Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Individuālā mākslu terapija praksē

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 27.08.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_132

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

10.00

ECTS:

15.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika.

Mērķis:

Attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi par MT vadlīnijām darbā ar pacientiem individuāli psihiatrijā, rehabilitācijā, sociālajā aprūpē. Radīt iespēju apgūt un pielietot MT metodes un tehnikas darbā ar dažādiem pacientiem individuāli psihiatrijā, rehabilitācijā, sociālajā aprūpē, attīstīt prasmes, atbilstoši izmantot mākslu terapijas teorētisko pieeju pamatprincipus, intervences un tehnikas terapeitiskajā procesā, izkopt un trenēt prasmes plānot, vadīt un analizēt mākslu terapijas procesu un novērtēt, un dokumentēt mākslu terapijas rezultātus.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Informācija par prakses saturu, prasībām, vērtēšanas kritērijiem. Kā rakstīt gadījuma analīzi.Nodarbības1.00auditorija
2Prakses supervīzija.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Deju un kustību terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze par gadījumiem. Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze prakses dienasgrāmatā.
Sagatavot rakstisku „Prakses atskaiti”, rakstisku viena gadījuma analīzi, viena gadījuma prezentāciju.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiska viena gadījuma analīze (50%) un viena gadījuma prezentācija (50%). Rakstiska „Prakses atskaite” (ieskaitīta/ neieskaitīta), mentora vērtējums (ieskaitīts/ neieskaitīts), supervizora vērtējums (ieskaitīts/ neieskaitīts), pašrefleksija par praksi (ieskaitīta/ neieskaitīta).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Prakse)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Maģistranti apraksta un pamato dažādu MT metožu un tehniku teorētisko pamatojumu, salīdzina dažādas MT teorētiskās pieejas darbam ar dažādiem pacientiem psihiatrijā, rehabilitācijā, sociālajā aprūpē, kritiski analizē MT procesa organizācijas īpatnības un intervences darbam ar dažādiem pacientiem, analizē MT procesa specifiku un atšķirības bērniem un pieaugušajiem.

Prasmes:

Maģistranti izvērtē pacientu MT specializācijas kontekstā. Izvēlas atbilstošu MT teorētisko pieeju darbam ar dažādiem pacientiem psihiatrijā, rehabilitācijā, sociālajā aprūpē. Veido mākslu terapijas plānu konkrētam pacientam, ņemot vērā pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus. Integrē MT mērķus multidisciplināras komandas darbā. Izvēlas un lieto atbilstošas MT metodes, tehnikas un intervences. Kritiski analizē un novērtē MT procesu un rezultātu. Noformē protokolus. Izstrādā rekomendācijas. Izskaidro pacientam un/vai viņa vecākiem/ aprūpētājiem un citiem speciālistiem MT procesu, rezultātus un ietekmi uz veselību.

Kompetences:

Maģistranti pielieto MT metodes, tehnikas un intervences saskaņā ar pacientu grupas specifiku un MT mērķi. Organizē un vada MT procesu. Analizē MT dinamiku un interpretē MT rezultātus. Izmanto mākslu terapijas prasmes un mākslas ekspresiju: neverbālo komunikāciju, tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. Izmanto pacienta refleksiju un sniedz atgriezenisko saiti par radošo procesu un rezultātu. Strādā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Ievēro profesionālo ētiku Demonstrē empātisku, cieņā un izpratnē balstīta attieksme pret pacientiem. Spēj veikt pašrefleksiju.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011.
2Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Sast. Mārtinsone K. – Rīga, 2010.
3Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Sast. Mārtinsone K. – Rīga, Drukātava, 2010.
4Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām (2014). Sast. Mārtinsone K., Krevica E. - Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte.
5Meekums, B. Dance Movement Therapy: A Creative Psychotherapeutic Approach. London:Sage. 2002.
6Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American Alliance for Health, 1988
7Scherborne V. Developmental Movement for Children. Worth Publishing Ltd, London, 2001.
8Tortora, S., The Dancing Dialogue. Using the Communicative Power of Movement with Young Children, 2005.
9Goodill S. W., An Introduction to Medical Dance/Movement Therapy: Health Care in Motion, 2005
10Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. – 135.lpp.
11Karkou,V. (Ed.) Arts Therapies in Schools: Research and Practice. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2010
12Bartenieff, I., & Lewis, Body Movement: Coping with the Environment, Gordon & Breach. 1980.
13Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and Other Expressive Therapy. London: Routledge, 1995.
14Evans, K./ Dubowski, J.: Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum. 2001, Jessica Kingsley Publishers
15Payne. H. (2006) Dance Movement Therapy. Theory Research and Practise. 2nd Edition. London: Routledge
16Case, C. & Dalley, T. (2008) Art Therapy with Children: From Infancy to Adolescence. London: Routledge
17Chaiklin, S. & Wengrower (2009) The Art and Science of Dance/Movement Therapy: Life is Dance. New York, London: Routledge

Papildus literatūra

1Karkou V. Sanderson, P. Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. Elsevier, 2006.
2Hartley, L. Wisdom of the Body Moving: An Introduction to Body-Mind Centering, North Atlantic Books 1995.
3Naess Lewin J.L. Dance Therapy Notebook. Washington, DC: American Dance Therapy Association, 1998
4Шкурко Т.А Танцевально-экспрессивный тренинг.-СПб.: «Речь», 2003
5Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю Танцевальная терапия. Теория, методика, практика.-СПб.: Речь, 2004

Citi informācijas avoti

1The Arts in Psychotherapy
2American Journal of Dance Therapy
3Body, Movement and Dance in Psychotherapy