Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 15.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

SBUEK_057

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķauditorija:

Uzņēmējdarbības vadība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ieva Kalve

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Inna Dovladbekova

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, esfre@rsu.lv, esfre@rsu.lv, +371 67409184

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Uzņēmumu vadība.

Mērķis:

Sniegt teorētiskās zināšanas un pārskatu par projektu vadīšanas specifiku starptautiskajā biznesā. Iepazīstināt ar biznesa projektu izveidošanu un vadīšanu, balstoties uz Eiropas kompāniju pieredzi.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Projektu un projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Projektu vadīšanas attīstības vēsture, starptautiskie standarti un sertifikācijas sistēmas, projektu vadīšana mūsdienu apstākļos.Lekcijas1.00auditorija
3Projektu fāzes un dzīves cikls - būtība un praktiska realizācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Projekta vadītājs un projekta vadības process, projekta komanda, iesaistītās/ ieinteresētās grupas, to loma un ietekme.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta starts un šajā posmā veicamās darbības, to ietekme uz projekta sekmīgu realizāciju.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Projekta plānošana, tās saturs un metodes, galvenās veicamās darbības, projekta realizācijas kontrole un noslēgums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Grupu darbs semināru nodarbībās, prezentāciju sagatavošana un prezentēšana atbilstoši izvēlētajiem projektiem.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mājas darbi, eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Kursa apguves rezultātā studenti pārzina organizāciju darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus, tai skaitā identificē korporatīvo sociālo atbildību, sociālo dialogu un inovāciju vadīšanu, sasaistot to ar konkrētu projektu vadīšanu; iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par projektiem un to vadīšanu mūsdienu starptautiskajā vidē.

Prasmes:

Kursa apguves rezultātā studenti izprot biznesa projektu būtību starptautiskajā uzņēmējdarbībā, kā arī prot vadīt konkrētus biznesa projektus praktiskajā uzņēmējdarbībā; argumentēti diskutē par jaunākajām projektu organizācijas un vadības formām, kā arī vadības informācijas sistēmām, piedāvā progresīvus risinājumus projektu vadīšanas procesa nodrošināšanā; atbilstoši apstākļiem un veicamajam uzdevumam, efektīvi plāno un organizē savu darbu, radoši strādā kā individuāli, tā arī komandā un nepieciešamības gadījumā uzņemas grupas vadītāja un darbības koordinatora funkcijas, deleģējot un koordinējot pienākumu izpildi; pielieto teorētiskās zināšanas un izmanto iegūtās iemaņas, tai skaitā ekonomiski matemātiskās metodes, praktiskajā darbībā, lai analizētu un mainīgos vai neskaidros apstākļos identificētu un risinātu praktiskās vadības problēmas, kā arī pieņem situācijai atbilstošus, kompetentus vadības lēmumus; sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu, partneriem, īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un sniedzot prezentācijas; prot risināt konfliktsituācijas.

Kompetences:

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj patstāvīgi vadīt biznesa projektus starptautiskā kontekstā; balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, veic augsti kvalificētas profesionālas projektu vadīšanas funkcijas, analizē zinātnisko literatūru projektu vadības jomā, kā arī formulē problēmu, īsteno kvalitatīvu/ kvantitatīvu pētījumu, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un piedāvā argumentētus un zinātniski pamatotus problēmas risinājuma variantus, izmantojot mūsdienīgas projektu vadīšanas metodes un rīkus; projektus plāno un realizē atbilstoši ārējās vides prasībām, stratēģijai, misijai un mērķiem, ieinteresēto pušu interesēs un veicot sadarbību ar citiem uzņēmumiem un ieinteresētajām pusēm; izmantojot savas līdera prasmes uzņemas atbildību par savas darbības rezultātiem strādājot komandā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Forands I. Projekta menedžments - Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006., vai Geipele I. Projektu vadīšana: studijām un biznesam - Rīga: Valters un Rapa, 2004., vai cita pieejama grāmata par projektu vadību dzimtajā valodā
2Projektu vadība - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. Oriģ. nos.: Harvard Business Review on Managing Projects.

Papildus literatūra

1Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums - Rīg : Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005.
2Mikose, Maija. Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006.
3Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu - Rīga: Vaidelote, 2004.
4Sprice R. Informācijas sistēmas projekta lietderības novērtēšana: process, metodes, lietojums - Rīga: *b.i.], 2005.
5Uzulāns, J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos : Microsoft Office Project - *Mārupe+ : Drukātava, 2007.
6Uzulāns, J. Risku vadība projektu kontekstā - Rīga : Drukātava, 2010.
7DeCarlo Doug. Extreme project management : using leadership, principles, and tools to deliver value in the face of volatility - 1st ed. - San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2004.
8Verzuh E. The fast forward MBA in project management - 4rd ed. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011
9Wysocki R.K. Effective project management : traditional, agile, extreme - 5th ed. - Indianapolis, IN : Wiley Technology Pub., 2009

Citi informācijas avoti

1www.lnpva.lv; www.pmi.com; www.ipma.com