Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vispārīgā fizikālā medicīna

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 12.03.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_170

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Anatomija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ints Zeidlers

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

36

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

fizika, ķīmija, cilvēka anatomija, normālā un patoloģiskā fizioloģija, iekšķīgās slimības, nervu slimības, ķirurģiskās slimības, ādas slimības

Mērķis:

attīstīt studentu iemaņas izklāstīt fizikālo metožu jēdzienus, attīstīt iemaņas paskaidrot fizikālās medicīnas metožu sagaidāmās subjektīvās sajūtas procedūru laikā, attīstīt spējas izteikties par fizikālās terapijas drošības pasākumiem, attīstīt prasmes aprēķināt ultravioleto staru biodevas lielumu, un iedalīt grupās fizikālās medicīnas metodes, izklāstīt fizikālo faktoruindikācijas, attīstīt iemaņas formulēt fizikālās medicīnas metožu kontraindikācijas, sistemizēt fizikālo faktoru galvenos ārstnieciskos efektus

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Zemsprieguma elektriskās strāvas metodes (galvanizācija un elektroforēze, diadinamoterapija, sinusoidāli modulētās maiņstrāvas)Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Zemsprieguma elektriskās strāvas metodes (galvanizācija un elektroforēze, diadinamoterapija, sinusoidāli modulētās maiņstrāvas)Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Augstsprieguma elektriskās strāvas metodes (darsonvalizācija, ultratoņterapija)Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Augstsprieguma elektriskās strāvas metodes (darsonvalizācija, ultratoņterapija)Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Elektrisko un magnētisko lauku metodes (franklinizācija, magnētterapija, ultraaugstfrekvences elektriskā lauka terapija, mikroviļņu terapija)Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Elektrisko un magnētisko lauku metodes (franklinizācija, magnētterapija, ultraaugstfrekvences elektriskā lauka terapija, mikroviļņu terapija)Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Gaismas fizikālās medicīnas metodes (ultravioleto staru terapija, infrasarkano staru terapija)Lekcijas1.00klīniskā bāze
8Gaismas fizikālās medicīnas metodes (ultravioleto staru terapija, infrasarkano staru terapija)Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Mehānisko svārstību ārstnieciskās metodes (ultraskaņas terapija, masāža)Lekcijas1.00klīniskā bāze
10Mehānisko svārstību ārstnieciskās metodes (ultraskaņas terapija, zemūdens masāža)Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Mainīga gaisa spiediena fizikālās medicīnas metode - baroterapija (vispārīgā baroterapija, lokālā baroterapija)Lekcijas1.00klīniskā bāze
12Mainīga gaisa spiediena fizikālās medicīnas metode - baroterapija (vispārīgā baroterapija, lokālā baroterapija)Nodarbības1.00klīniskā bāze

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem kursa darba sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji:

- Aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās;
- Fizikālās terapijas procedūru praktiska veikšana;
- ekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par vispārīgās fizikālās medicīnas jautājumiem;
- Kursa darbs un tā prezentācijas kvalitāte;
- Kursa beigās mutiska ieskaite.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- spēs definēt fizikālo metožu jēdzienus;
- varēs nosaukt fizikālo ārstniecības metožu galvenos terapeitiskos efektus;
- spēs uzskaitīt metožu lietošanas indikācijas un kontraindikācijas

Prasmes:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- spēs izvēlēties fizikālās terapijas metodēm atbilstošus aparātus un iekārtus;
- mācēs interpretēt ultravioleto staru biodevas lielumu;
- novērtēs fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļā fizikālās terapijas aparātu un iekārtu darba drošību.

Kompetences:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- spēs novērtēt pacientu subjektīvās sajūtas fizikālās terapijas seansa laikā;
- mācēs sistematizētsistematizēt un klasificēt grupās fizikālās terapijas metodes, par pamatu ņemot fizikālā faktora īpašības

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1I.Zeidlers Elektroterapija un magnētterapija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.gads, 128 lpp
2I.Zeidlers Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija. Rīga: RSU, 2004.gads, 156 lpp
3L.Terentjeva, L.Frīdenberga, Latvijas kūrortu dabiskie dziedniecības līdzekļi. Rīga: Radoša grupa Multicentrs, 2008.gads
4Kr.Gūtenbrunners, Ž. Ž. Glēzeners Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas dziedniecība, Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.gads, 217.lpp.

Papildus literatūra

1S.Kneips Ūdensdziedniecība: nostiprinām imunitāti un ārstējam slimības. Rīga:Vieda, 2011.gads, 311 lpp.
2A.Semjonova Ārstēšana ar siltumu Rīga:Vieda, 2011.gads, 127 lpp.
3L.Braddom Randall Physical medicine and rehabilitation. Philadelphia, 2007, p. 1472
4J. Crebbin-Bailey The spa book: the official guide to spa therapy. London, 2005, p.490

Citi informācijas avoti

1Anerican Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN: 0894-9115, online ISSN: 1537-7385.
2Annals of Physical and Rehabilitation medicine. ISSN: 1877-0657, online ISSN: 1877-0665.
3European Journal of Physical and Rehabilitation medicine. ISSN: 1973-9087, online ISSN: 1973-9095.
4Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. ISSN: 1047-9651.
5Physical therapy. ISSN: 0031-9023, online ISSN: 1538-6724 .