Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Veselīga uztura gatavošana

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 01.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

SUUK_118

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Uzturzinātne

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Liene Sondore

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sporta un uztura katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Una Veseta

Kontaktinformācija:

Rīga, Cigoriņu iela 3, suuk@rsu.lv, suuk@rsu.lv, +371 67611559

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

16

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomija, normālā un patoloģiskā fizioloģija un bioķīmija. Valsts valodas zināšanas.

Mērķis:

Veicināt zināšanu apguvi par uztura gatavošanas tehnoloģiju, produktu izvēli, produkta ķīmisko sastāvu, produktu apstrādi.
Apgūt pamatzināšanas par veselīga uztura gatavošanu, sezonālas un sabalansētas ēdienkartes izveidi. Apgūt jaunu recepšu izveidi, informācijas meklēšanu par konkrētai pārtikas produktu grupai nepieciešamām receptēm, veselīgi pagatavot ēdienu.
Izprast fizikāli/ ķīmiskos procesus pārtikas produktos uzglabāšanas, apstrādes un produktu gatavošanas laikā, pēc iespējas mazinot uzturvielu zudumus. Praktiskajās nodarbībās apgūt veselīgas gatavošanas pamatprincipus.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Uztura gatavošanas tehnoloģija, ievada lekcija.Lekcijas1.00auditorija
2Uztura gatavošanas tehnoloģiskie procesi, to raksturojumi, termini, jēdzieni.Lekcijas1.00auditorija
3Sabalansētas ēdienkartes sastādīšana atbilstoši LR likumdošanai.Lekcijas1.00auditorija
4Gaļas/ zivju ēdienu tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00auditorija
5Dārzeņu ēdieni. Veģetāri ēdieni, to iedalījums. Veģetāru un dārzeņu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00MITC
6Graudaugu valsts ēdienu tehnoloģiskais process. Olu/ piena ēdienu tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00MITC
7Ārstnieciskā uztura gatavošanas tehnoloģiskais process. Uztura gatavošanas pamatprincipi pie dažādām saslimšanām.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00MITC
8Bērnu uzturs. Uztura gatavošanas pamatprincipi bērniem, jauniešiem. Uztura gatavošana senioriem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00MITC
9Graudaugu valsts produkti ikdienas uzturā – brokastu, pusdienu, vakariņu ēdieni.Nodarbības1.00MITC
10Gaļas/ zivju ēdieni produkti ikdienas uzturā – brokastu, pusdienu, vakariņu ēdieni.Nodarbības1.00MITC
11Bērnu ēdienkartes sastādīšana, uztura gatavošanas tehnoloģija.Nodarbības1.00MITC
12Ārstnieciskā uztura pagatavošana.Nodarbības1.00MITC

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Veselīgu recepšu meklēšana plašsaziņas līdzekļos; recepšu interneta mājas lapu analīze, prezentācijas; mājasdarbs pārtikas produktu tehnoloģijā.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstisks eksāmens, ar kuru tiek pārbaudītas studentu iegūtās zināšanas.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studenti pratīs:
- izvērtēt pārtikas produktu grupas izvēli konkrētas ēdienkartes sastādīšanai;
- novērtēt konkrēta produkta pielietojamību un gatavošanas tehnoloģiju;
- maksimāli ātri aizvietot esošās receptūras ar jaunām, veselīgākām, piedāvājot ēdināšanas uzņēmumam, pacientam mūsdienīgu risinājumu ēdiena pagatavošanā;
- sastādīt ēdienkarti, par pamatu ņemot mūsdienīgas, licenzētas programmas ēdienkartes sastādīšanā.

Prasmes:

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti izpratīs veselīga uztura gatavošanas lomu ikdienas ēdienkartē, plānojot ēdienkartes, gatavojot uztura ieteikumus bērnudārzos, skolās, slimnīcās, rehabilitācijas iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, individuāli konsultējot pacientus. Izpratīs, kā ēdināšanas uzņēmumos mainīt gatavošanas veidu, izvēloties veselīgākus gatavošanas paņēmienus, traukus, pratīs argumentēt savu izvēli.

Kompetences:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi patstāvīgi izvērtēt pacientu, ēdināšanas uzņēmumu uztura gatavošanas tehnoloģijas, ēdienkartes, spēs nepieciešamības gadījumā patstāvīgi veikt izmaiņas ēdienkartēs.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Kozule V. Aukstie ēdieni (I daļa). – J.: Ozolnieki, 1998. –170 lpp.
2Kozule V. Uzturs (II daļa). – J.: Ozolnieki, 2000. –153 lpp
3Kozule V. Uzturs (III daļa). – J.: Ozolnieki, 2001. –152 lpp.
4Kozule V. Uzturs (IV daļa). – J.: Ozolnieki, 2002. –116 lpp.

Papildus literatūra

1Kozule V. Ēdināšanas darba organizācija (2.daļa) - R.: VRMC, 2007. – 107 lpp.
2Brijā Savarēns. Garšas fizioloģija. Rīgas laiks.2012.-397 lpp.
3Baltess V. Pārtikas ķīmija/ tulk. Jākobsone I., Jākobsons M.. - R.: LU 1998. - 478 lpp