Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Civilā aizsardzība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 15.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_217

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Rožukalne

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Komunikācijas studiju katedra, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, LV-1007, +371 67409183

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

3

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

6

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

12

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

3

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

6

Nodarbības (skaits)

3

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

6

Kopā kontaktstundas

12

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

Apgūt civilās aizsardzības sistēmas uzbūvi, iesaistīto juridisko un fizisko personu tiesības un pienākumus, savstarpējo mijiedarbību katastrofas riska mazināšanā un rīcību katastrofas gadījumā. Izprast valsts un pašvaldības iestāžu vieta un loma civilās aizsardzības sistēmas vadībā. Nepieciešamo resursu un komunikācijas nodrošināšana katastrofu gadījumos.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Civilās aizsardzības sistēma, plānošana un uzdevumiLekcijas1.00auditorija
2Katastrofa, riska novērtēšana un katastrofas pārvaldīšana. Juridisko un fizisko personu pienākumi, uzdevumi un tiesības.Lekcijas1.00auditorija
33. Krīžu komunikācija.Lekcijas1.00auditorija
4Rīcība katastrofas gadījumā. Plūdi.Nodarbības1.00auditorija
5Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpās.Nodarbības1.00auditorija
6Manipulāciju praktiskā apgūšana uz manekena. Nodarbības1.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Civilās aizsardzības sistēma, plānošana un uzdevumiLekcijas1.00auditorija
2Katastrofa, riska novērtēšana un katastrofas pārvaldīšana. Juridisko un fizisko personu pienākumi, uzdevumi un tiesības.Lekcijas1.00auditorija
33. Krīžu komunikācija.Lekcijas1.00auditorija
4Rīcība katastrofas gadījumā. Plūdi.Nodarbības1.00auditorija
5Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpās.Nodarbības1.00auditorija
6Manipulāciju praktiskā apgūšana uz manekena. Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studenti gatavo referātu, kur analizē vienu no Valsts civilās aizsardzība plānā minētajiem iespējamiem apdraudējumiem.

Vērtēšanas kritēriji:

lekciju apmeklējums, rezultatīva dalība semināros un eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Eksāmens

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studentu iegūst zināšanas par Latvijas civilās aizsardzības sistēmu, tās tiesisko regulējumu. Valsts un pašvaldību institūciju, juridisko un fizisko personu pienākumi un tiesības civilās aizsardzības jomā. Veidot izpratni par civilās aizsardzības plānošanu un iespējamo risku apzināšanu. Ārkārtējas situācijas un izņēmuma stāvoklis. Civilās aizsardzības plānošana valsts, pašvaldību. Izskatīt jautājumus par institūciju un iedzīvotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību.

Prasmes:

Praktiski apgūs pirmās palīdzības, kā arī komunikācijas organizēšanas procesus krīzes gadījumos, kā arī pirmās palīdzības sniegšanas pratību.

Kompetences:

Studējošie būs kompetenti strādāt komandā krīzes situācijā un pratīs saskaņot savu darbību ar procesa organizatoriem, un mērķtiecīgi strādāt lai sasniegtu nosprausto mērķu sasniegšanu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1• Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums un tam pakārtoti tiesību akti.
2• Likums Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli.
3• 07.11.2017. MK noteikumi Nr.658 “ Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”
4• 26.09.2017. MK noteikumi Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”;
5• 19.09.2017. MK noteikumi Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas kā arī civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”;
6• 29.08.2017. MK rīkojums Nr. 455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
7• 08.08.2017. MK noteikumi Nr. 440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšans kārtība”
8• Valsts civilās aizsardzības plāns
9• 19.09.2017. MK noteikumi Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas kā arī civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”;
10• 05. 10. 2010. MK noteikumi Nr.946 „ Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos”.
11• 28. 09. 2010. MK instrukcija Nr.16 „ Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī”.
12• 30.06.2009.MK noteikumi Nr.659 ” Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība”.
13• Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2008,198 lpp
14• 08.08.2017. MK noteikumi Nr. 440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšans kārtība”
15• RSU iekšējie normatīvie akti ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodrošināšanā.

Papildus literatūra

1• Latvijas Republikas Satversme.
2• Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums un tam pakārtoti tiesību akti.
3• Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
4• Administratīvo pārkāpumu kodekss.
5• Augu aizsardzības likums.
6• Enerģētikas likums.
7• Epidemioloģiskās drošības likums.
8• Likums “ Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”
9• Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogena rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. RTU, 1997.-103 lpp.
10• Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība. 1.daļa, RTU, 2012., 68 lpp.
11• Jemeļjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzņēmumos ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga. RTU. 1997.-23.pp.
12• Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2008,198 lpp.
13• Veinberga S. Publiskās attiecības. PR. Teorija un prakse. Zvaigzne ABC Rīga, 2007 – 327 lpp.
14• Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas Internetā