Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Nūjošana

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 30.08.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

SUUK_049

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Sporta zinātne

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Irēna Upeniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sporta un uztura katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Una Veseta

Kontaktinformācija:

Rīga, Cigoriņu iela 3, spk@rsu.lv, spk@rsu.lv, +371 67611559

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

2

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

4

Nodarbības (skaits)

14

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

28

Kopā kontaktstundas

32

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

2

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

4

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Interese par fiziskām aktivitātēm, veselīgu dzīvesveidu. Vēlēšanās iemācīties tehniski pareizi nūjot.

Mērķis:

Iepazīstināt RSU studentus ar fizisko aktivitāšu veidu, izmantojamo rehabilitācijā, fitnesā, sportā un sniegt iespēju piedalīties nūjošanas treniņa procesā, uzlabot ķermeņa fizisko stāvokli, paaugstināt savu aerobo kapacitāti.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Nūjošana veselībai un skaistumam. Ekipējums: nūjas, apģērbs, apavi un speciālie nūjošanas aksesuāri.
Nūju izvēles metodes.
Nūjošanas nodarbības struktūra:
- Iesildīšanās vingrojumi
- Tehnikas pamatu apguve
- Stiepšanās vingrojumu
Lekcijas2.00auditorija
2Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās klasiskās struktūras.
Nūjošanas tehnikas apguve un pilnveide.
Vingrojumi pāros ar nūjām tehnikas apguvei.
Vingrojumi ar nūjām kolonnās.
Nodarbības2.00auditorija
3Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras.
Nūjošanas tehnikas pilnveide.
Treniņš distancē.
Apļa treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.
Nodarbības2.00auditorija
4Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras.
Tehnikas pilnveide.
Treniņš distancē.
Intervālais treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.
Nodarbības2.00auditorija
5Speciālie vingrinājumi ar nūjām. Mācību aprīkojums. Vingrojumu uzlabošanas tehnika. Tālmācība. Speciālie vingrinājumi pa pāriem.
Vingrojumi kolonnā. Izturības treniņš.
Nodarbības2.00auditorija
6Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Nūjošanas tehnikas demonstrēšana un izpildes analīze studiju grupā un novērtēšana.
Spēka un līdzsvara vingrojumu izpilde.
Nodarbības2.00auditorija
7Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras.
Iesildīšanās un stiepšanās vingrojumu demonstrēšana (patstāvīgā darba rezultāta izpilde studiju grupā)
Treniņš distencē.
Nodarbības2.00auditorija
8Nūjošanas tehnikas pilnveide distancē. Tehnikas analīze un novērtējums Koordinācijas un līdzsvara vingrojumu demonstrējums (patstāvīgā darba demonstrējums un novērtējums studiju grupā)Nodarbības2.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Nūjošana veselībai un skaistumam. Ekipējums: nūjas, apģērbs, apavi un speciālie nūjošanas aksesuāri.
Nūju izvēles metodes.
Nūjošanas nodarbības struktūra:
- Iesildīšanās vingrojumi
- Tehnikas pamatu apguve
- Stiepšanās vingrojumu
Lekcijas2.00auditorija
2Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās klasiskās struktūras.
Nūjošanas tehnikas apguve un pilnveide.
Vingrojumi pāros ar nūjām tehnikas apguvei.
Vingrojumi ar nūjām kolonnās.
Nodarbības1.00auditorija
3Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras.
Nūjošanas tehnikas pilnveide.
Treniņš distancē.
Apļa treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.
Nodarbības1.00auditorija
4Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras.
Tehnikas pilnveide.
Treniņš distancē.
Intervālais treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.
Nodarbības1.00auditorija
5Speciālie vingrinājumi ar nūjām. Mācību aprīkojums. Vingrojumu uzlabošanas tehnika. Tālmācība. Speciālie vingrinājumi pa pāriem.
Vingrojumi kolonnā. Izturības treniņš.
Nodarbības1.00auditorija
6Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Nūjošanas tehnikas demonstrēšana un izpildes analīze studiju grupā un novērtēšana.
Spēka un līdzsvara vingrojumu izpilde.
Nodarbības2.00auditorija
7Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras.
Iesildīšanās un stiepšanās vingrojumu demonstrēšana (patstāvīgā darba rezultāta izpilde studiju grupā)
Treniņš distencē.
Nodarbības2.00auditorija
8Nūjošanas tehnikas pilnveide distancē. Tehnikas analīze un novērtējums Koordinācijas un līdzsvara vingrojumu demonstrējums (patstāvīgā darba demonstrējums un novērtējums studiju grupā)Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīga iesildīšanās, stiepšanās, koordinācijas vingrojumu sagatavošana un demonstrēšana sudiju grupā.

Vērtēšanas kritēriji:

Pārbaudes metode: Nūjošanas tehnikas novērtēšana. Iesildīšanās, koordinācijas un atsildīšanās (stiepšanās) vingrojumu izpilde ar nūjām. Prasme rīkoties ar sirdsdarbības monitoru.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- spēs aprakstīt nūjošanas ekipējumu: nūju izvēles parametrus, apģērba izvēli, apavu izvēli;
- varēs raksturot nūjošanas līmeņus;
- spēs aprakstīt nūjošanas nodarbības saturu;
- pratīs pastāstīt par nūjošanas tehnikas pamatiem;
- varēs atstāstīt, kā tiek noteikta sirdsdarbības kontrole nūjošanas nodarbības procesā.

Prasmes:

Pēc studiju kursa apguves studenti pratīs:
- pratīs izvēlēties atbilstošu nūjošanas ekipējumu;
- spēs demonstrēt dažādas nūjošanas tehnikas;
- pratīs izmantot speciālos vingrojumus ar nūjām iesildīšanās un atsildīšanās daļā;
- pratīs izmantot sirdsdarbības monitoru.

Kompetences:

Kompetenta ekipējuma izvēle. Tehnikas analīze, salīdzināšana un izvērtēšana. Kompetence tehniski pareizi demonstrējot iesildīšanās, stiepšanās un koordinācijas vingrojumus.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Trenera rokasgrāmata. 1.daļa. Autoru kolektīvs. LSF padome. 2003. 81-96.lpp.
2Trenera rokasgrāmata. 2..daļa. Autoru kolektīvs. LSF padome. 2003.
3Latvijas Tautas sporta asociācijas metodiskais līdzeklis.
4Meterniha K. Nūjošana Zvaigzne ABC, Rīga, 2010.

Citi informācijas avoti

1nūjo.lv,
2nūjotājiem.lv