Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Politiskā mārketinga un sabiedrisko attiecību tehnikas

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

PZK_044

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

3.00

ECTS:

0.00

Zinātnes nozare:

Ekonomika; Tirgzinība

Mērķauditorija:

Politikas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Vita Savicka

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Politikas zinātnes katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ilga Kreituse

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, esfpz@rsu.lv, esfpz@rsu.lv, +371 67409161

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas

Mērķis:

panākt, lai studenti pārzinātu sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas metodes, ko izmanto valsts komunikācijā un politiskajā mārketingā.

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studentiem patsāvīgi jāanalizē jau īstenotas politiskās komunikācijas kampaņas, kā arī pašiem jāiztrādā kampaņas koncepcija, balstoties uz teorētiskajām atziņām.

Vērtēšanas kritēriji:

līdzdalība (aktivitāte) lekcijās (5%);
līdzdalība (aktivitāte) un atbilžu-prezentāciju kvalitāte semināros (35%);
grupas darbs – referāts(25%);
eksāmens(35%).
Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti izprot sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas pamatprincipus, sociālā un politiskā mārketinga būtību,politisko kampaņu stratēģijas un taktikas izstrādi, kā arī organizācijas un politiķa tēla un reputācijas veidošanās principus.

Prasmes:

Spēj kritiski izvērtēt komunikācijas stratēģijas un taktikas, to atbilstību sasniedzamajam mērķim un ētikas principiem.

Kompetences:

Izprot stratēģiskās un taktiskās komunikācijas būtību un principus.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Bruce I. Newman and Dejan, Vercic Communication of Politics: Cross-Cultural Theory Building in the Practice of Public Relations and Political Marketing, 2003;
2David L. Swanson, Dan Nimmo, New Directions In Political Communication. A Resource Book., 1997
3James Gruning,Excellence in PR and Communication Management,1992;
4Philip John Davies and Bruce I. Newman, Winning Elections With Political Marketing, 2006;
5Wayne P., Ph.D. Steger, Sean Q. Kelly, and J. Mark, Ph.D. Wrighton, Campaigns and Political Marketing, 2006.
6Michael T.Ewing “Social Marketing”. Routledge, 2012
7Nedra Kline Weinreich “Hands-on Social Marketing: a step-by-step guide to designing change for good.” SAGE, 2010.
8Jeff French, Clive Blair-Stevens, Dominic McVey, Rowena Merritt „Social Marketing and Public Health: Theory and practice” Oxford University Press, 2009
9Michael T.Ewing “Social Marketing”. Routledge, 2012
10Nedra Kline Weinreich “Hands-on Social Marketing: a step-by-step guide to designing change for good.” SAGE, 2010.
11Dowling Grahame. Creating Corporate reputation.-Oxford: University Press, 2001;
12Fomburn C.J. Reputation: realizin value from the corporate image. – Harvard Business School Press, 1996;

Papildus literatūra

1Dalton John and Susan Croft. Managing corporate reputation. A Specially commissioned report.-London: Thorogood. 2003
2Dennis L., Wilcox, Phillip H.Ault, Warren K. Agee, Public Relations. Strategies and Tactics,2005;
3Dowling Grahame. Creating Corporate reputation.-Oxford: University Press, 2001;
4Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 2005