Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Lietišķā etiķete

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 12.03.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

SUUK_038

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Ārstniecība; Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Irēna Upeniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sporta un uztura katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Una Veseta

Kontaktinformācija:

Rīga, Cigoriņu iela 3, spk@rsu.lv, spk@rsu.lv, +371 67611559

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

11

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

22

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Psiholoģija, filozofija, priekšstats par vispārcilvēciskām vērtībām.

Mērķis:

iepazīstināt ar lietišķo saskarsmi un lietišķo atribūtu aktualitāti mūsdienās, aplūkot uzvedības noteikumus, kas pieņemti lietišķajās attiecībās Eiropā, kas patlaban Latvijas sabiedrībā šķiet aktuālas, kā arī uzvedības normas, kurās visbiežāk praksē tiek pieļautas kļūdas.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pirmais iespaids. Oreola efekts. Iepazīšanās un sasveicināšanās lietišķajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
2Vizītkartes un to veidošanas veidi un lietišķie ieteikumi apmaiņai ar vizītkartēm.Lietišķais ielūgums un tā veidošanas shēmaLekcijas1.00auditorija
3Apģērbu stili, mode. Lietišķais stils vīriešiem un sievietēm.Lekcijas1.00auditorija
4Etiķetes veidi. Diplomātiskais protokols.Lietišķo sanāksmju veidi.Lekcijas1.00auditorija
5Dzīves gājuma (CV) , motivācijas vēstules izveide un sagatavošanās darba intervijai, darba interviju veidi. Lietišķā saskarsme darba vidē. Netiķete. Lekcijas1.00auditorija
6Lietišķo viesību veidi (laiks, raksturojums, ēdieni, dzērieni, apģērbs). Ieteikumi uzvedībai pie galda lietišķajā vidē. Nodarbības4.00auditorija
7Dāvanas, ziedi, suvenīri lietišķajā saskarsmē.Nodarbības2.00auditorija
8Par etiķetes atšķirībām un daudzas citas vērtīgas ziņas par lietišķo saskarsmi dažādās valstīs. Studentu sagatavoto darbu prezentācijas.Nodarbības5.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi izveidot CV, vizītkarti, motivācijas vēstuli, lietišķo ielūgumu. Pēc izvirzītām prasībām aprakstīt lietišķo sanāksmju un viesību veidus. Prezentācijas „Virtuālais ceļojums” (ceļojums uz izvēlēto valsti, pilsētu) patstāvīga sagatavošana atbilstoši prasībām, prezentēšana un darba izvērtēšana studiju grupā, pašvērtējums (jautājumi, komentāri, ceļošanas pieredze).

Vērtēšanas kritēriji:

Praktisko testu „Lietišķā etiķete” studiju procesa sākumā un beigās. Darbu izpilde: CV, vizītkarte, motivācijas vēstule, ielūgums, lietišķo sanāksmju un viesību veidi. Esejas „Virtuālais ceļojums” sagatavošana, prezentēšana un darba izvērtēšana. Radoša un aktīva līdzdalība studiju kursa apguvē. Atbildes uz jautājumiem.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
- aprakstīt, izklāstīt lietišķās etiķetes aktualitātes dažādās valstīs, attīstību un tendences, lietišķās etiķetes būtību,
- uzskaitīt apģērbu stilus un nosaukt lietišķa apģērba izvēles kritērijus,
- izteikties par apģērba kultūru un nozīmi profesionāla tēla veidošanā,
- aprakstīt komunikācijas lietišķos veidus un rīcību lietišķajā vidē: darba intervija, sasveicināšanās, pirmā iespaida radīšana, lietišķa saskarsme darba vidē, lietišķo sanāksmju un viesību veidi,
- formulēt protokola nozīmi,

Prasmes:

- lietišķās etiķetes atribūtu izveides prasmes un iemaņas: CV, vizītkartes izveidošanā, motivācijas vēstules sagatavošanā, ielūguma rakstīšanā,
- lietišķā apģērba, apavu un aksesuāru izvēle, prasme siet kaklasaiti (Vindzoras un pus Vindzoras mezgls),
- lietišķo dāvanu un ziedu izvēle un ieteikumi,
- etiķetes un savstarpējās pieklājības normu pielietošana,
- izskaidrot netiķetes jeb tīkla etiķetes pamatnostādnes.

Kompetences:

- Personīgā portfolio izveide,
- Lietišķā apģērba izvēle.
- Lietišķā sakarsme dažādās pasaules valstīs.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. – R., 2000.
2Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata. – R., 1994.
3Latiševs V. Lietišķas sarunas. Lietišķi kontakti. – R., 1995.
4Toisena Ģ. Kā jāuzvedas darbavietā. – R., 1996.
5Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – R.,2003.
6Gulēna G. Esiet, lūdzu, tik laipni un …..! – R.,1998.
7Odiņa A. Protokols. – R.,1998.
8Ķestere I. Lietišķā etiķete. – R., 2007.
9Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs – R., 2003.
10Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā – R., 2005
11Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē – Rīga., 2000.

Papildus literatūra

1Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata – Rīga., 2011.