Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Sports veselībai I

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 02.09.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

SUUK_148

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Indra Vīnberga

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sporta un uztura katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Una Veseta

Kontaktinformācija:

Rīga, Cigoriņu iela 3, suuk@rsu.lv, suuk@rsu.lv, +371 67611559

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomijā un fizioloģijā

Mērķis:

Veicināt teorētisko zināšanu apguvi par fizisko vingrinājumu pielietošanu fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē, apgūt un pilnveidot praktiskās iemaņas.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Veselīga dzīvesveida un fizisko vingrinājumu nozīme veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Sports, fiziskā aktivitāte un veselība.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības sporta īss vēsturisks apskats un attīstība. Cilvēka fiziskās aktivitātes raksturojums un veselības sporta attīstība 21. gadsimtā. Veselības sporta attīstība Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums un pielietojums. Aerobie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums. Dažādu aerobo vingrinājumu specifika.Lekcijas1.00auditorija
4Optimālas aerobas slodzes apjoms veselības sporta nodarbībām. Optimāla aerobas slodzes intensitāte veselības sporta nodarbībās.Lekcijas1.00auditorija
5Spēka vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Spēka treniņa metodikas pamati.Lekcijas1.00auditorija
6Vispārattīstošie vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Grupu nodarbību vispārējs raksturojums, galvenās priekšrocības un trūkumi. Lekcijas1.00auditorija
7Veselību veicinošā treniņa pamatprincipi, to pielietošana veselības sporta nodarbībās.Lekcijas1.00auditorija
8Bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifika. Fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem.Lekcijas1.00auditorija
9Aptaukošanās cēloņi un negatīvā ietekme uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīme un fizisko vingrinājumu pielietošana aptaukošanās novēršanā.Lekcijas1.00auditorija
10Fiziskās aktivitātes nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Fiziskās slodzes ietekme uz asins lipīdu un lipoproteīnu sastāvu. Ieteicamā slodze lipīdu maiņas normalizēšanā.Lekcijas1.00auditorija
11Iepazīšanās ar aerobo darbaspēju testiem izmantojot veloergometru Monarc Ergomedic 839E (Astranda, YMCA un WHO testus, kas iekļauti Monark ergometra datorprogrammā) un ar sirds ritma monitoru Polar 810i (Polar 810i pulsometrā ieprogrammēto OWN INDEX testu) un izvērtēt savas darbaspējas izmantojot testus. Nodarbības1.00auditorija
12Spēka treniņi izmantojot hanteles, brīvos svarus un dažādus trenažierus zāles solus un statīvu. Spēka vingrojumi izmantojot trošu trenažierus un spēka vingrojumi. Nodarbības1.00auditorija
13Apļa treniņs tā pielietošana veselības sporta nodarbībās. Nodarbības1.00auditorija
14Vingrošanas komplekss izmantojot hanteles. Spēka vingrojumi ar hantelēm. Maza, liela amplitūdas un statiski vingrojumi. Stiepšanas vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības1.00auditorija
15Lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara , kordinācijas vingrojumi. Ķermeņa muskulatūras stiprināšanas vingrojumi.Nodarbības1.00auditorija
16Spēka vingrojumi izmantojot vingrošanas gumijas. Stiepšanas vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
17Vingrojumi uz airex līdzsvara pamatnes . Līdzsvara, koordinācijas attīstīšanai, muskuļu spēka palielināšanai, stājas nostiprināšanai un veidošanai.Nodarbības1.00auditorija
18Intervāla treniņu metode, aerobas slodzes kombinēšana ar spēka slodzi izmantojot dažādu vingrošanas inventāru.Nodarbības1.00auditorija
19Spēka vingrojumi ar smaguma stieni. Stiepšanas vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības1.00auditorija
20Sporta spēles basketbols, volejbols, badmintona tehnikas paņēmieni, to apmācība un pilnveidošana.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Veselības sporta treniņu programmu sastādīšana vienam mēnesim, konkrētam cilvēkam, izmantojot aerobos, spēka un lokanības vingrinājumus, norādot cilvēka vecumu, dzimumu, augumu, svaru, ĶMI, fizisko aktivitāti, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli. Uzskaitīt galvenos mērķus svarīguma secībā, ko cilvēks vēlas sasniegt izmantojot fiziskos vingrinājumus. Patstāvīgi apgūt dažādas kursa tēmas pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem. Dažādu vingrojumu sagatavošana un prezentēšana grupai, demonstrējot vingrojumus, norādot to izpildes tehniku un raksturīgākās kļūdas un konkrētas muskuļu grupas stiepšanas vingrinājumus.

