot patstāvīgus kritiskus darbus

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Böhme H. Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will. (2000). Rowohlts
2Brislin, R.W. ed. (1990). Applied Cross-Cultural Psychology. Newbury Park: Sage Publications.
3Florida R. The Rise of the Creative Class. – Basic Books, 2002.
4Gellner E. Pflug, Schwert und Buch.(1993). Klett – Cotta.
5Golding P. Beyond Cultural Imperialism. Globalization, communication and the new international order. (1999) Sage Publications.
6Granrose, C.S., & Oskamp, S. ed. (1997). Cross-Cultural Work Groups. Thousand Oaks: Sage Publications.
7Hostede, G. (1984). Cultures Consequences. Newbury Park: Sage Publications.

Papildus literatūra

1-

Citi informācijas avoti

1-