Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vispārīgā tiesību teorija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

PZK_070

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

3.00

ECTS:

4.50

Zinātnes nozare:

Juridiskā zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķauditorija:

Politikas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Marta Ābula

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Politikas zinātnes katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ilga Kreituse

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, esfpz@rsu.lv, esfpz@rsu.lv, +371 67409161

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Ievads tiesībās un politikā

Mērķis:

Kursa mērķis ir radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par tiesību teorētisko bāzi un pamatu, noskaidrot tiesību būtību un funkcijas, gūt ieskatu Latvijas tiesību sistēmā un dažādās tiesību nozarēs – cilvēktiesībās, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskajām tiesībām, kā arī veicināt izpratni par tiesību normu iztulkošanu un piemērošanu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Tiesību jēdziens un funkcijasLekcijas1.00auditorija
2Tiesību klasifikācija un tulkošanaLekcijas1.00auditorija
3Tiesību piemērošanaNodarbības1.00auditorija
4Toesību avotiLekcijas1.00auditorija
5Tiesību avotu piemērošanaNodarbības1.00auditorija
6Galvenais privātajās un publiskajās tiesībāsLekcijas1.00auditorija
7Starptautiskās privātās un publiskās tiesībasLekcijas1.00auditorija
8Privāto un publisko tiesību aktuālās problēmasNodarbības1.00auditorija
9Tiesību normu jaunradeLekcijas1.00auditorija
10LobēšanaNodarbības1.00auditorija
11Tiesu sistēma un juridiskās profesijasLekcijas1.00auditorija
12Tiesību attīstības tendencesNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgie darbi, referāts, prezentācijas

Vērtēšanas kritēriji:

Akumulētā atzīme un eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par tiesību teoriju un tiesību zinātnes būtību, galvenajām aktualitātēm publisko un privāto tiesību jomā, likumdošanas procesu, tiesu sistēmu Latvijā un juridiskajām profesijām. Zināsanas tiks pārbaudītas semināra laikā testa veidā.

Prasmes:

Studenti spēs patstāvīgi analizēt juridiskos procesus dažādās tiesību nozarēs, analizēt un izmantot likumus un tiesu praksi dažādu problēmu risināšanā, kā arī izvērtēt dažādu ar tiesībām saistītu procesu attīstības tendences un rezultātus. Spējas pielietot zināšanas: izmantot tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai, izmantot teorētiskās zināšanas par tiesību teoriju argumentējot savu viedokli, diskutēt par tiesību problemātiku un aktuālo tiesu praksi un likumdošanu, sadarboties ar studentiem piedaloties debatē par cilvēktiesībām. Prasmes tiks pārbaudītas grupu darbos un debates izspēlē.

Kompetences:

Sekmīgi apgūstot kursu studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas praksē.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004
2A.Plotnieks. Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2009
3Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004

Papildus literatūra

1Korņeva I., Likumu grāmata. Rīga: AS „Lauku avīze”, 2009. 12 – 19; 54 – 59.lpp.
2Hesins M. Noziedzības līmenis: skūtie iegādājušies kaklasaites. Kapitāls. 2011.gada jūnijs. 62 – 65.lpp.
3Tiesu prakse/Atziņas. Viendzimuma partnerattiecības nav pielīdzināmas laulībai. Tiesībsarga vēstule Nr.108/4 2012.gada 26.janvāris. Jurista vārds, 2012.gada 1.februāris, Nr.6 (705).
4E.Levits. Izvērsta Satversmes preambula – materiāls.Jurista vārds, 2013.gada 24.septembris.
5Reine I. intervijā Gailītei D., Levitam G. Ekonomiskās krīzes ietekme uz cilvēktiesību izpratni. Jurista Vārds, 2011.gada 27.decembris.
6K.Torgāns. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. – Rīga: TNA, 2006, 11. - 19.lpp.
7Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Biznesa augstskola „Turība”, 2009. 8-72.lpp.
8Pļaviņa K. Kā risināt pretrunas starp Latvijas, starptautiskajām un Eiropas Savienības normām. Jurista vārds, 2011.gada 17.maijs, Nr.20(667).
9Kucina I. Tiesu prakses publicēšana kā viens no tiesas atvērtības instrumentiem. Jurista vārds, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.25(827).
10Pētersons M. Vispārējie tiesību principi un Satversmes tiesas kompetence. Jurista vārds, 2011.gada 3.maijs, Nr.18(665).
11Pumpišs A. Tiesību normu iztulkošanas kvintesence. Jurista vārds, 2014.gada 1.jūlijā, Nr.25(827).

Citi informācijas avoti

1Likumi: www.likumi.lv
2www.tiesas.lv
3www.tm.gov.lv