Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pilates

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 07.03.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

SUUK_128

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Sporta zinātne

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anita Gauruča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sporta un uztura katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Una Veseta

Kontaktinformācija:

Rīga, Cigoriņu iela 3, spk@rsu.lv, spk@rsu.lv, +371 67611559

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

16

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

32

Kopā kontaktstundas

32

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vingrošanas pamatos un terminoloģijā.

Mērķis:

Iepazīstināt studentus ar Pilates metodi, veicināt praktisko iemaņu un prasmju veidošanos elementu izpildē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pilates pamatkustību apguve un galveno pamatprincipu ievērošanaNodarbības3.00sporta zāle
2Pilates 24 vingrojumu virknīteNodarbības3.00sporta zāle
3Pilates 1.līmeņa vingrojumu modifikācijas.Nodarbības3.00sporta zāle
4Pilates 2. līmeņa vingrojumu izpildeNodarbības3.00sporta zāle
5Pilates vingrojumu izpilde izmantojot dažādu inventāruNodarbības2.00sporta zāle
6Pilates vingrojumu pielietojums mūsdienu fitnesāNodarbības2.00sporta zāle

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pilates pamatkustību apguve un galveno pamatprincipu ievērošanaNodarbības2.00sporta zāle
2Pilates 24 vingrojumu virknīteNodarbības2.00sporta zāle
3Pilates 1.līmeņa vingrojumu modifikācijas.Nodarbības2.00sporta zāle
4Pilates 2. līmeņa vingrojumu izpildeNodarbības2.00sporta zāle
5Pilates vingrojumu izpilde izmantojot dažādu inventāruNodarbības2.00sporta zāle
6Pilates vingrojumu pielietojums mūsdienu fitnesāNodarbības2.00sporta zāle

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studiju kursa laikā studējošie pastāvīgi vai grupās izpilda un demonstrē 1. līmeņa Pilates vingrojumus, īpašu uzmanību pievēršot to pareizai izpildes tehnikai un elpošanai

Vērtēšanas kritēriji:

Pārbaudes metode: piedalīšanās un aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, praktiskā ieskaite, nelielas treniņu programmas sastādīšana.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā, studenti būs ieguvuši zināšanas un:
- definēs jēdzienu Pilates un tās pamatprincipus;
- pastāstīs par Pilates vingrošanas sistēmas pamatlicēju un aprakstīs dotās metodes popularitāti pasaulē;
- spēs paskaidrot Pilates vingrošanas sistēmas tehniku;
- mācēs formulēt Pilates metodes astoņus pamatprincipus;
- spēs izklāstīt pareizas elpošanas nozīmi Pilates programmā;
- mācēs nosaukt galvenos faktorus, kas uzlabo veselību Pilates programmā;
- izklāstīs Pilates vingrojumu pielietošanu pie kustību balsta aparāta veselības traucējumiem;
- atlasīs katram klientam piemērotākos vingrojumus;
- pamatos spēka joslas nozīmi mugurkaula veselības uzlabošanā;
- aprakstīs pamatnosacījumus Pilates programmas veikšanai;
- zinās dažādus vingrinājumus un nodarbību

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā students:
- pratīs izmantot Pilates vingrojumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
- pratīs sastādīt vienkāršu Pilates treniņa programmu dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem;
- izvēlēties un ieteikt pareizos vingrojumus, izmantojot galvenos Pilates treniņa pamatprincipus;
- pratīs pielietot un demonstrēt pareizas elpošanas tehnikas Pilates programmā;
- spēs novērtēt un pielietot relaksācijas tehnikas treniņa programmā;
- spēs izskaidrot un motivēt sevi un klientu Pilates programmai;
- spēs izveidot treniņa programmu 15 minūtēm;
- pratīs sev piemērot un izpildīt pilates vingrinājumus, piemērojot pilates principus.

Kompetences:

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt Pilates vingrojumu pareizu izpildes tehniku un to pielietošanas nepieciešamību veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, kā arī korekti izpildīt pilates pamatkustības un to modifikācijas, izmantojot Pilates pamatprincipus kustībā. Studentam jāzin un jāizprot Pilates vingrošanas sistēmas teorija, uzdevumi un mērķi.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Robinsone L., Tomsons G. „Vingrošanas rokasgrāmata PILATES”, Zvaigzne ABC, 2002, 183 lpp.
2Ungaro A. „Pilates body in motion”, United States, DK, 2002, 178 lpp.
3Herdman A. „The Pilates directory”, United Kingdom, Grange books, 2004, 210 lpp.
4Brignell R. „Pilates a beginner’s guide”, England D&S Books, 2001, 112 lpp.
5Остин Д. „Пилатес для вас”, Минск, ООО Попурри, 2004, 128 c.
6Робинсон Л., Томсон Г. „Управление по методу пилатеса”, Минск, Попурри ООО, 2002, 130 c.
7Алперс Э., Сежел Р., Джентри Л. „The everything ПИЛАТЕС”, Москва, АСТ: Астрель, 2007, 274 c.
8Kristofers M. Noriss „Skaistumam, vingrumam, veselībai”, Rīga:Avots, 1999, 120 lpp.
9Jogs Ramačakra „Indiešu māksla elpot”, Rīga: Apgāds „Daugava”2004, 104 lpp.
10Kacudzo Niši „Enerģētiskā elpošana”, Rīga: „Vieda”, 2004, 154 lpp.

Papildus literatūra

1Jogs Ramačakra „Indiešu māksla elpot”, Rīga:Apgāds „Daugava”2004,
2104 lpp.
3Kacudzo Niši „Enerģētiskā elpošana”, Rīga: „Vieda”, 2004, 154 lpp.

Citi informācijas avoti

1Kristofers M. Noriss „Skaistumam, vingrumam, veselībai”, Rīga:Avots
21999, 120 lpp.