Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Izvērtēšana praksē

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 12.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

REK_185

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Rehabilitācijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Anita Vētra

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati; Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā; Personības un attīstības psiholoģija; Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika; Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbs.

Mērķis:

Attīstīt maģistrantu zināšanas, prasmes un kompetenci par izvērtēšanu mākslas terapijas specializācijā darbā ar pacientiem psihiatrijā, rehabilitācijā un sociālajā aprūpē, pielietojot mākslā balstītos un citus izvērtēšanas instrumentus, identificējot pacientu orientējošo aktuālo fizisko un psiholoģisko stāvokli un sociālo situāciju, grūtības un to attīstību, resursus un spējas, piemērotību mākslas terapijas specializācijai, veicot risku un kontrindikāciju izvērtēšanu, kā arī formulējot darba mērķus.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievadnodarbība.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Students prakses vadītāja pārraudzībā, dibinot kontaktu un, pielietojot mākslā balstītos un citus izvērtēšanas instrumentus, identificē vismaz četru dažāda vecuma pacientu orientējošo aktuālo fizisko un psiholoģisko stāvokli un sociālo situāciju, grūtības un to attīstību, resursus un spējas, piemērotību mākslas terapijai, veic risku un kontrindikāciju izvērtēšanu, kā arī formulē darba hipotēzi un no tās izrietošos darba mērķus. Rakstiski sagatavo divu pacientu izvērtēšanas protokolus; sniedz pašrefleksiju/ novērtējumu par saviem resursiem un grūtībām izvērtēšanas procesa gaitā.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiska divu pacientu izvērtēšanas protokolu pēc dotajiem kritērijiem sagatavošana un prezentācija; rakstiska pašrefleksija/ novērtējums par saviem resursiem un grūtībām izvērtēšanas procesa gaitā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc, izskaidro un teorētiski raksturo nozīmīgākos mākslā (specializācijā) balstītos un citus izvērtēšanas instrumentus darbā ar pacientiem individuāli psihiatrijā, rehabilitācijā un sociālajā aprūpē. Teorētiski raksturo sadarbības pamatprincipus saskarsmē ar pacientu un/ vai viņa aprūpētājiem un darba/ prakses vietās strādājošajiem speciālistiem.

Prasmes:

Atbilstoši biopsihosociālajai pieejai izvērtē pacientu, izvirza un formulē atbilstošus mākslas terapijas mērķus un uzdevumus. Pielieto izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus un intervences. Salīdzina un skaidro dažādu klientu/ pacientu grupu mākslas līdzekļu izvēles un radošā procesa specifiku. Analizē pacienta neverbālo komunikāciju mākslas terapijas procesa kontekstā.

Kompetences:

Praksē pielieto mākslā balstītus un citus izvērtēšanas instrumentus; dokumentē izvērtēšanas procesu un rezultātu, atbilstoši izvēlētajiem instrumentiem.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Davies, D. (2006). Beyond Dance. Laban's Legacy of Movement Analysis. New York: Routledge.
2Cruz, R. (2006) Assessment in Dance/Movement Therapy. In Creative Arts Therapies Manual. Brooke, S. L. (Ed.) Springfield: Charles C. Thomas.
3Hastie, S. (2006). The Kestenberg Movement Profile. In Creative Arts Therapies Manual. Brooke, S. L. (Ed.) Springfield: Charles C. Thomas,
4David R. J., Susana, P., Stephen, S. (2011). Assesment in dramatherapy. Charles C Thomas Pub Ltd, 2011.
5Oldfield, A., Flower, C. (2008). Music therapy with children and their families. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
6Wheeler, B.L. (2005). Clinical training guide for the student music therapist. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
7Wigram, T. (2002). A comprehensive guide to music therapy : theory, clinical practice, research, and training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
8Betss, D. J. (2005). A Systematic Analysis of Art Therapy Assessment and Rating Instrument literature. Doctoral Dissertation.
9Formal Elements Art Therapy Scale: The Rating Manual. Morgantown, WV: Gargoyle Press.
10Gilroy, A. (2012). What’s Best for Whom? Exploring the Evidence Base for Assessment in Art Therapy. In Gilroy, A., Tipple, R., Brown, C. (ed.) Exploring the Evidence Base for Assessment in Art Therapy (pp. 11-27). London & New York: Routledge.

Papildus literatūra

1Mārtinsone, K. (Sast). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.
2Mārtinsone, K. (Sast). (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava
3Mārtinsone, K. (Sast). (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga: Raka.

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Art Therapy: Inscape
3Body, Movement and Dance in Psychotherapy
4Musiktherapeutische Umschau
5The Nordic Journal of Music Therapy
6Drama Review.Dramatherapy