Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pētījumu datu apstrāde

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 03.10.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

SL_010

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Vinita Cauce

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Statistikas mācību laboratorija

Struktūrvienības vadītājs:

Andrejs Ivanovs

Kontaktinformācija:

Kapseļu iela 23, 2.stāvs, Rīga, +371 67060897, statistika@rsu.lv, www.rsu.lv/statlab

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

32

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Sekmīgi apgūts studiju kurss medicīniskās statistikas I, II kurss.

Mērķis:

Padziļināt zināšanas un nostiprināt prasmes matemātiskajās datu apstrādes metodēs IBM SPSS programmā bakalaura darba izstrādes vajadzībām un darbam sabiedrības veselības specialitātē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Datu ievade un datu apmaiņa MS Office un IBM SPSS vidēs.
Datnes izveide. Datu pārbaude, tīrīšana (iztrūkstošās vērtības un izlēcēji).
Nodarbības2.00datorklase
2Pētījumu datu attēlošana tabulās (IBM SPSS, MS Excel). Rezultātu interpretācija un pieraksts.Nodarbības2.00datorklase
3Pētījumu datu attēlošana diagrammās (IBM SPSS, MS Excel, Epiinfo). Rezultātu interpretācija un pieraksts.Nodarbības2.00datorklase
4Ticamības intervālu aprēķināšana (IBM SPSS, MS Excel, Epiinfo u.c.) Rezultātu interpretācija un pieraksts.Nodarbības2.00datorklase

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Bakalaura darba melnraksta izstrāde, iegūto rezultātu patstāvīga interpretācija un aprakstīšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās;
Kvalitatīvi noformēts bakalaura darba melnraksts;
Studiju kursa noslēgumā semestra ieskaite, kurā tiks vērtēts bakalaura darba melnraksta noformējums un statistiskās analīzes rezultātu apraksts.
Par katru kavēto nodarbību – tēmas kopsavilkums izmantojot norādīto literatūru (min. viena A4 lapa).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pārzinās IBM SPSS, MS Excel un MS Word datorprogrammu piedāvātas iespējas datu vizualizācijai, analīzei un noformējumam.

Prasmes:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* Noformēt bakalaura darbu, lietojot dažāda veida laukus – satura rādītāju, atsauces, parakstus;
* Atlasīt datus pēc specifiskiem kritērijiem;
* Transformēt failus IBM SPSS programmā;
* Konstruēt un rediģēt tabulas un grafikus IBM SPSS un MS Excel programmās;
* Korekti pierakstīt datu apstrādes rezultātus MS Word vidē;
* Rakstīt veiktās darbības IBM SPSS programmas sintaksē.

Kompetences:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs bakalaura darba izstrādes procesā un darbā sabiedrības veselības specialitātē izmantot IBM SPSS, MS Word un MS Excel sniegtās iespējas datu apstrādē, analīzē, vizualizācijā un noformēšanā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Teibe U. Bioloģiskā statistika, LU, 2007.
2Field A. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4th edition, ISBN-13: 978-1446249185, 2013.
3Petrie A. & Sabin C. Medical Statistics at a Glance, 3rd edition, 2009. ISBN: 978-1-405-18051-1