Vērtēšanas kritēriji:

Sekmīgas atbildes uz teorijas testa jautājumiem par veselības sporta tēmām. Savlaicīgi sagatavotas veselības sporta treniņu programmas un to prezentācija. Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās demonstrējot vingrojumus.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

-izmantojamos vingrinājumus;
-nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas;
-uzskaitīt un klasificēt veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus;
-definēt jēdzienus veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports;
-nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība;
-pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai;
-raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus;
-formulēt aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekme uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīme un fizisko vingrinājumu pielietošana aptaukošanās novēršanā;
-izklāstīt fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē;
-atlasīt katram klientam piemērotus vingrinājumus;
-izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai;
-raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku;
-izklāstīt fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem;
-pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir aizliegtas;
-interpretēt veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
- izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai;
- kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi;
- sekot līdzi savai pašsajūtai, kontrolēt sirdsdarbības frekvenci sporta nodarbību laikā;
-pratīs izmantot vingrošanas inventāru ķermeņa muskulatūras attīstīšanai un nostiprināšanai;
-veidot dažādus vingrojumus izmantojot vingrošanas inventāru un savu ķermeņa svaru;
-radīs izpratni par slodzes un uztura līdzsvaru svara regulēšanā un tā mazināšanā.
-novērtēt dažādu sporta spēļu slodžu ietekmi uz cilvēka organismu.

Kompetences:

Izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus.
Izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
2Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp
3Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp
4-Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2007.
5-Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.
6-Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, Lttc, 2006, 312. lpp.
7-Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.
8-Mauriņa L. Fiziskās aktivitātes kardioloģijā. Rīga, Nacionālais apgāds 2005, 128 lpp.
9-Priedīte I.S., Lāriņš V., Sauka M., Selga G., Kalniņa L., Krievkalns J., Artjuhova L. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Rīga, Valsts sporta medicīnas centrs, 2014

Papildus literatūra

1Contenas B. Bodyweight Strength Training Anatomy, Human Kinetics, 2014
2Williams L, Partners Workouts,Dorling Kindersley Limited, 2017, 222 pp
3-Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.
4EuropeActive. EuropeActive's Essentials for Personal Trainers / EuropeActive ; Thomas Rieger, Ben Jones, Alfonso Jimenez, editors. Champaign, IL : Human Kinetics, [2016] 1 tiešsaistes resurss (x, 310 lpp.) : ilustrācijas.
5Bompa, Tudor O., Conditioning Young Athletes / Tudor O. Bompa, Michael Carrera. Champaign, IL : Human Kinetics, 2015. 1 tiešsaistes resurss (viii, 296 lpp.) : ilustrācijas, tabulas, portreti
6Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas
7Gavin, James, Lifestyle Wellness Coaching / James Gavin, PhD, Madeleine Mcbrearty, PhD, Concordia University. Second edition. Champaign, IL : Human Kinetics, 2013. 1 tiešsaistes resurss (xii, 261 lpp.) : ilustrācijas
8-Krauksts V. Treniņu teorijas pamati. Rīga, Drukātava, 2006, 161 lpp.
9-Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to bePhysically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp
10-Charles B. Corbin, Ruth Lindsey. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336pp
11-Claude Bouchard, Steven N. Blair, WilliamL Haskell. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp
12-McArdle W.D.. Exercise Physiology: energy, nutrition and human performance. Philadelphia, 2007, 1068p.
13-C.Jones, D.Rose. Physical Activity Instruction of Olders Adults.Human Kinetics, 2005, 424 pp

Citi informācijas avoti

1Ministru kabineta rīkojums Nr.666 2013. gada 8. decembrī „Par sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”. http://likumi.lv
2http://www.lspa.eu/files/study/lection_materials/U.Svinks/Monografija_vingrosana.pdf
3http://www.treneruizglitiba.lv/files/dokumenti/2014/2008_LTTC_gramata.pdf