Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Histoloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 24.08.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

MK_044

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Medicīna; Histoloģija un citoloģija

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Elga Sidhoma

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Morfoloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Māra Pilmane

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiak@rsu.lv, aaiak@rsu.lv, +371 67061551

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

1

Kopā lekciju kontaktstundas

5

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

1

Kopā nodarbību kontaktstundas

5

Kopā kontaktstundas

10

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, anatomijā.

Mērķis:

Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par dažādu orgānu sistēmu veidojošo audu izcelsmi un funkcionālo histoloģiju.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Jēdziens par histoloģiju un tās nozīme medicīniskajā izglītībā. Audu klasifikācija un izcelsmes avoti. Epitēlijaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Balstaudi. Muskuļaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Nervu audi. Nervu sistēma. Maņu orgāni.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Gremošanas sistēma. Elpošanas sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Dzimumorgānu sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Ievads priekšmetā. Speciālā citoloģija.
Saistaudi. Asinsvadi.
Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Asinis un asinsrades orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Urīnizvadsistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Cilvēka embrioloģijas jēdziens.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Speciālās literatūras atlasīšana un lietošana, teorētiskā materiāla analīze, patstāvīga preparātu analizēšana un praktisko nodarbību protokolu sakārtošana.

Vērtēšanas kritēriji:

Vērtējums tiek balstīts uz šādiem kritērijiem: aktivitātes praktiskās nodarbībās un apmeklētība, mācību vielas apguve, analizējot preparātus, literatūras lasīšana, izmantojot grāmatas un e-resursus. Gala pārbaudījumā ieskaite.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Izprast cilvēka šūnu, audu un orgānu attīstību, uzbūvi, dažādu sistēmu regulācijas mehānismus, paskaidrot un pamatot organisma novecošanās un pielāgošanās reakcijas.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs atšķirt un raksturot galvenās audu grupas un orgānu sistēmas, to funkcionālo morfoloģiju, cilvēka attīstības pamatus.

Kompetences:

Novērtēt preparāta kvalitāti, audu un to struktūru attiecības un proporcijas, spriest par histoloģisko preparātu informativitāti.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Dālmane A. Histoloģija. – LU, Rīga, 2004. – 319 lpp.
2Burns E.R., Cave M.D. Rapid Review Histology and Cell Biology. –2nd edit. and all later edit. - Elsevier, 2002. – 336 p.
3Burns E.R. Histology and Cell Biology. – 2nd edition and all later editions – Mosby Elsevier. – 2007. – 321 p.
4Kierszenbaum A.L. Histology and Cell Biology. – 2nd ed. and all later ed. – Mosby Elsevier, 2007. – 671 p.
5Croft W.J. Under the Microscope. – Harvard University Press. – 2006. – 152 p.
6Ross M.H., Pawlina W. Histology with Correlated Cell and Molecular Biology. – 5th ed. and all later ed. – Lippincott Williams & Wilkins. – 2006. – 723 p.
7Stevens A., Lowe J. Human Histology. – 3rd ed. and all later ed. - Elsevier Mosby, 2005. – 389 p.
8Sobotta Atlas Histologie Zytologie, Histologie, Mikroskopische Anatomie, 7th and all later ed., herausgegeben von Ulrich Welsch, Urban und Fischer, 2005.- 412 s.
9Eroschenko V.P., di Fiore's Atlas of Histology. – 10th ed. and all later ed. - Lippincott Williams & Wilkins. – 2005. – 448 p. and disc.

Papildus literatūra

1Junqueira’s Basic Histology, 13th Edition, Anthony L. Mescher, PhD, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2013
2Netter's Essential Histology, Second Edition, Ovalle, William K., Saunders, 2013, ISBN: 978-1-4557-0631-0
3Elsevier's Integrated Histology, Telser, Alvin G., Mosby, Inc., 2007, ISBN-13: 978-0-323-03388-6
4Wheater's Functional Histology, Sixth Edition, Young, Barbara, Churchill Livingstone, 2014, ISBN: 978-0-7020-4747-3, ISBN: 978-0-7020-4746-6
5Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, Third Edition, Kierszenbaum, Abraham L., Saunders Inc., 2012, ISBN: 978-0-323-07842-9
6Histology: An Identification Manual, Tallitsch, Robert B., Mosby Inc., 2009, ISBN: 978-0-323-04955-9
7Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, Third Edition, Kierszenbaum, Abraham L., Saunders, 2012, ISBN: 978-0-323-07842-9

Citi informācijas avoti

1http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/ http://www.deltagen.com/target/histologyatlas/HistologyAtlas.html http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ http://w3.ouhsc.edu/histology/
2http://www.histology.wisc.edu/histo/uw/htm/ttoc.html http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/ http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/nlm_histology/content_index_db.html http://www.meddean.luc.edu/LUMEN/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html