Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Eiropas tiesības

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

PZK_008

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

3.00

ECTS:

4.50

Zinātnes nozare:

Juridiskā zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķauditorija:

Politikas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Marta Ābula

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Politikas zinātnes katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ilga Kreituse

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, esfpz@rsu.lv, esfpz@rsu.lv, +371 67409161

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Vispārīgā tiesību teorija

Mērķis:

Studiju kursa „Eiropas tiesības” mērķis ir dot iespēju nejuridiskās specialitātes studentiem iegūt pamatzināšanas par Eiropas Savienības (ES) tiesībām un to piemērošanu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1ES integrācijas vēsture. ES tiesību mijiedarbība ar nacionālajām tiesībām.Lekcijas1.00auditorija
2ES tiesību avoti. ES vispārējie tiesību principi.Lekcijas1.00auditorija
3ES integrācijas vēsture. ES tiesību avoti un principi.Nodarbības1.00auditorija
4ES institucionālā sistēma. ES Tiesas nozīme un struktūra.Lekcijas1.00auditorija
5Prejudiciālā nolēmuma process. Pārkāpuma process pret dalībvalsti.Lekcijas1.00auditorija
6Pārkāpuma process pret dalībvalstiNodarbības1.00auditorija
7ES vienotais tirgus. Brīva preču aprite.Lekcijas1.00auditorija
8Brīva personu kustība un brīva kapitāla un pakalpojumu aprite ES.Lekcijas1.00auditorija
9ES vienotā tirgus aktuālās tiesiskās problēmasNodarbības1.00auditorija
10Konkurences tiesības ESLekcijas1.00auditorija
11Cilvēktiesības ESLekcijas1.00auditorija
12ES tiesību aktualitātesNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Referāts, kopsavilkumi, prezentācijas, debates

Vērtēšanas kritēriji:

Akumulētā atzīme un eksāmens

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par ES tiesību vēsturisko attīstību, par ES tiesību mijiedarbību ar ES dalībvalstu nacionālajām tiesībām, par ES institucionālo sistēmu, tiesību avotiem un vienotā tirgus nozīmi ES. Zināšanas tiks pārbaudītas semināros testu veidā.

Prasmes:

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs prasmes kritiski analizēt ES tiesību aspektus un to nozīmi integrācijas procesā ES; analizēt un izmantot ES tiesu praksi; patstāvīgi analizēt ar ES tiesībām saistītus problēmjautājumu; izvērtēt ES tiesību attīstības tendences. Studenti spēs izmantot ES tiesas praksi; patstāvīgi piemērot ES tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai; izmantot zināšanas par ES tiesībām argumentējot savu viedokli debatēs un diskusijās. Papildus studenti varēs aizstāvēt savu viedokli risinot kāzusus, diskutēt par ES tiesību problemātiku un aktuālo tiesu praksi, sadarboties ar studentiem piedaloties debatēs par ES tiesību aktualitātēm.

Kompetences:

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei ES tiesību jomā

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Craig P., Burca G., EU Law. Text Cases and Materials, 5th ed. Oxford University Press, 2011,.
2Borchardt K-D. The ABC of European Union Law, Brussels: European Commission Media Library, 2010.
3Foster, N., EU Law Directions, 2nd ed., Oxford, 2010

Papildus literatūra

1Berjozkins A. Valsts atbildības par ES tiesību pārkāpumu principa piemērošana Latvijā, Jurista vārds, 2013.gada 9.aprīlis.
2Pļaviņa K. Kā risināt pretrunas starp Latvijas, starptautiskajām un Eiropas Savienības normām. Jurista vārds, 2011.gada 17.maijs.
3Gatavis S., Broks E., Bula Z., „Eiropas tiesības”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 , 21-38 lpp.
4Bušs K. Privātās dzīves neaizskaramības pamatprincipi Eiropā un ASV. Jurista vārds, 2013.gada19.februāris.
5Plaupe E. Tiesības uz taisnīgu tiesu ES Komisijas konkurences pārkāpumu procedūrā. Jurista vārds,2011.gada 11.oktobris.

Citi informācijas avoti

1Lieta 127/08 Metock
2Lieta C-34/09 Zambrano
3Lieta C-341/05 Laval
4Lieta C-224/01 Kobler
5Apvienotās lietas -6/90 un C-9/90