Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_154

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Zane Liepiņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

24

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas profesionālajā darbībā, pedagoģijas pamati

Mērķis:

Kursa mērķis ir veicināt studējošo prasmes izvērtēt izglītības vajadzības rehabilitācijā dažādām grupām (pacienti, viņu aprūpētāji, kolēģi) un sagatavot un vadīt atbilstošas izglītības programmas.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Sabiedrības izglītība veselības jautājumos (health literacy)un tās novērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
2klīniskā izglītība un profesionālā pārraudzība: terminoloģija un konteksts. Klīniskās izglītības modeļi un procesa īpatnības.Nodarbības1.00auditorija
3Mācīšana un mācīšanās: teorijas un metodes. Pārmaiņas praksē mācot un mācoties. Pacientu/ klientu un aprūpētāju izglītošana rehabilitācijā.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un semināros; situācijas uzdevumu analīze grupās.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Mācīšanās teorijas un metodes, klīniskās izglītības modeļi un procesa īpatnības.

Prasmes:

Izvērtēt vajadzību pēc izglītojošām programmām rehabilitācijās procesā dažādām mērķgrupām.

Kompetences:

Veidot un vadīt izglītojošas programmas atbilstoši savai profesionālajai kompetencei un mērķgrupas vajadzībām.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Kickbusch I., Pelikan J.M., Apfel F., Tsouros A.G. Health Literacy, The Solid Facts, World Health Organization 2013, Pieejams tiešsaistē: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf
2Haun J, Health Literacy Assessment, Rehabilitation and Health Assessment: Applying ICF Guidelines, Springer Publishing Company, 2010, Mpofu E, Oakland T, 673 – 695 pp.
3Magasi S, Durkin E, Wolf MS, Deutsch A Rehabilitation consumers' use and understanding of quality information: a health literacy perspective. Arch Phys Med Rehabil. 2009 Feb;90(2):206-12.

Papildus literatūra

1Rose M., Best D. Transforming Practice Through Clinical Education, Professional Supervision, and Mentoring. Elsevier Health Sciences, 2005. ISBN 0443074542, 9780443074547
2Dreeben-Irimia O. Patient Education in Rehabilitation. Jones & Bartlett Publishers, 2010. ISBN 1449617751, 9781449617752
3Green J, Tones K, Health Promotion: Planning and Strategies. Sage Publications. ISBN-10: 1847874908

Citi informācijas avoti

1Elektroniskie informācijas resursi