Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Fizikālā medicīna un rehabilitācija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_055

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ailī Horna-Butkeviča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

22

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

fizioloģijā, anatomijā, propedeitikā, fizikā un ķīmijā

Mērķis:

Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par fizikālās medicīnas un rehabilitācijas metodēm, kā arī nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanai praksē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ūdensterapija un balneoterapijaLekcijas1.00auditorija
2SiltumdziedniecībaLekcijas1.00auditorija
3Nātrija hlorīda joda broma minerālūdeņu dziedniecībaLekcijas1.00auditorija
4Elektroterapija un magnētterapija. Fototerapija. Ultraskaņas terapija.Nodarbības1.00auditorija
5MasāžaNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Vērtēšanas kritēriji:

Pārbaudes mācību kursa laikā – semināri, praktisko iemaņu pārbaudes. Noslēgumā - ieskaite

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas par fizikālās medicīnas un rehabilitācijas metodēm un pamatprincipiem ārstēšanā un profilaksē, rehabilitācijas organizāciju Latvijā.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot fizikālās medicīnas un rehabilitācijas metodes slimību profilaksē.

Kompetences:

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Brandall – Physical Medicine and Rehabilitation, Saunders, 2007
2Barnes P., Ard A. – Handbook of Rehabilitation Medicine, 2005
3Staprtautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Pasaules Veselības organizācija, 2001
4Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija. Rīga, (RSU),2004, 156 lpp.
5Zeidlers I. Elektroterapija un magnētterapija. Rīga, izdevniecība Zvaigzne ABC, 1999, 160 lpp.
6Zeidlers I. Ārstnieciskā masāža. Izdevniecība Avots, 2006., 160 lpp.