Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Mākslu terapija grupā praksē

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 12.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_136

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

10.00

ECTS:

15.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Visi studiju programmā apgūtie obligātie, nepieciešamie obligātās izvēles, obligātās izvēles specializācijā kursi.

Mērķis:

Radīt iespēju maģistrantiem pielietot apgūtās zināšanas par terapeitisku attiecību veidošanas principiem ar klientu/pacientu grupām, attīstīt prasmes veikt iespējamo grupas dalībnieku strukturētas intervijas, izvērtēt klientus/pacientus pēc grupu atlases kritērijiem, izvērtēt iespējamās grūtības/problēmas darbā ar atlasīto grupu, sagatavoties to novēršanai, veidot mākslas terapijas plānu klientu/pacientu grupām klīniskā vidē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pārraudzītas prakses uzsākšana un prasības studiju kursa noslēgumā.Nodarbības1.00auditorija
2Norādījumi un prasības prakses gadījuma aprakstīšanai. Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Mentora pārraudzībā veikt daļēji strukturētas intervijas ar vismaz četriem dažādiem pacientiem/klientiem, ievākt viņu dzīves vēsturi, sagatavot viņu anamnēzes atbilstoši dokumentācijas noformēšanas prasībām. Gadījumu supervīzija nodarbībās. Izvērtēt klientu/ pacientu piemērotību grupai un mākslas terapijai specializācijā. Grupai atlasītiem pacientiem/ klientiem noteikt iespējamo sadarbības mērķi un izstrādāt iespējamo mākslas terapijas plānu darbam grupā. Supervizēt savu pieredzi specializācijas kontekstā. Prezentēt pacientu/ klientu grupu, iespējamās problēmas, grūtības grupā, mākslas terapijas plānu specializācijā darbam ar šo grupu.
Prasības strukturētās intervijas veikšanai:
1. Pārī ar vienu no saviem kursa biedriem veikt divas strukturētas intervijas ar vismaz četriem klientiem/ pacientiem klīniskā vidē – psihiatrijā un/ vai rehabilitācijā.
2. Abi maģistranti aktīvi piedalās klientu/ pacientu intervēšanas procesā. Katrs no intervētājiem arī novēro sarunu ar klientu/ pacientu, kad to veic otrs intervētājs, sekojot līdzi sarunas gaitai, lai vajadzības gadījumā varētu otru intervētāju atbalstīt. Intervētāju uzdevums ir vadīt sarunu ar klientu/ pacientu, sekojot strukturētās intervijas jautājumiem, sarunas loģikai un klienta/ pacienta vajadzībām. Sarunas gaitā pielieto nepieciešamās konsultēšanas iemaņas, izturoties pret klientu/ pacientu empātiski un cieņpilni.
3. Intervētāji pēc sarunas saņem atgriezenisko saiti viens no otra par sarunas vadīšanas veiksmīgajiem un neveiksmīgajiem aspektiem.
4. Intervētāji katrs patstāvīgi sagatavo klientu/ pacientu anamnēzes rakstiskā formā atbilstoši dokumentācijas noformēšanas prasībām.

Vērtēšanas kritēriji:

Pārbaudes metodes: Aktīva dalība semināros un supervīzijas nodarbībās, sistemātiska, patstāvīga literatūras apguve. Strukturētu interviju veikšana ar vismaz četriem klientiem/ pacientiem klīniskā vidē, vismaz četru klientu/ pacientu dzīves vēstures ievākšana un rakstiska anamnēžu sagatavošana (80%), rakstiska mākslas terapijas plāna (specializācijā) izstrāde klientu/ pacientu grupai un tā prezentācija (20%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Prakse)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Maģistranti zina nozīmīgākos teorētiskos konceptus grupu konsultēšanā un mākslu terapijas pielietojumā grupā.

Prasmes:

Maģistranti prot pielietot iegūtās zināšanas, lai izveidotu terapeitiskas/ konsultatīvas attiecības ar klientu/ pacientu un realizētu konsultēšanas un terapeitisko procesu grupā. Maģistranti prot izvērtēt: klienta/ pacienta personības funkcionēšanas līmeņa, galveno psihes aizsargmehānismu ietekmi uz grupas procesu, klienta/ pacienta problēmas, grūtības, situāciju, spējas un resursus, kultūras un vides faktorus un to ietekmi uz grupas procesu. Prot pacientiem/ klientiem noteikt iespējamo sadarbības mērķi un izstrādāt iespējamo mākslas terapijas plānu grupai.

Kompetences:

Prot izvēlēties un lietot atbilstošu saskarsmes veidu un paņēmienus klīniskā vidē darbam ar dažādiem pacientiem/ klientiem, atbilstoši viņu vecumam un nozoloģijai. Maģistrantiem ir izkopta empātiska, cieņā un izpratnē balstīta attieksme pret klientiem/ pacientiem.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslas terapija: teorija un prakse. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009.
2Mākslu terapija. Sast. K. Mārtinsone Rīga: RaKa, 2011.
3Corey, G. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. (8th ed). Belmont. CA: Thomson/Brooks Cole, 2009.
4Rutan J.S., Stoun W.N., Shay J.J. Psychodynamics group psychotherapy. 4rd ed. NY: The Guilford Press. 2007.
5Ялом И. Групповая психотерапия. Теория и практика. Москва: Эксмо-Пресс, 2000.
6Витакер Д. С. Группа как инструмент психологической помощи. Москва: Класс, 2006.

Papildus literatūra

1Gupta, A. (2005) Group therapy for psychiatric disorders: an introduction. Mental Health Reviews, Accessed from on
2Lieberman M.A., Golant M. Leader behaviors as perceived by cancer patients in professionally directed support groups and outcomes. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, Vol 6(4), Dec 2002, 267-276.
3Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Москва: Класс, 1998.
4Keisments P. Psihoterapeits un viņa pacients. R: RaKa, 2003
5Norcross J. C., Goldfried M. R. (Ed.). Handbook of Psychotherapy Integration, 2nd Ed., 2005.
6Вайнер И. Основы психотерапии. Санкт-Петербург: Питер, 2002.
7Malans D.H. Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne. Rīga: RaKa, 1997

Citi informācijas avoti

1The Arts in Psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association