Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Cilvēkdrošība un civilā aizsardzība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 26.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

KSK_234

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Komunikācijas zinātne

Mērķauditorija:

Informācijas un komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ivans Jānis Mihailovs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Komunikācijas studiju katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anda Rožukalne

Kontaktinformācija:

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Socioloģija, Psiholoģija, Tiesību pamati (bakalaura līmenī)

Mērķis:

iepazīstināt studentus ar parādībām un procesiem, kuri apdraud cilvēka drošību un sistēmu, kura izveidota, lai nodrošinātu drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā. Kursa apguves procesā īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu cilvēkdrošības aprsudējumu apzināšanas problēmām, sekmējot teorētiska un praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, izzinot pretsabiedriskos procesus un parādības Latvijā un ārvalstīs, kā arī nodrošinot obligātā civilās aizsardzības satura apguvi .

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

11. Cilvēkdrošības jēdziens. Culvēkdrošības sistēma. Cilvēkdrošības attīstībaLekcijas1.00auditorija
22. ANO ieguldījums cilvēkdrošības attīstībā un starptautiskās aktivitātes. Sociālā cilvēkdrošība. Cilvēkdrošība kopienu līmeni un nevalstiskajās organizācijā. Vides drošība un vides aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
33. Cilvēkdrošības attīstība Latvijā. Cilvēktiesības kā cilvēkdrošības attīstības pamatelements pasaulē un Latvijā. Cilvēdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos.Lekcijas1.00auditorija
44. Cilvēkdrošība riska sabiedrībā. Cilvēkdrošība un tiesību sargājošo iestāžu darbs Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
55. Cilvēkdrošības aktuālie problēmjautājumi. Vides aizsardzības sistēmas attīstība Latvijā. Nodarbības1.00auditorija
66. Civilās aizsardzības jēdziens, struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība. Īpašiem tiesiskie režīmi (ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli)Lekcijas1.00auditorija
77. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā. Paaugstinātas bīstamības objekti, to īpašnieka vai valdītāja pienākumi un tiesības. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadājumiem. Apdraudējuma riska novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
88. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. Starptautiskā palīdzības lūgšana un sniegšana. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbība.;Lekcijas1.00auditorija
99. Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās.Lekcijas1.00auditorija
1010. Civilās aizsardzības aktualitātes un problēmjautājumi Latvijā.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

apgūta mācību literatūra; kvalitatīvi izstrādāts un aizstāvēts pētnieciskais darbs cilvēkdrošības vai civilās aizsardzības jomā.

Vērtēšanas kritēriji:

Kvalitatīvi izstrādāts un aizstāvēts pētnieciskais darbs cilvēkdrošības vai civilās aizsardzības jomā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

teorētisko zināšanu apguve par cilvēkdrošības apdraudējumiem, to veidiem un novēršanas pasākumiem, kā arī civilās aizsardzības sistēmu

Prasmes:

identificēt cilvēkdrošības draudus un riska faktorus; apzināt drošības nodrošināsnas metodes, līdzekļus un paņēmienus, izprats rīcību dažādu draudu, katastrofu gadījumā.

Kompetences:

izveidota zinātniski un praktiski pamatota motivācijas apzināt cilvēkdrošības apdraudējumu riska faktorus un izveidotas iemaņas drošibas nodrošināšanā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Ž. Ozoliņas redakcījā. Rīga, Zinātne, 2012.
2Cilvēkdrošibas defnīcijas un dimensijas. Skatīt: http://www.un.lv/files/2001/1nod.pdf
3Cilvēkdrošība - jauns jēdziens ienāk Latvijā. Māra Sīmane. Skatīt: http://www.politika.lv/index.php?id=3282
4Praktiskās vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai kopienu līmenī, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās. Rīga, LAPAS, 2014.
5Zinojums par labās prakses piemēriem cilvēkdrošības ieviešanā kopienās, tajā skaitā NVO. Rīga, LAPAS, 2014.
6Civilas aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums
7Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumi Nr.716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”
8Nacionālās drošības likums
9Likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”
10Kļava G., Kusiņs J. Civilā aizsardzība. Rīga, Drukātava, 2011.
11Nikodemus O., Brūmelis G. Dabas aizsardzība. – Rīga: LU, 2015.
12Vides zinātne. – Rīga: LU, 2008
13Vides aizsardzības likums
14Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Papildus literatūra

1Kalniņa A., Meņšikovs V. Cilvēkdrošība Latvijā. Rīga,UNDP, 2002.
2Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002/2003. Cilvēkdrošība”. Rīga, UNDP, 2003.
3Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība. Rīga, RTU, 2012.
4Civilā aizsardzība // http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/civila_aizsardziba.pdf

Citi informācijas avoti

1Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam//.www.nap.lv
2A SECURE EUROPE IN A BETTER WORLD - THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY.Approved by the European Council held in Brussels on 12 December 2003 and drafted under the responsibilities of the EU High Representative JAVIER SOLANA - http://www.consilium.europa.
3The Union has decided to develop the civilian aspects of crisis management in four priority areas defined by the Feira European Council in June 2000: police, strengthening of the rule of law, strengthening civilian administration and civil protection