Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbs

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_177

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Guna Bērziņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

cilvēka anatomijā un fiziologijā, profesionālā darbība māklsu terapijā I, vēlamas zināšanas medicīnas ētikā

Mērķis:

iegūt zināšanas par mūsdienīgu – holistisku skatījumu uz cilvēka veselības jautājumiem, medicīniskas rehabilitācijas mērķiem, uzdevumiem un praktisko lietošanu medicīniskā un sociālā aspektā, multiprofesionālas komandas darbu, kompetenci; radīt iespēju pielietot iegūtās zināšanas praksē, mentora pārraudzībā veicot klientu / pacientu izvērtēšanu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Lekcijas2.00auditorija
4Veselības organizācijas principi, modeļi. Aktuālās veselības jomas programmas Latvijā, saistošā likumdošanaNodarbības1.00auditorija
5Rehabilitācijas nozares vēsture un attīstības perspektīvas; rehabilitācijas nozares definīcija, ētika, filozofija, galveno rehabilitācijas jēdzienu skaidrojums - funkcionēšana, invaliditāte, dzīves kvalitāte, neatkarība, darba spējas u.c.; profilakses principi rehabilitācijā;Nodarbības1.00auditorija
6Starptautiskā Funkcionēšanas Klasifikacija, izpratne, pielietošanaNodarbības1.00auditorija
7funkcionēšanas traucējumu novertešanas mērki, merijumu lietošanas mērķiNodarbības2.00klīniskā bāze
8klīniskā gadījuma prezentācijaNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

klīniskā gadījuma prezentācija, analīze

Vērtēšanas kritēriji:

- aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās;
- mutisko atbilžu kvalitāte;
- teoretisko zināšanu parbaudes macību kursa laikā – pēc lekciju kursa-multiatbilžu tests;
- klīniskā gadījuma apraksts;
- noslēgumā – eksāmens

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- iegūst pamatzināšanas par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas mērķiem, uzdevumiem, cilvēka funkcionēšanu;
- spēs novērtēt funkcionēšanas traucējumus saskaņā ar Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju;
- spēs izvertēt pacienta/ klienta veselības stāvokli, grūtības un refleksus,
funkcionālos ierobežojumus, izvirzīt mākslas terapijas merķus.

Prasmes:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
- novērtēt pacienta funkcionēšanas traucējumus, pielietojot praksē funkcionālos merījumus, argumentēt mērījumu izvēli;
- izvirzīt un pamatot arstēšanas mērķus;
- izveidot mākslas terapijas plānu.

Kompetences:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu veselības un funkcionēšnas traucējumu novērtēšanā

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Pasaules
2Veselības Organizācija, 2001.
3White Book of Physical and Rehabilitation medicine in Europe, 2007
4Lekcijas

Papildus literatūra

1Journal of Rehabilitation Medicine (www.medicaljournals.se/jrm)
2Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (www.archives-pmr.org)

Citi informācijas avoti

1www.pubmed.org
2www.who.org
3www.vdeavk.gov.lv
4www.veselibaspolitika.lv