Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Novērojuma prakse

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_131

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

8

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Mērķis:

Radīt iespēju maģistrantiem novērot mākslas terapijas sesijas dažādās darba vidēs, hospitēt tās un analizēt sesijas struktūru, mākslas terapijas procesu un rezultātu, attīstīt pašrefleksiju, prasmi izteikt savas jūtas un attieksmi, aktualizēt terapeitiskās vērtības. Novērojot un hospitējot mākslas terapiju dažādās specializācijās un dažādās darba vidēs un pasniedzēja pārraudzībā analizējot mākslas terapijas procesu, veidot izpratni par profesionālās darbības daudzveidību un iespējām, supervīzijas nozīmi profesionālajā izaugsmē un profesionālās kompetences robežām.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1MT sesijas novērošana un hospitēšana veselības aprūpes vidē (rehabilitācija, psihiatrija), sociālās aprūpes vidē, speciālās izglītības vidē. Ievadnodarbība. Nodarbības1.00klīniskā bāze
2MT sesijas novērošana un hospitēšana sociālās aprūpes vidē. Supervīzija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3MT sesijas novērošana un hospitēšana veselības aprūpes vidē (psihiatrija). Supervīzija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4MT sesijas novērošana un hospitēšana speciālās izglītības vidē. Supervīzija.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi apgūst norādītos literatūras avotus. Novēro, hospitē un rakstiski analizē mākslas terapijas sesijas četrās specializācijās dažādās darba vidēs – veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības vidē un mākslas terapeita privātpraksē, prezentē rezultātus. Intervē multiprofesionālās komandas speciālistus par lomu, robežu un atbildību sadali darbā ar vienu gadījumu, veic rakstisku intervijas analīzi pēc dotiem kritērijiem un prezentē rezultātus.

Vērtēšanas kritēriji:

Hospitēto sesiju rakstiska analīze (30%). Rakstiska pašrefleksija pēc supervīzijām (30%), intervijas ar multiprofesionālas komandas speciālistiem, prezentāciju demonstrācija (40%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc, salīdzina un pamato terapeitisko attiecību modeļus un pamatprincipus mākslu terapijas procesā dažādās darba vidēs un komandas darbā. Raksturo sesijas trīsdaļīgo struktūru, nosauc drošas terapeitiskās vides pazīmes. Izskaidro izvēlētās pieejas (direktīvo/ nedirektīvo), izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus un intervences, to atšķirības darbā ar dažādām klientu/ pacientu grupām. Apraksta pacienta mākslas līdzekļu izvēli, pacienta refleksiju par radošo procesu un rezultātu. Raksturo mākslas terapeita lomu multiprofesionālas komandas darbā.

Prasmes:

Analizē mākslu terapijas sesijas struktūru un salīdzina pieejas (direktīvo/ nedirektīvo). Pielieto teorētiskās zināšanas, lai kritiski izvērtētu mākslas terapeita izmantotās metodes, izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus un intervences. Salīdzina un skaidro mākslas terapeita darbības specifiku individuāli un multiprofesionālā komandā. Salīdzina un skaidro dažādu klientu/ pacientu grupu mākslas līdzekļu izvēles un radošā procesa specifiku. Analizē pacienta neverbālo komunikāciju mākslas terapijas procesa kontekstā, novērotās pacienta psihisko stāvokļu izpausmes uzvedībā, to izmaiņas sesijas ietvaros. Salīdzina dažādu klientu/ pacientu grupu refleksijas par radošo procesu un tā rezultātu.

Kompetences:

Pamato drošas terapeitiskas vides nozīmi, analizē un salīdzina terapeitisko attiecību modeļus mākslas terapijas sesijas ietvaros un izskaidro konkrētajā gadījumā pielietotās pieejas (direktīvo/ nedirektīvo), izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus, metodes un intervences. Izskaidro sesijās izmantotos mākslas līdzekļus, rekvizītus un to izvēli, terapeitiska kontakta pazīmes. Pamato supervīziju nozīmi profesionālajā izaugsmē. Demonstrē prezentāciju par mākslas terapeita darba specifiku dažādās darba vidēs, individuāli un multiprofesionālā komandā. Izvērtē un paskaidro savas profesionālās kompetences robežas. Veic pašrefleksiju.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslu terapija. (2011).Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa
2Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām. (2014). Sast. Mārtinsone K., Krevica E. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte.
3Creative Arts Therapies Manual: a guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies (2006) Ed. S.L. Brooke. Springfield, Ill. : Charles C Thomas Publisher, LTD.
4Arts therapies in schools : research and practice (2010), Ed.V. Karkou. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
5Hinz, L.D. (2009). Expressive Therapies Continuum: a framework for using art in therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group,
6Art therapy and health care (2013) Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press
7Simon, R. M., Graham, S. A. (2005), Self-Healing Through Visual and Verbal Art Therapy. Iegūts no ProQuest Ebrary.
8Case, C. (2014) The handbook of art therapy. Third edition. Hove, East Sussex : Routledge

Papildus literatūra

1Jones ,P. (2005). The Arts Therapies: a revolution in healthcare. Brunner Routledge.
2Darley S., Heath W. (2009). The Expressive arts activity book, Jessica Kingsley Publishers, London
3Pelham G. (1999 / repr. 2007) Counselling Skills for Creative Arts Therapists. London: Worth
4Abrams, H. I. (2007) Art therapy for children of all ages : a cookbook for therapists. Heather Pearman. Denver, Colorado : Outskirts Press.
5Rubin, J.A, (2005) Artful therapy. John Wiley & Sons
6Rappaport, L. (2008) Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.
7Bannister, A. Huntington, A. Communication with Children and Adolescents. Action of Change. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2002.
8Karkou, V. (Ed.) (2010) Arts therapies in schools: research and practice. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
9Moon B. (2006) Ethical Issues in Art Therapy. Springfield: Charles C. Thomas Publisher,
10Moon B. (2008) Introduction to Art Therapy: Faith in the Product. Springfield: Charles C. Thomas.
11Silverman J. Kurtz S. Draper J. (2006) Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Publishing Ltd, UK
12Beauchamp T. Childress J.F. (2001) Principles of Biomedical Etics. New York: Oxford.

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3Rehabilitation Counselling Bulletin