Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Projektu izstrādes un vadības pamati

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.10.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

MDAK_287

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Zane Tauriņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristaps Circenis

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdak@rsu.lv, mdak@rsu.lv, +371 67061568

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

11

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

22

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

Veidot izpratni par projektu izstrādes un vadīšanas pamatprincipiem

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Projektu veidi, ideja, mērķi, saistība ar nozari.Lekcijas1.00auditorija
2SVID, projekta risku noteikšana, vadība.Lekcijas1.00auditorija
3Projektā iesaistītais personāls, atbildība, pienākumi, projekta vadītājs.Lekcijas1.00auditorija
4Projekta struktūra, laika un aktivitāšu plānošana.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta vērtēšanas kritēriji, noslēgumsLekcijas1.00auditorija
6Projekta analīzeNodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

• Iepazīties ar literatūru;
• Iepazīties ar lekciju materiāliem, sagatavot jautājums;
• Veikt patstāvīgi uzdevumus grupās;
• Gatavot prezentāciju par uzdoto tēmu.

Vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgi sagatavots (70 %) un prezentēts (10 %) projekta pieteikums, spēja pamatot un argumentēt savu viedokli, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem (10%), kā arī lekciju un nodarbību apmeklējums (10 %).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju projekta vadīšanā, spēs izvērtēt galvenās projekta vadīšanas kompetences.

Prasmes:

Pēc studiju kursa apguves studējošie pratīs strādāt komandā. Pratīs noteikt projekta kvalitātes kritērijus.

Kompetences:

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu atbilstošu projekta idejai un izvirzītajiem mērķiem.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1https://www.pmi.org/

Papildus literatūra

1Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana.- R.: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2006, 160 lpp.
2Forands I. Personālvadība.- R.: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 1999, 68 lpp.
3J.Pildavs. „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati” R.: Kamene, 2004.

Citi informācijas avoti

1http://www.viaa.gov.lv/lat/